ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 259/Φ787/2013

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς ΣυμΒουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Μαρίας ………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 ΦεΒρουαρίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ του Αιτουνταα …………., κατοίκου …….. Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή τους (αρ. 5 ν. 3869/2010) και παραστάθηκαν ως ακολούθως:

1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία CITIBANK INTERNATIONAL PLC, που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην ΑΘήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου ………….. και

2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία EURO ΒΑΝΚ ERGASIAS ΑΕ, που εδρεύει στην ΑΘήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ……………………..

Ο Αιτών με την από 13.7.2011 αίτησή του ενώπιον του δικαστηρίου τούτου που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 787/2011 και προσδιορίστηκε δικάσιμος η 14.2.2012 και κατόπιν αναβολής αυτή πού αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Για την προκείμενη συζήτηση καί μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι αρκούντως ορισμένη, ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το προτεινόμενο απ' αυτόν σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 9.5.2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξουσίου δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ και β) η από 10.8.2011 υπεύθυνη δήλωσή του για τις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 3869/2010, καθώς και για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνά του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτησή του, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη. Επομένως η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ. 741 εως 781 ΚΠΟΩΔ (αρ. 3 του ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1,4,5,8 και 11 του ν. 3869/2010. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την κατάθεση του ίδιου του αιτούντα που εξετάστηκε χωρίς να ορκιστεί ενώπιον του την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται δικαστηρίου, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται, οι, διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται, τα εξής• O αιτών ηλικίας 68 ετών και ανύπαντρος, είναι, από το 1999 συνταξιούχος του ΝΑΤ, ενώ το μηνιαίο εισόδημά του από την κύρια και επικουρική σύνταξη ανέρχεται πλέον στο ποσό των 868,43 ευρώ, (ιδ. ιδ. ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων 2012 του ασφαλιστικού του φορέα), ενώ στο παρελθόν ήταν πιο αυξημένο,ανερχόμενο περίπου στα 1000 ευρώ το μήνα (ιδ. εκκαθ. σημειωμ. ΔΟΥ οικονομικών ετών 2009, 2010, 2011 κατ, 2012). Ζει μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος είναι, συνταξιούχος του ΟΓΑ σε διαμέρισμα που μισθώνει καταβάλλοντας ενοίκιο 350 ευρώ το μήνα που βρίσκεται στο Αιγάλεω επί της …….. ενώ δεν διαθέτει ακίνητη ή σημαντικής αξίας κινητή περιουσία, πλην ενός μετρίου κυβισμού ΙΧΕ αυτοκινήτου έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001.

Ο τελευταίος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης είχε καταρτίσει με τους πιστωτές που αναφέρει, συμβάσεις οι οφειλές από τις οποίες, έχουν ως εξής 1) στη CITIBANK από την υπ' αριθ. ………. σύμβαση προσωπικού δανείου το ποσό των 21.170, 73 ευρώ, από την υπ' αριθ. ……….. σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 17.033,73 ευρώ και συνολικά 38.204,46 ευρώ κατ, 2) στην EUROBANK από την υπ' αριθ. ………….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 19.986, 53 ευρώ.

Από την οικονομική κατάσταση του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη κατ, των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των Βιοτικών του αναγκών, του γεγονότος ότι ζει με τον αδελφό του ο οποίος συμβάλλει και αυτός κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του, στις κοινές δαπάνες του σπιτιού, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, ενόψει της ηλικίας του, αλλά κατ, των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο, προκύπτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στους πιστωτές του. Οι ισχυρισμοί των πιστωτών περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματός του, τυγχάνουν απορριπτέοι, καθώς με το ν. 3869/2010 επιδιώκεται ακριβώς να ρυθμιστούν πράγματι, όλες εκείνες οι περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι αν και, στο παρελθόν είχαν πιστοληπτική ικανότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεταν οι ίδιοι οι πιστωτές, αδυνατούν πλέον, χωρίς δόλο, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τέλος δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρωμών, καθώς για αρκετό διάστημα τα εξυπηρετούσε.

Κατόπιν τούτων το δικαστήριο, πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του.

H κάθε μηνιαία καταβολή, πρέπει να οριστεί στο ποσό των 250 ευρώ σε 48 άτοκες δόσεις συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα για την απαίτηση της CITIBANK το ύψος της οποίας, ανέρχεται σε ποσοστό 65,65% επί του συνόλου των οφειλών του, Θα καταβάλει το ποσό των 164 ευρώ και για την απαίτηση της EUROBANK το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 34,35% επί του συνόλου των οφειλών του , θα καταβάλει το ποσό των 86 ευρώ. H κποίηση του ΙΧΕ αυτοκινήτου δεν κρίνεται σκόπιμη καθώς λόγω της παλαιότητάς του ούτε αναμένεται αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και από την τυχόν εκποίησή του πρόκειται να βελτιωθεί ουσιαστικά η Θέση των πιστωτών του.

Κατόπιν τούτου η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και, να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα σύμφωνα με το διατακτικό, ενώ η απαλλαγή από το υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι, των δανειστών που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται, εν μέρει την αίτηση.

 

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα επί μια τετραετία στο ποσό των 250 ευρώ άτοκα ,το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών ως εξής:

Για την απαίτηση της CITIBANK θα καταβάλει το ποσό των 164 εύρώ και για την απαίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ E[JROBANK ERGASIAS θα καταβάλει το ποσό των 86 ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και, δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.

scroll back to top