Ειρ. Αμαρουσιου 423-2015

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ. Λ. και τη Γ ραμματέα Ε. Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 11-2-15, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Χ Ζ, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, ……………… που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ατσαβέ.

ΤΗΣ ΚΑΘ ΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ:

Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «………………» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, (και) ως διαχειρίστριας τιτλοποιημένης απαίτησης της «THEMELEION IV MORTAGE FINANCE PLC» που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ. Λ..

 

Κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό από την αιτούσα η από 15-5-14 και με αριθ. έκθ. κατάθ, 400/2014 αίτηση, με την οποία η αιτούσα απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και ζητά να γίνει δεκτή, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή, ορίσθηκε δε να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από την σειρά της στο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε και διευκρινίσθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας και με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις της (α. 224 ΚΠολΔ) επιδιώκεται από την αιτούσα που επικαλείται έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτρια τράπεζα που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της προς την πιστώτριά της, άλλως να ρυθμιστούν από το Δικαστήριο τούτο κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση και να της χορηγηθεί μία περίοδος χάριτος 3 ετών για την πρόσθετη επιβάρυνσή της σχετικά με την εξαίρεση της μοναδικής της κατοικίας από την εκποίησή της, καθώς θα ήταν αδύνατο να καταβάλλει ταυτόχρονα τόσο το ποσό που αντιστοιχεί στη ρύθμιση των οφειλών όσο και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην πρόσθετη επιβάρυνση για τη διάσωση της μοναδικής της κατοικίας. Ζητεί επίσης να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαγεί από τα χρέη του και από κάθε υπόλοιπο οφειλής της προς την πιστώτρια τράπεζες.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται κατ’άρθρο 3 του ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (α. 741 ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με τις οριζόμενες από το νόμο αυτό προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, παρά τις περί αντιθέτου αιτιάσεις της καθ’ης, καθ’ότι περιέχει ισχυρισμό ότι η αιτούσα ως φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού. Προσέτι δε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των πάσης φύσης εισοδημάτων της, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής της πιστώτριας να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρύθμισης των χρεών της, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στην κρινόμενη αίτηση. Τέλος, νόμιμη κρίνεται η αίτηση, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά τον ν. 4161/2013 και πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα. Άπορριπτέο, ωστόσο, κρίνεται το αίτημα να αναγνωρισθεί η απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη της και από κάθε υπόλοιπο των οφειλών της με την τήρηση και την προσήκουσα εκτέλεση της ρύθμισης των οφειλών της και των εν γένει επιβαλλόμενων από το παρόν Δικαστήριο υποχρεώσεων, διότι το αίτημα αυτό ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του νόμου 3869/2010 το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές και επ’αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Αλλωστε, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς, για το λόγο δε αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Η καθ’ης, πιστώτρια, πέραν των αιτιάσεων ως προς το παραδεκτό και τη νομιμότητα της υπό κρίση αίτησης, τουτέστιν αμφισβήτηση περί της συνδρομής των απαιτούμενων διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης ή, άλλως, προϋποθέσεων προς παροχή έννομης προστασίας (προβολή κατ’επίφαση ενστάσεων καθ’ότι τούτα ως ζητήματα εξετάζοναι αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο), επί της ουσίας αρνήθηκε την αίτηση.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του συζύγου της αιτούσας που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης, τα έγγραφα που προσκομίζουν με νόμιμη επίκληση οι διάδικοι, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους (α. 261 ΚΠολΔ) και από την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 66 ετών, είναι άνεργη, ουδέποτε εργάστηκε και δε λαμβάνει κάποια σύνταξη. Είναι παντρεμένη , ο σύζυγος είναι 60 ετών, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη, ύφους 1.293 ευρώ σήμερα, ενώ από το χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων μέχρι σήμερα το οικογενειακό τους εισόδημα έχει υποστεί μείωση, εν όψει της


 

