ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 7/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λευκάδας ………, που ορίσθηκε με την 36/2012 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας και από τον γραμματέα του ………….

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια και στο ακροατήριό του στις 25 Ιουνίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

A) Επί της υπ' αριθμ. 2/27-1-2012 αίτησης:

Του Αιτούντα: N.Β. , κατοίκου       Λευκάδας, ο οποίος παρουσιάσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Ατσαβέ (Δ. Σ.Αθηνών) .

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι και παρίστανται ως εξής: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ……………...», που εδρεύει στην ΑΘήνα επί της οδού ………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Α.Τ. . 2)Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ………..», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού ………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Ε.Ρ. . 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…………», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Β.Μ.. 4) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………...», η οποία εδρεύει στην ΑΘήνα επί της ………………. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Π.Τ..

B) Επί της υπ' αριθ. 3/27-1-2012 αίτησης:

Της Αιτούσας: Ε.Β., , κατοίκου ………., η οποία παρουσιάσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιχαήλ Ατσαβέ (Δ. Σ.Αθηνών)

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία έχει καταστεί διάδικος και παρίστανται ως εξής: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………...», που εδρεύει στην ΑΘήνα επί της οδού ………….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο της Α. Τ.

0 αιτών και η αιτούσα με τις από 27-1-2012 αιτήσεις τους, που απηύθυναν προς το Δικαστήριο τούτο και για όσους λόγους εκθέτουν στα σχετικά δικόγραφα, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έγινε κατά την παραπάνω ημερομηνία, και αφού εκφωνήθηκαν τα ονόματα των διαδίκων, αυτοί παραστάθηκαν στο Δικαστήριο, όπως παραπάνω αναφέρεται και οι ττληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Σύμφωνα με το άρθρο 236 του ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 22 παρ.5 του Ν.399412011, «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση πρέπει να φροντίζει ... τα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση... να συμπληρώνουν τους ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και γενικά να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση της αλήθειας των προβαλλόμενων ισχυρισμών».Το ως άνω άρθρο ισχύει και στην διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αφού προσαρμόζεται στη διαδικασία αυτή και δεν αντιτίθεται στις διατάξεις που την ρυθμίζουν ( άρθ.741 του του ΚΠολΔ ). Ειδικότερα κατά την διάταξη του άρθ.751 του ΚΠολΔ. Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται με άδεια του δικαστή, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται συμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη δίκη ή τρίτων-. Επομένως στην εκουσία δικαιοδοσία ο αιτών δύναται ελεύθερα να συμπληρώνει και διορθώνει τους ισχυρισμούς του με προφορική δήλωση κατά την συζήτηση και καταχώρησή της στα πρακτικά (άρθ.238 και 256 του ΚΠολΔ) αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αιτήσεως, οπότε στην περίπτωση αυτή, για να είναι επιτρεπτή η μεταβολή Θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή κατά το μέτρο που η μεταβολή δεν βλάπτει συμφέροντα των συμμετεχόντων στη δίκη ή τρίτων. Άλλωστε στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου το αντικείμενο της υποθέσεως εξαντλείται στη λήψη του αιτούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δίχως δεσμευτική διάγνωση κάποιας εριζόμενης έννομης σχέσης, είναι επιτρεπτή η προβολή και νέων πραγματικών ισχυρισμών ώσπου να καταστεί η υπόθεση ώριμη για την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθ.745 του ΚΠολΔ). Επομένως στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η παράλειψη αναφοράς γεγονότων που συνιστούν τις προϋποθέσεις του ζητούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δεν προκαλούν το απαράδεκτο της αιτήσεως. Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός εφαρμόζεται το ανακριτικό σύστημα (άρθ.744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ) και αφετέρου δεν ισχύει το συγκεντρωτικό σύστημα (άρ8.745 και 765 του ΚΠολΔ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο ανάλογης εφαρμογής του άρθ. 224 του ΚΠολΔ. Τέλος κατά την διάταξη του -άρθ. 8 παρ. 3 του Ν 3869/2010 ο αιτών "Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4." Η Θεσμοθετημένη αυτή υποχρέωση του αιτούντος ισχύει τόσο πριν όσο και μετά από την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο και επομένως η διαδικασία του Ν.3869/10, είναι πρόδηλο ότι παρακολουθεί τις μεταβολές της ζώσας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του αιτούντος, η οποία ενδιαφέρει προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της ρυθμίσεως και εκ του λόγου τούτου, όχι μόνο δεν εμποδίζονται δικονομικώς αλλά επιβάλλεται να αποτυπωθούν είτε με δήλωση εκτός είτε με δήλωση στο ακροατήριο έστω και εάν αυτό σημαίνει μεταβολή της ιστορικής βάσεως της αιτήσεως. Υπό το προαναφερθέν ρυθμιστικό περιβάλλον η μεταβολή (συμπλήρωση! διόρθωση ή και διαγραφή) των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές τα περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση κα τα εισοδήματα του οφειλέτη, όχι μόνον είναι επιτρεπτή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται.

