Ειρ. Καλλιθέας 5-3-2013

215α/13

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσης αίτησης Του Ν.3869/10:

 

α) η αναγκαστική εκτέλεση στα αναφερόμενα σ' αυτή περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και

 

β) η πραγματική και νομική μεταβολή των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων.

 

Η αιτούσα δηλώνει ότι δεσμεύεται να καταβάλλει μέχρι την εκδίκαση της παρούσας αίτησης στην πρώτη καθ' ης «......... Τράπεζα το μηνιαίο ποσό των 300€ . Στην δεύτερη καθ' ης «..............» το μηνιαίο ποσό των 70€ και στην τρίτη καθ' ης «............. Α.Ε.» το μηνιαίο ποσό των 30€.

 

Καλλιθέα 5/3/2013

 

H Ειρηνοδίκης

scroll back to top