γενικότερης οικονομικής κρίσης. Διαμένει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Αλατσάτων, σε διαμέρισμα επιφάνειας 44,15 τ.μ. , στο οποίο έχει πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου. Αποδείχθηκε επίσης ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς την πιστώτρια Τράπεζα, τις οποίες οφειλές είχε αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ενώ αυτές δεν προέκυφαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της παρ.2 του α. 1 του ν. 3869/2010. Θεωρούνται δε, κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το α. 6 παρ. 3 αυτού, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (Αθ.Κρητικός- Ζητήματα Ερμηνείας του ν. 3869/2010, εκδ. 2010, σελ.99). Ειδικότερα, κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίση αίτησης, η αιτούσα οφείλει στην καθ’ης το ποσό των 77.827,74 ευρώ για στεγαστικό δάνειο, για την εξασφάλιση του οποίου έχει εγγραφεί πρώτη προσημείωση υποθήκης στο ως άνω διαμέρισμα που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, το ποσό των 18.155,51 ευρώ για στεγαστικό επισκευαστικό δάνειο, για το οποίο επίσης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης (δεύτερη) στο ίδιο ως άνω διαμέρισμα. Πιεστικές ανάγκες της αιτούσας, όπως η σταδιακή απομείωση των εισοδημάτων της και εσφαλμένες εκτιμήσεις της ως προς τη δυνατότητα πληρωμής των αναληφθεισών δανειακών της υποχρεώσεων περιήγαγαν αυτήν, με την πάροδο του χρόνου και ενόφει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Από κανένα δε στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυφε ότι περιήλθε δολίως στην κατάσταση αυτή, συνεκτιμωμένου μάλιστα και του γεγονότος ότι όλες οι δανειακές συμβάσεις ήταν ενήμερες μέχρι και το έτος 2013.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις

για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.2. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα οικογενειακά εισοδήματα, επί πενταετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, από τις οποίες καταβολές οι απαιτήσεις της πιστώτριας θα ικανοποιηθούν συμμέτρώς. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου της αιτούσας μέχρι συνολικό ποσό ανερχόμενο στο 80% της αντικειμενικής του αξίας (α. 17 παρ. 1 Ν. 4161/2013), οι καταβολές αυτές θα οριστούν στο εύλογο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως που ανταποκρίνεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στις οικονομικές της δυνατότητες, ενώ παράλληλα οι οικογενειακές δαπάνες θα πρέπει να περιοριστούν κατ’εφαρμογή του α. 281 ΑΚ στις απολύτως απαραίτητες για τη διαβίωση της αιτούσας και της οικογένειάς της, γιατί, όπως εκτίθενται στην κρινομένη αίτηση (ανερχόμενες στο ποσό των 1,059€) είναι υπέρογκες, λαμβανομένου υπόψη ότι η αιτούσα δεν βαρύνεται με καταβολή ενοικίου, αλλά κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του α. 9 παρ.2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4161/2013, εφόσον με τις επί πενταετία καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας, προβάλλεται δε σχετικό αίτημα από την αιτούσα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση (βλ. Αθ. Κρητικό ο.π. σελ. 148, αρ.16). Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της μοναδικής κατοικίας της αιτούσας για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας (του ποσοστού 50% της αντικειμενικής αξίας, καθώς η αιτούσα είναι συγκύρια πατά το ποσοστό αυτό). Η αντικειμενική αξία του ως άνω διαμερίσματος με την υπ’αυτού αποθήκη, επιφάνειας τ.μ. 2,63 του ανέρχεταιστο ποσό των 61.004,34 (=60.397,20+ 607,14) και το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επ’αυτών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 30.502,17 (=61.004,34 / 2), σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει για την αιτία αυτή το ποσό των 24.401,73 ευρώ (=30.502,17 X 80%) και κατά στρογγυλοποίηση το ποσό των 24.400 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, δυνάμει του α. 85 παρ. 8 του Ν. 3996/2011, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 2 του α. 9 του Ν. 3869/2010. Ο χρόνος δε καταβολής του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να οριστεί σε δώδεκα (12) χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των χρεών, της οικονομικής δυνατότητας και των λοιπών περιστάσεων της αιτούσας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα !       ικανοποιηθεί προνομιακά, σύμφωνα με το νόμο, η εμπραγμάτου ασφαλισμένη πιστώτρια (α’ των καθ’ων). Ειδικότερα, η μηνιαία δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 169,44 ευρώ [24.400: (12 έτη) 140 μήνες] και θα καταβάλλεται συμμέτρως προς τις δύο απαιτήσεις της πιστώτριας, η καταβολή δε των δόσεων αυτών θα αρχίσει μετά τη λήξη της πενταετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση.

Συνακόλουθα, θα πρέπει να γίνει μερικά δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη αίτηση και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το α. 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010.

i


 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

 

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια-καθ’ων, επί πενταετία, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150€), συμμέτρως κατανεμόμενο στις δανειακές υποχρεώσεις της καθ’ης, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης τη μοναδική κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα με την αποθήκη του επί της οδού Αλασάτων 20 στη Νέα Ερυθραία.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας του επί δώδεκα (12) έτη στην πιστώτρια Τράπεζα το συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (24.400) ευρώ, το οποίο θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (169,44), συμμέτρως στις δύο δανειακές υποχρεώσεις της καθ’ης Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της πενταετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση αυτή, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, αναπροσαρμοσμένο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

 

 

 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στο Μαρούσι, στις 7/4/2015 χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

scroll back to top