 

2ο φύλλο της αριθμ. 7 /2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας (Διαδικασία : εκουσίας)


 

Με την 2/2012 κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα αναφερθέντα στην μείζονα σκέψη, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες (οφειλές) αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί την ρύθμιση των χρεών του με την εξαίρεση του 50% (ποσοστό συγκυριότητάς του) της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει με σκοπό την μερική απαλλαγή του απ' αυτά. Η μετέχουσα στη δίκη Τράπεζα «...........................» ισχυρίσθηκε ότι ο αιτών δεν της επέδωσε κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και ότι ένεκα τούτου η αίτηση είναι απαράδεκτη. Ο ισχυρισμός αυτός νομικά αβάσιμος καθόσον το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 αντικαταστάθηκε με άρθρο 85 παρ. Α3 του ν. 3996/2011 και απαιτεί μόνο την επίδοση της αίτησης με ορισμό δικασίμου για την συζήτησή της στην οποία περιέχεται η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης. Ισχυρίσθηκε επίσης ότι η αίτηση είναι αόριστη καθόσον δεν προσδιορίζεται η αξία του γεωτεμαχίου του οποίου είναι αποκλειστικός κύριος ο αιτών, ώστε να διαπιστώσει το Δικαστήριο αν πράγματι υπάρχει η δυνατότητα ρευστοποίησης αυτού. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος αφού όπως προαναφέρθηκε ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης επιτρέπει την δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. (βλ. ΑΠ 1131/87 Νοβ 36. 1601 έως 1602 πλειοψηφία, Εφ.Αθ 2735/2000, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ Νόμος). Στην προκείμενη περίπτωση όλες οι παραπάνω ελλείψεις συμπληρώθηκαν είτε με δήλωση στο ακροατήριο είτε με τις έγγραφες κατατεθείσες προτάσεις του αιτούντα. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται καταχρηστικά, επειδή ο αιτών ανέλαβε υπέρμετρες οικονομικές υποχρεώσεις, αν και γνώριζε τις οικονομικές του δυνατότητες. H ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος, που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και όχι από διατάξεις δικονομικές (βλ. σχετ. A.Π. 1006/1999, ΕλλΔνη. 40/1718, A.Π. 392/1997, ΕλλΔνη. 38/1842, Εφ,Πειρ. 357/2005, Δ.E.E. 2005/1066, Εφ.Λαρ. 474/2005, Αρμ. 2005/1768, ΕφΠατρ. 964/2004, Αχ.Νομ. 2005/22, Εφ.Οεσ. 1729/2003, Αρμ. 2004/1401, Εφ.Ορ. 221/2000, DIGESTA 2003/36, Εφ.Δωδ. 280/1998, Ε.Εμπ.Δ. 1999/830, Εφ, Πειρ. 270/1996, Δ.Ε.Ε. 1996/706, ΕφΑθ. 9861/1995, ΕλλΔνη. 39/172, ΕφΑΟ. 6428/1994, Ελλ.Δνη. 36/1547, Εφ,Πειρ. 535/1994, Αρχ.Ν. 1995/415 ). H δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια ισχυρίζεται όιτ η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν εξειδικεύονται τα περιστατικά που συντέλεσαν στην μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του αιτούντα. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νομικά αβάσιμος καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί την αναφορά των στοιχείων αυτών αφού το άρθρο -4 απαιτεί μόνο να αναφέρονται στην αίτηση η κατάσταση των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, ενώ αρκεί η απλή αναφορά ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής τους (άρθρο 1 του ν. 3869/2010). Επίσης πρότεινε την αοριστία του δικογράφου, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 περ.α" του ιδίου νόμου. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι δεν γίνεται αναφορά του χρόνου συνάψεως των δανεικών συμβάσεων για τις οποίες ζητείται η υπαγωγή στη ρύθμιση .Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα δεδομένου ότι στο δικόγραφο (σελ .14) γίνεται ρητή μνεία ότι οι προς ρύθμιση οφειλές αναλήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως. Η τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια πρότεινε πέραν των ανωτέρω ενστάσεων αοριστίας και καταχρηστικότητας και την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντα καθόσον ο αιτών, επειδή έχει εγγυηθεί προσωπικά υπέρ τρίτου σε επιχειρηματική σύμβαση, για κερδοσκοπία επ' αμοιβή, έχει εμπορική ιδιότητα και συνεπώς πτωχευτική ικανότητα.Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, καθότι οι εγγυητές εμπορικών χρεών, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση (βλ. Α. Κρητικός ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ.227). H αίτηση επομένως που είναι αρκούντως ορισμένη, αρμοδίως εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία εφόσον για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί a) η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869(2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Ατσαβέ Μιχαήλ (βλ. προσκ. από 25-11-2011 βεβαίωση) β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του ίδιου και των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010. H αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του.

