Ειρ. Νικ. 1-7-2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Στην από 17-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 1773/2013 αίτηση

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μ…….. Σ…….

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Αναστέλλει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του αιτούντος και διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών του στοιχείων με την υποχρέωση καταβολής ποσού 150 ευρώ μηνιαίως, από τον 9ο του 2014, στο οποίο περιορίζει το ήδη παρακρατούμενο ποσό από το καθ’ ου.

που θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα από 01-12-2013 συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.

Νίκαια, 1-7-2014

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

scroll back to top