ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6702/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Κ.Ν. και χωρίς Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17-9-2012, για να δικάσει κατά την διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σ.Μ, κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μιχαήλ Ατσαβέ.

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «……..» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ε.Δ.

Ο αιτών, ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-3-2012 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία τον Δικαστηρίου τούτον με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 5011/29-3-2012 και προσδιορίσθηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 14-5-2012 και μετά από αναβολή για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματά τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμό 69027/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής, την οποία έχει ασκήσει, νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά της διαταγής αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔικ, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 28-2-2012 επισημείωση τον δικαστικού επιμελητή πρωτοδικείου Αθήνας Ν. Φαρμάκη επί της από 28-2-2012 επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας της ανακοπτομενης διαταγής προς πληρωμή, σε συνδυασμό με την από 19-3­2012 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 2953/2012 ανακοπή και την με αριθμό 4378Γ'/20-3-2012 έκθεση επίδοσης τον δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών.

H αίτηση παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον τον δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη τον άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔικ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί για το παραδεκτό και βάσιμό της.

Πιθανολογείται εν προκειμένω ότι βάσιμα ο αιτών επάγεται με τον δεύτερο (ΙΙ) λόγο υπό στοιχείο 1 της ανακοπής τον ότι η καθ' ης, κατά το χρόνο σύναψης της ένδικης με αριθμό 2068339969/2-3-2010 σύμβασης τοκοχρεωλντικού δανείου με το παράρτημά της, εφάρμοζε επιτόκιο ύψους 12,15% συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς τον Νόμου 128/1975 κατά 0,6% (βλ. υπ' αριθμό 3.2 όρο της με επίκληση προσκομιζόμενης σύμβασης), αν και το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο ανερχόταν την 13­5-2009 και εφεξής σε 6,75%, όπερ ισχύει σήμερα ως νόμιμο δικαιοπρακτικό, και ως εκ τούτον υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο εφαρμοζόμενο και το νόμιμο δικαιοπρακτικό ύψους τουλάχιστον 5 εκατοστιαίων μονάδων, με αποτέλεσμα να υπάρχει καταχρηστικότητα εκ μέρους της καθ' ης κατά την A.K. 281 ως προς την υπέρβαση του νόμιμου δικαιοπρακτικού επιτοκίου, για δε την προκειμένη πιθανολόγηση της ακυρότητας ή μη ως καταχρηστικού του όρου αυτού (επιτόκιο δανειακής σύμβασης) λαμβάνεται υπόψη από το παρόν δικαστήριο κατά κύριο λόγο το συμφέρον του καταναλωτή (αιτούντος) με συνεκτίμηση όμως της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά σχετική- σύμβαση καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε στα πλαίσια επίτευξης σχετικής ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των, συμβαλλόμενων μερών (ΑΠ 1219/2001, 430/2005), απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας τον προκειμένου ισχυρισμού που πρόβαλε η καθ' ης ως ουσιαστικά αβάσιμης, παρελκομένης, εκ της ανωτέρω θετικής πιθανολογήσεως, της εξέτασης των λοιπών λόγων της ένδικης ανακοπής.

 

2° φύλλο της με αριθμό2012 απόφασης το ειρηνοδικείου Αθηνών

(Ασφαλιστικά Μέτρα)


Πάντως και πέρα των ανωτέρω, κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση τον δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης Θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή (ΜΠρΑθ 1577/1995 ΕλλΔνη 37,448, ΜΠρΟεσ 656/1988 ΕλλΔνη 30,199, ΜΠρΙωαν 35/1985 ΕλλΔνη 26,573, ΜΠρΙωαν 237/1986 NoB 33,1444, ΜΠρΠειρ 1794/ 1984 ΑρχΝομ 41,36, Σινανιώτης, Ειδικές Διαδικασίες β' έκδοση 1984, σελ. 202, Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ τομ. Γ, σελ. 346, αρ. 37). Περαιτέρω, για τη χορήγηση της αναστολής δεν απαιτείται πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγον της ανακοπής. Το αντίθετο, που φαίνεται να υποστηρίζεται στον Τζίφρα (Ασφαλιστικά Μέτρα 1985, σελ. 518), αποτελεί παράθεση εκεί της άποψης τον Κοκκολάκη (Δ 13,351), όπου όμως η σχετική διατύπωση της άποψης αυτής γίνεται με πολλές επιφυλάξεις. Εξάλλου, μετά την παρέμβαση τον νομοθέτη και την προσθήκη εκεί που ήθελε (άρθρα 912 παρ. 1 και 938 παρ. 1 τον ΚΠολΔ) ως προϋπόθεση της αναστολής εκτέλεσεως την ευδοκίμηση λόγου ανακοπής ή έφεσης, είναι πλέον αναμφίβολο ότι δεν απαιτείται η πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγον ανακοπής της διαταγής για τη χορήγηση της αναστολής εκτέλεσής της (ΜΠρΙωαν 247/1999 αδημ. σε νομικό περιοδικό). Πιθανολογείται λοιπόν εν προκειμένω ότι, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης Θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα επειδή όπως προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό που εισεφέρθη (αίτηση Ν. 3869/2010 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης: 4534/2012, αντίγραφο Ε9, υπ' αριθμό 24679/21-6-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μ.Π) ούτος έχει σαν μοναδικό περιουσιακό στοιχείο μία οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα-Ο 1) τον ενάτού ορόφου υπέρ το ισόγειο συγκροτήματος πολυκατοικίας στην Αθήνα στη Θέση «…….» παρά τον Άγιο Ανδρέα και επί των οδών ……………….και αν η καθ' ης προχωρήσει άμεσα στην αναγκαστική εκτέλεση, πιθανολογείται ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος δια της δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων ανεπίδεκτων παραμερισμού, οπότε πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ' ουσία βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος τον τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης (άρθρο 178 παρ. 3 τον Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της με αριθμόν 69027/2011 διαταγής πληρωμής τον Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 19-3-2012 (αύξων αριθμός κατάθεσης: 2953/2012) ασκηθείσας ανακοπής, και υπό τον όρο να συζητηθεί η ανακοπή κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί.

Επιβάλλει σε βάρος τον αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ' ης τα οποία ορίζει σε εκατόν είκοσι οκτώ (128Ε) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην ΑΘήνα στις. 1.Οκτωβρίου 2012.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                         H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣscroll back to top