Με την υπ' αριθμ.3/2012 κρινόμενη αίτηση, που επίσης διορθώθηκε παραδεκτά, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα οι οποίες (οφειλές) αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση του 50% (ποσοστό συγκυριότητάς της) της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση ως προς την οποία αναφέρει ότι είναι άνεργη κι είναι μοναδικό εισόδημα, το εισόδημα του συζύγου της, επίσης έχει την 50% αδιαίρετα κυριότητα επί της κατοικίας όπου διαμένει με την οικογένειά της έχει δυο ενήλικα τέκνα εκ των οποίων το ένα είναι άνεργο, με σκοπό την μερική απαλλαγή της απ' αυτά. Η μοναδική μετέχουσα «……………………» προέβαλε την ένσταση περί απαραδέκτου της αίτησης και καταχρηστικής άσκησης αυτής όπως και στην πρώτη αίτηση, ισχυρισμοί που κατά τα προαναφερθέντα πρέπει να απορριφθούν.

 

3ο φύλλο της αριθμ. 7/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας (Διαδικασία : εκουσίας)


Η αίτηση που επομένως είναι αρκούντως ορισμένη, αρμόδια εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του ν. 3869/2010, εφόσον για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως α) η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του διαμεσολαβητικού προσώπου που έχει την εξουσία κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού (βλ. την από 25-11-2011 βεβαίωση του δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ) και β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της ίδιας και της πιστώτριάς της κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω; από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του._ παρόντος δικαστηρίου προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της. αιτούσας σε οποεοδήποτε Ειρηνοδικείο της χώρας για διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από τα υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ του ν. 3869/2010). H αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη ερειδόμενη στις ίδιες ως άνω με την πρώτη αίτηση διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της να συνεκδικασθεί δε με την πρώτη λόγω της προφανούς συνάφειάς τους αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι και συνοφειλέτες εις ολόκληρον σε ορισμένες εκ των απαιτήσεων, με τη συνεκδίκαση δε αυτή θα επιτευχθεί οικονομία της δίκης ενώ δεν Θα Θιγεί ο προσωποπαγής χαρακτήρας της ρύθμισης για κάθε ένα αιτούντα αφού το άρθρο 741 Κ. Πολ.Δ επιτρέπει τη εφαρμογή του 246 Κ.Πολ.Δ (Κεραμέας σχολ. στο 246 Κ.Πολ.Δ).

