Ειρ. Καλλιθέας 16-10-2015

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσης αίτησης του Ν.3869/10 (όπως τροπ. με το ν. 4161/2013, ΦΕΚ 143) α) η αναγκαστική εκτέλεση επί των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος και β) η πραγματική και νομική μεταβολή των εν λόγω στοιχείων. Η προσωρινή διαταγή δίδεται υπό τον όρο καταβολής στην πιστώτρια μηνιαίως και συμμέτρως για τις υπ’ αριθ. 1,2 απαιτήσεις της όπως περιγράφονται στην υπό κρίση αίτηση του ποσού των 25 Ευρώ. Οι δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2015 (άρθ. 8 παρ. 2, 5 Ν. 3869/2010).

 

Καλλιθέα 16/10/2015

 

H Ειρηνοδίκης

 

scroll back to top