5104/2011 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 548769)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Δικονομικά θέματα. Τοπική αρμοδιότητα. Προσδιορισμός της με βάση τη συνήθη διαμονή του οφειλέτη κατά τους χειμερινούς μήνες.
Αοριστία αιτήσεως. Η μη αναφορά ότι η καθής έχει εμπράγματη ασφάλεια δεν επιδρά επί του ορισμένου. Υπαρξη και άλλης δανειακή σύμβαση μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και της αιτούσας. Σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθεί στην κατάσταση πιστωτής και επίσης κάποιο χρέος του ίδιου πιστωτή, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασία που αρχίζει με την υποβολή της αίτησης.
Εννοια κατοικίας. Κατοικία συζύγου. Εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη. Ως αρνητική προϋπόθεση της εξαίρεσης τίθεται να μη διαθέτει ο σύζυγος του οφειλέτη ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας επί τετραετία και ικανοποίηση του υπολοίπου με εκποίηση του ακινήτου της.
Διορισμός εκκαθαριστή για το σκοπό αυτό.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ:. Αυτή η απόφαση του ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ έχει μεγάλη πρακτική αξία διότι θεμιτό είναι να μη διαθέτει ο σύζυγος του οφειλέτη και αιτούντος ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, προκειμένου ο ίδιος ο αιτών να μπορέσει να εξαιρέσει την κύρια κατοικία του από την εκποίηση.
scroll back to top