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντα όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα αποδείχθηκαν τα επόμενα: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι και έχουν δυο τέκνα ηλικίας 31 και 29 ετών. Ο πρώτος εξ αυτώντη συγκεκριμένη περίοδο απασχολείται σε ξενοδοχείο στα Χανιά και κατοικεί εκτός οικογενειακής εστίας, ενώ ο δεύτερος διατηρεί ατομική επιχείρηση «…………….» και ζει ακόμη στην οικογενειακή εστία. 0 σύζυγος είναι συνταξιούχος ανθυποπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και η βασική σύνταξή του ανέρχεται μηνιαία, μετά από αλλεπάλληλες μειώσεις από 1.166, 46 ευρώ, όπως ιδιαιτέρως προκύπτει από τα ενημερωτικά σημειώματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις χρονικές περιόδους από 1-4-2011 έως 30-6-2011 και από 1-10-2011 έως 31-12-2011, σε 1.113, 17 ευρώ. Περαιτέρω, λαμβάνει στις 23 κάθε ζυγού μήνα το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού που αφορά τους επόμενους δυο μήνες, το οποίο μειώθηκε από 462, 53 ευρώ, σε 200, 11 ευρώ και στις 23 κάθε μονού μήνα το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΝ που αφορά τον τρέχοντα και τον επόμενο μήνα από 227, 26 ευρώ μειώθηκε σε 218, 27 ευρώ (βλ. οικείο ενημερωτικό δελτίο που αφορά τα μερίσματα διμήνων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του έτους 2011 σε συνδυασμό με την από 24-5-2012 εκτύπωση κίνησης λογαριασμού σύνταξης ).'Ετσι το ποσόν που λαμβάνει μηνιαία πλέον ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 1.322 ευρώ από 1.500 ευρώ, που ελάμβανε. H αιτούσα σύζυγός του είναι άνεργη από τον Φεβρουάριο του 2010. Προηγουμένως από τον Ιούλιο του 2008 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και δη ως πωλήτρια υπό το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης στο κατάστημα "SPRIDER", αλλά το Φεβρουάριο του 2010 απολύθηκε λόγω των περικοπών προσωπικού στις οποίες προέβη για οικονομικούς λόγους το εν λόγω κατάστημα. Από 6-3-2011 δε έπαψε να λαμβάνει το επίδομα ανεργείας από τον ΟΑΕΔ. Στο απώτερο δε παρελθόν διατηρούσε από 6-2-2001 την ατομική επιχείρηση - κατάστημα λιανικού εμπορίου καφέ (………….), αλλά από 18-3-2008 έπαυσε την εμπορική της δραστηριότητα, προβαίνοντας σε διακοπή της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης. Παράλληλα από 5-7-2005 έως 4-2-2009 ήταν ομόρρυθμο μέλος στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «………………» και τον τίτλο «…………….). H εταιρεία αυτή συστήθηκε στις 25-1-2005, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας με τον αριθμό 23/2-3-2005 και λειτουργούσε με την επωνυμία «……………..» μέχρι την είσοδό της σε αυτή, οπότε και έλαβε χώρα τροποποίηση του καταστατικού της ως προς την επωνυμία ενόψει της αποχώρησης ενός εκ των δυο αδελφών και υιών της αιτούσας ομορρύθμων εταίρων, ο οποίος και της παραχώρησε το εταιρικά του μερίδιο χωρίς καμία επιβάρυνση αυτής. Η τροποποίηση αυτή του καταστατικού καταχωρήθηκε στο βιβλίο των εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας με αριθμό 69/15-7-2005 και η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί με τη νέα της επωνυμία «…………….». Στις 4-2-2009 ακολούθησε λύση της ανωτέρω εταιρείας , όπως προκύπτει από το με αριθμό 12/10-2-2009 έγγραφο διάλυσης στο βιβλίο των εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας. Έκτοτε η εν λόγω εταιρεία μετατράπηκε σε ατομική επιχείρηση «……………….», επ'ονόματι του υιού των αιτούντων ……………... Οι αποδοχές του αιτούντα για το έτος 2009 ήταν ετησίως 20.358, 01 ευρώ και της αιτούσας 7.845, 79 ευρώ, για το έτος 2010 του αιτούντα 24.406, 03 και της αιτούσας 11.631, 05 ευρώ ενώ για το 2011 ανήλθαν του αιτούντα σε 22.205, 54 και της αιτούσας σε 3.408, 26 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων Οικ. Ετών 2009, 2010, 2011). Άλλη πηγή εισοδήματος δεν προέκυψε ότι διαθέτουν οι αιτούντες σύζυγοι. H οικονομική τους κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας στην ηλικία που είναι και οι δυο (53 ο αιτών και 51 η αιτούσα, η οποία επιπλέον αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας) αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών και των συνταξιούχων, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ενδίκων αιτήσεων είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου Θεωρούνται με την κοινοποίηση αιτήσεων ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, που έλαβαν ως συνοφειλέτες οι αιτούντες και του οποίου o εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Ο αιτών - σύζυγος έχει λάβει από την Τράπεζα «.............................» ως συνοφειλέτης εις ολόκληρον μαζί με τον αιτούσα-σύζυγό του δυνάμει των υπ' αριθμ. 650000202141/20-6-2006 και 650000207427/20-6-2006 συμβάσεων τα παράκάτω ποσά για στεγαστικά δάνεια τα οποία μαζί με τους τόκους την 30-8-2011 ανέρχονταν σε 129.561,92 ευρώ και 26.631, 80 ευρώ αντίστοιχα, και συνολικά 156.193,72 ευρώ.

