Ειρ. Αθηνών 21-11-2014

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κ……….. Ε………….

Ειρηνοδίκης

Αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 7 παρ. 2-4 του Ν. 3869/2010.

 

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα προσωρινής διαταγής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση  οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 1589/2014 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας Ε…………. Κ……………….,

χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών (άρθρ. 5 παρ. 2 εδ. 4 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 13 Ν. 4161/2013).

Αθήνα, 21/11/2014

 

Ειρ. Αθηνών 1 scroll back to top