 

4ο φύλλο της αριθμ. 7/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας (Διαδικασία : εκουσίας)


Οι απαιτήσεις αυτές ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια προσημείωση επί της κύριας κατοικίας τους (βλ. προσκομιζόμενα αντίγραφα περιλήψεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού γραφείου Λευκάδας). Η αιτούσα-σύζυγος συμβλήθηκε στις     ίδιες ως άνω συμβάσεις ως συνοφειλέτρια εις ολόκληρον .Οι απαιτήσεις της τράπεζας και έναντι αυτής εξασφαλίσθηκαν με τις ίδια ως άνω εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) επί του ιδίου ακινήτου το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και επί του οποίου έχουν ποσοστό συγκυριότητας 50% αδιαίρετα ο καθένας. Από την ίδια τράπεζα (………………) έχει χορηγηθεί στον αιτούντα: I) με την 4792730933990885 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 1.625, 64 ευρώ, 2) με την 54586507350886486 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 452,08 ευρώ, 3) με την 601:,9760829217459 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 14.652, 80 ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις της τράπεζας αυτής ανέρχονται για τα δυο στεγαστικά , δάνεια σε (129.561,92 + 26.631, 80=)156.193, 72 ευρώ και σε (1.625,64 +452,08 + 14.652,80=) 16.730,52 ευρώ, μαζί με τους τόκους μέχρι 30-8-2011 και για όλα τα δάνεια σε(156.193, 72 + 16730,52=)172.924,24 ευρώ. 4) 0 αιτών επίσης έλαβε από την «…………….» :1) με την 4213805840 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο ποσού 22.449,06 ευρώ, όπως τούτο ανέρχεται με τους τόκους μέχρι 16-8-2011, 2) με την 4215482860 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 148,02 ευρώ, 3) με την 4222343587 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 523,30 ευρώ, 4) με την 5278900084919682 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 3.037, 56 ήτοι 3.085,23 ευρώ, με τους τόκους ποσού 47, 67 ευρώ μέχρι 24-8-2011.Η συνολική οφειλή του αιτούντα στη τράπεζα αυτή ανέρχεται σε (22.449,06 + 148,02 + 523,30 + 3.085,23= ) 26.205,61 ευρώ. Ο αιτών επίσης έλαβε από την «..................», 1)με την 2663684 σύμβαση επιχειρηματικής πίστης όπου υπέγραψε ως εγγυητής ποσό 19.882,33 ευρώ, ήτοι μαζί με τους τόκους ποσού 2.011, 72 ευρώ, μέχρι 30-6-2011, ποσό 21.894,05 ευρώ, 2) με την 2008082553844000 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 11.117,64 ευρώ, ήτοι μαζί με τους τόκους μέχρι 5-8-2011ποσού 118, 27 ευρώ, ποσό 11.235,91 ευρώ, 3) με την 20010731011900 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 23, 48 ευρώ, ήτοι η συνολική οφειλή του αιτούντα στη τράπεζα αυτή ανέρχεται σε (21.894,05 + 11235,91+ 23, 48=) 33.153,44 ευρώ. Επίσης ο αιτών έλαβε από την «...............................» με την 00010245400000003239 σύμβαση καταναλωτικό .δάνειο ποσού 12.810,37 ευρώ, ήτοι μαζί με τους τόκους μέχρι 1-9-20011 ποσό 13.131,47 ευρώ. Συνολικά λοιπόν ο αιτών έχει χρέος προς ρύθμιση (172.924, 24 + 26.205,61 + 33.153,44 + 13.131,47 =) 245.414,76 ευρώ.Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, λόγω της προαναφερόμενης σημαντικής μειώσεως των εισοδημάτων του η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. 0 ισχυρισμός των μετεχουσών τραπεζών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του έπρεπε το εισόδημά του είναι αόριστος. Τούτο δε διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας αυτής στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως από τους πιστωτές του οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από αυτούς την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των υποχρεώσεών του προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου άλλωστε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Ο αιτών διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να εκποιηθούν και αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα: α) ένα διαμέρισμα του οποίου κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα με την αιτούσα (συγκυρία κατά 50% αδιαίρετα επίσης) δυνάμει του υπ' αριθμ. 4309/2-9-2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Λευκάδας ..................., που βρίσκεται στην περιοχή «Περιβόλια» του Δήμου Λευκάδας εκτάσεως 79, 82 τ.μ. Στην αποκλειστική χρήση δε του ανωτέρω διαμερίσματος ανήκει ισόγειο γκαράζ εκτάσεως 20,17 τ. μ. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 126.875, 50 ευρώ, σύμφωνα με την από 1=6-2012 εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου του πολιτικού μηχανικού ............................., λαμβανομένων υπόψη της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της αλλά και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και του ενός ενήλικα υιού τους, όπως προαναφέρθηκε, και η αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%.

Περαιτέρω, η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα, ήτοι a) του αγρού με μερικές αμυγδαλιές εμπορικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ, (δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις αξίες που έχουν καθορισθεί στη συγκεκριμένη περιοχή από το Υπουργείο Οικονομικών, η αξία του κυμαίνεται σε 1.600-1.920 ευρώ ανά στρέμμα) αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντα, που βρίσκεται στη Θέση «ΑΓΙΟΥΣ» της περιφερείας Σπανοχωρίου Σφακιωτών και έχει έκταση ένα στρέμμα περίπου και β) ενός αυτοκινήτου MERCEDES 1796 κ.εκ., χρονολογίας 2001, αξίας 6.000 ευρώ, δεν κρίνεται σκόπιμη, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, το μεν αυτοκίνητο λόγω του μεγάλου κυβισμού του και των εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, συντήρησης κ.λ.π. ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ. ).Εξάλλου απεδείχθη ότι ο αιτών μετά τη σύναψη του από 16-1-2008 καταναλωτικού δανείου με την τέταρτη πιστώτρια Τράπεζα, στις 29-8-2008 πώλησε ένα ακίνητό του δυνάμει του 11.474/29-8-2008 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λευκάδας Σπύρου Αρβανίτη, με τα χρήματα όμως της πώλησης αυτής ο αιτών εξόφλησε άλλες δανειακές του υποχρεώσεις. Ο αιτών προέβη στην κατάθεση της επιδίκου αίτησής του στις 27-1-2012, ήτοι τρία χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την κατάρτιση της ανωτέρω πώλησης και δεν ήταν υποχρεωμένος, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ.1 του ν.3869/2010, να αναφέρει τη συγκεκριμένη πώληση στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε, εφόσον αυτή`δεν έλαβε χώρα μέσα στην τριετία ή πριν την πάροδο αυτής. Συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός της τέταρτης πιστώτριας πρέπει να απορριφθεί ως δυσιαστικά αβάσιμος. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2.

 

5ο φύλλο της αριθμ. 7 /2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας (Διαδικασία : εκουσίας)


Η ρύθμιση των χρεών του Θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ' ευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του από τα εισοδήματά του επί τετραετία που Θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός απ' αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση. Το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσόν λαμβανομένων υπόψη των βασικών και προσωπικών του αναγκών ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται σε 245.414,76 ευρώ, από το οποίο τα 172.924,24 ευρώ συνολικά είναι οφειλή προς την «…………..» και ειδικότερα:1) 156.193, 72 ευρώ για στεγαστικά δάνεια και 16.730,52 ευρώ για τα υπόλοιπα δάνεια_ 2) 26.205,61 ευρώ προς την «………………», 3) 33.153,44 ευρώ προς την «………….» και 4) 13.131,47 ευρώ στη Τράπεζα Πειραιώς. Σε κάθε μια από τις οφειλές αυτές αναλογεί τμήμα της μηνιαίας δόσης των 450 ευρώ και δη το συνολικό ποσόν των 317,07 ευρώ στην μεν πρώτη: για τα στεγαστικά δάνεια (450: 245.414,76 Χ 156.193,72) το ποσόν των 286,40 ευρώ και το ποσόν των 30,67 ευρώ (450: 245.414,76 Χ16.730,52) για τα υπόλοιπα δάνεια, στη δε δεύτερη (450 : 245.414,76 Χ 26.205,61) το ποσόν των 48,05 ευρώ, στην τρίτη το ποσόν των 60,79 (450: 245.414,76 Χ 33.153,44) ευρώ και το ποσόν των 24,07 ευρώ στη τέταρτη (450: 245.414,76Χ13.131,47). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια Θα έχει λάβει τα εξής ποσά: a) η «……………….», συνολικά 15.219,36 ευρώ, ήτοι για τα στεγαστικά δάνεια 13.747, 2 ευρώ (286,40 Χ48 μήνες), και (30, 67 Χ48=) 1.472,16 ευρώ, και Θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού, 142.446, 52 για τα στεγαστικά δάνεια (156.193,72 - 13.747, 2 =) και (16.730,52 - 1.472,16 =)15.258,36 ευρώ, ήτοι συνολικά (142.446, 52+ 15.258,36=)157.704,88 ευρώ, β) η «……………» 2.306,4 ευρώ (48, 05 Χ 48 μήνες) και Θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού (26.205,61 - 2.306,4 =) 23.899,21 ευρώ, γ) η «………………», 2.917,92 ευρώ (60, 79 Χ 48 μήνες=) , και Θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 30.235,52 ευρώ (33.153,44 ­2.917,92=) και δ) (24,07 Χ48 μήνες) 1.155,36 ευρώ και Θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού (13.131,47 — 1.155,36 =) 11.976,11 ευρώ. Ήτοι συνολικά ο αιτών Θα καταβάλει μετά την πάροδο της τετραετίας το ποσό των ευρώ (15.219,36 +2.306,4 + 2.917,92 +1.155,36 =) 21.599,04 ευρώ, και Θα έχει μείνει υπόλοιπο (245.414,76-21.599,04=) 223.815,72 ευρώ σε όλους τους πιστωτές του. H αιτούσα με βάση τα εισοδήματά της και τις βιοτικές της ανάγκες σε συνδυασμό με την εν γένει οικονομική της κατάσταση που προπεριγράφηκαν δεδομένου ότι η συνεισφορά της στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων στηριζόταν αποκλειστικά στα εισοδήματα του συζύγου της έχει περιέλθει από τον ίδιο χρόνο σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών της από τα κοινά στεγαστικά δάνεια, κι έτσι συντρέχει περίπτωση και γι' αυτών ρύθμισης των χρεών της με βάση τα άρθρα 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αρχικά με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία που Θα αρχίζουν την 1 η μέρα του επομένου μηνός απ' αυτόν που δημοσιεύθηκε η απόφαση. Το; προς διάθεση ατην μοναδική της πιστώτρια) ποσό ανέρχεται σε 100 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα οικονομικές της δυνατότητες δεδομένης και της συνεισφοράς του συζύγου της. Από την τράπεζα (………………) η αιτούσα έλαβε :α) με την 65000002141 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 129.268, 27 ευρώ, το οποίο μαζί με τους τόκους ποσού 303, 78 ευρώ μέχρι 31-8-2011 ανέρχεται σε 129.572,05, και β) με την 650000207427 σύμβαση στεγαστικού δανείου 26.565,03 ευρώ, το οποίο μαζί με τους τόκους ποσού 69,07 ευρώ μέχρι 31-8-2011 ανέρχεται σε 26.634, 10 ευρώ. Το συνολικό ποσό των οφειλών της (129.572,05 + 26.565,03 =)156.137,08 ευρώ, αφαιρουμένου του ποσού των 13.747, 2 ευρώ που με την παρούσα έχει ρυθμιστεί να δώσει ο σύζυγός της για το ίδιο χρέος, ανέρχεται στο ποσόν των (156.137,08 - 13.747, 2 =)142.389,88 ευρώ. "Ετσι μετά το τέλος της τετραετίας η αιτούσα Θα έχει καταβάλει 4.800 ευρώ (100 ευρώ X 48 μήνες) και Θα μείνει υπόλοιπο (142.389, 88 — 4.800=) 137.589, 88 ευρώ. H παραπάνω ρύθμιση όπως προαναφέρθηκε Θα συνδυασθεί με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/20 εφόσον με τις καταβολές αυτές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση και υποβάλλοντας και αίτημα και επ' αυτήν εξαίρεση της κύριας οικίας από την εκποίηση, μετά την υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική η εξαίρεση για το δικαστήριο. (βλ. Κρητικός σελ. 148 αριθμ. 16). Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάσωση της κοινής κατοικίας που έγινε με αίτηση του αιτούντα δεν ωφελεί την συνοφειλέτρια, αφού κατ' άρθρ. 12 του ν. 3869/2010 τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών καθώς και τα δικαιώματα των εμπράγματως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπεγγύου αντικειμένου δεν Θίγονται. "Ετσι μόνο με τη ρύθμιση που ακολουθεί επέρχεται ουσιαστική διάσωση της κατοικίας. Για την διάσωση της κατοικίας των αιτούντων Θα πρέπει να καταβληθεί το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή ποσού 107.844,175 ευρώ (126.875,50 X 85%) για το οποίο ενέχονται εις ολόκληρο οι αιτούντες. H αποπληρωμή του ποσού Θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο που Θα ισχύει με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που Θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδας αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεως κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας . Η καταβολή του Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησής του πρέπει να ορισθεί σε δεκαεφτά (17) χρόνια, λαμβανομένης κυρίως υπόψη της ηλικίας των αιτούντων. Η μηνιαία δόση Θα ανέλθει στο ποσόν των 528, 64 ευρώ (107.844,175 ευρώ : 204 μήνες) για την οποία θα ευθύνονται και οι δύο αιτούντες σύζυγοι, εφόσον δεν εχώρησε συμφωνία των μερών (δανειστή και οφειλέτη) περί αφέσεως της σ' ολόκληρο ενοχής ούτε τέτοιο δικαίωμα παρέχεται από το νόμο στο δικαστήριο. Από τις δόσεις αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η Τράπεζα «………………», της οποίας το υπόλοιπο του χρέους και για τους δύο αιτούντες υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας τους και ανέρχεται μετά την αφαίρεση των καταβολών του άρθρου 8 σε 137.589,88 ευρώ. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις τετραετείς καταβολές μετά την εξάντληση του ποσού των 107.844,17 ευρώ που αποτελεί το 85% της αξίας κατοικίας με την προνομιακή ικανοποίηση των εμπράγματων απαιτήσεων της «……………..» δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στους αιτούντες.

 

6ο φύλλο της αριθμ. 7/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας (Διαδικασία : εκουσίας)


Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν δεκτές οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις ως ουσιαστικά βάσιμες και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την μερική απαλλαγή τους με την τήρηση των όρων της ρύθμισης για κάθε έναν απ' αυτούς εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας δικαστικής δαπάνη δε επιδικάζεται υπέρ κανενός εκ των αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 


Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων .

Συνεκδικάζει τις υπ' αριθμ. 2/2012 και 3/2012 αιτήσεις.

Δέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. 2/2012 αίτηση .

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ με μηνιαία καταβολή προς τους πιστωτές του επί μία τετραετία οι _οποίες Θα αρχίζουν την 1 η ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ως εξής: α) στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια «……………..» Τράπεζα συνολικό ποσόν τριακοσίων δέκα εφτά ευρώ και μηδέν εφτά λεπτών (317, 07), ήτοι διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών(286,40) για τα στεγαστικά δάνεια και τριάντα ευρώ και εξήντα εφτά λεπτών (30, 67) για τα υπόλοιπα δάνεια. β)Στη δεύτερη «…………………» ποσόν σαράντα οκτώ ευρώ και μηδέν πέντε λεπτών (48, 05) γ) στην τρίτη «……………..», εξήντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (60, 79), δ) Στην τέταρτη «……………..» ποσόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και μηδέν εφτά λεπτών (24, 07).

Δέχεται εν μέρει την υπ' αριθμ. 3/2012 αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια Τράπεζα ποσού εκατό (100) ευρώ επί μία τετραετία οι οποίες θα αρχίζουν την 1 η ημέρα του επόμενου μήνα από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην μοναδική της μετέχουσα πιστώτρια «……………» Τράπεζα.

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων δηλαδή ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στην περιοχή «……» του Δήμου Λευκάδας εκτάσεως 79, 82 τ.μ. μετά του ισογείου γκαράζ εκτάσεως 20,17 τ.μ.

Επιβάλλει στους αιτούντες και σε ολόκληρο στον καθένα την υποχρέωση να καταβάλουν για τη διάσωση της άνω κατοικίας τους επί δέκα επ-4 (17) χρόνια στην πιστώτρια «……………» Τράπεζα .ποσόν πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (528, 64) μηνιαίως.

Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει την 1 η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τεσσάρων χρόνων από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και Θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που Θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Λευκάδα, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, στις 31 Αυγούστου 2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων τών διαδίκων.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

scroll back to top