Ειρ. Χιου 70-2015

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης: 70/2015

(Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως αίτησης: 24/29-03-2013)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

 

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Θ. Α. και τη Γραμματέα Α. Λ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 6η Φεβρουάριου 2015, για να δικάσει, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την με αριθμό καταθέσεως 24/29-03-2013 αίτηση, με αντικείμενο τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Μ. Λ. του Δ., κατοίκου πόλεως Χίου, οδός Π. αρ. 15, που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχαήλ Ατσαβέ, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και

ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΗ,

ο οποίος κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή του [άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 § 3 ΚΠολΔ] και συγκεκριμένα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «..........., εδρεύοντος στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενου, το οποίο δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Εισάγεται προς συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών η με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης 24/29-03-2013

αίτηση της ως άνω αιτούσας προς το Δικαστήριο αυτό, δυνάμει τι 185/2014 αποφάσεώς του, η οποία εκδόθηκε επί της ως άνω αιτήσεως και όρισε την παραπάνω δικάσιμο προς επαναπροσδιορισμό των δόσεων της ρύθμισης ίων οφειλών του αιτούντος που ορίσθηκαν με αυτή. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως προαναφέρεται.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 


Σύμφωνα με τη διάταξη της § 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο, ενδεικτικά, μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας, χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την § 2, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (άρθρο 8 § 5). Το δικαστήριο, προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο, οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (ΕιρΛαρ 106/2011).Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων και μη χρηματικών οφειλών της προς τον πιστωτή, που αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζήτησε τη ρύθμιση των χρεών της αφού ληφθούν υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, την οποία αναλυτικά εξέθεσε, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά κατά ένα μέρος. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε κατ' αντιμωλία των διαδίκων, η 185/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ρύθμισε τα χρέη της με ορισμό μηνιαίων καταβολών ύψους ενενήντα (90,00) ευρώ μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης προς επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα τριών εως πέντε ετών καθώς και του ύψους των καταβολών προκειμένου να εξαιρεθεί απο την εκποίηση το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της. Ταυτόχρονα, κρίνοντας τη δυσμενή οικονομική κατάσταση της αιτούσας και του συζύγου της προσωρινή και θεωρώντας ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί, όρισε δικάσιμο την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο το καθ’ ου η αίτηση νομικό πρόσωπο δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο παρότι όπως προκύπτει απο τη με αριθμό 1788Δ/24-6-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Ευάγγελου Λέκκου είχε κληθεί. Ωστόσο, η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να είναι παρόν, διότι για τη νέα δικάσιμο, που ορίζεται για επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων, οι διάδικοι δεν κλητεύονται, αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια.


Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά της δίκης, εκτιμώμενη χωριστά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται η διάδικος, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνο εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολό τους, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο κατά την κρίση του Δικαστηρίου για την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους, παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 § 3 ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνευτική - Νομολογιακή ανάλυση του ΚΠολΔ, τόμος Δ', έκδοση 1996, αρ.759 αριθ.5, ΑΠ 174/1987 ΕλλΔνη 29.129), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (ΚΠολΔ 261 και 352 § 1, τα οποία εφαρμόζονται και στην εκούσια δικαιοδοσία, κατ' άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα), τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ΚΠολΔ 336 § 4) και την επ' ακροατηρίω προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα, κάτοικος Χίου, διάγει το 36° έτος της ηλικίας της και είναι έγγαμη με δύο παιδιά, έναν υιό ηλικίας 7 ετών και μία κόρη ηλικίας 5 ετών (βλ. υπ' αριθμ. 55.058/21-12-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Χίου). Εργάζεται από τις 23-05-2005 ως νοσηλεύτρια Τ.Ε. Νοσηλευτικής, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (βλ. από 14-03-2013 βεβαίωση του περί ου ο λόγος νοσοκομείου). Οι μηνιαίες αποδοχές της όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν στο ποσό των 1.056,22 ευρώ. Επιπλέον όπως πιστοποιείται απο το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα μηνός Ιουνίου 2014 ως πρόσθετη αμοιβή για τις υπερωρίες  που  πραγματοποίησε  κατα  τον  εν  λόγω μήνα στο νοσοκομείο,

 

έλαβε το ποσό των 109,06 ευρώ. Οι μηνιαίες αποδοχές της αιτούσας ανέρχονται σήμερα, μετά την έκδοσης της υπ. αρίθμ. 185/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χίου, στο ποσό των 1.165,77 ευρώ ήτοι είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αποδοχές της κατά την αρχική δικάσιμο της 7-2-2014 κατα το ποσό των 1,51 ευρώ (1.165,77 ευρώ - 1.163,77 ευρώ). Ο σύζυγος της αιτούσας Δημήτριος Χαβιάρας την 23η-09-2013 είχε τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, λόγω κατάργησης της θέσης του, εντασσόμενος για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών στο πρόγραμμα της κινητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, αποκερδαίνοντας μηνιαίως, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, το ποσό των 570,75 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη, μετ' επικλήσεως, υπ' αριθμ. πρωτ. 53.302/25-09-2013 527η Διαπιστωτική πράξη θέσεως σε διαθεσιμότητα μονίμου υπαλλήλου του Δημάρχου Χίου, σε συνδυασμό με την εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών μηνών Οκτωβρίου 2013 και Ιανουάριου 2014. Την 7-7-2014 τοποθετήθηκε προσωρινά στο Αστυνομικό Τμήμα Χίου ως πολιτικός υπάλληλος και την 19-1-2015 τοποθετήθηκε ως μόνιμος πολιτικός υπάλληλος στο ανωτέρω αστυνομικό τμήμα όπου και εργάζεται πλέον. Οι μηνιαίες αποδοχές του όπως προκύπτει απο το προσκομιζόμενο μηνιαίο ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα εργαζομένου του μηνός Δεκεμβρίου 2014, που εκδόθηκε απο το τμήμα μισθοδοσίας πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανέρχονται στο ποσό των 868,45 ευρώ. Προκύπτει συνεπώς οτι οι μηνιαίες αποδοχές του συζύγου της αιτούσας είναι υψηλότερες σε σχέση με την αρχική δικάσιμο της 7-2-2014 κατά το ποσό των 297,70 ευρώ (868,45ευρώ - 570,75 ευρώ). Η περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας δεν έχει μεταβληθεί απο την συζήτηση της αιτήσεως κατά τη δικάσιμο της 7-2-2014 και την έκδοση της 185/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χίου.

 

 

Επίσης δεν έχουν μεταβληθεί και τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης της αιτούσας και της οικογένειας του, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.200 ευρώ και τα οποία με την πάροδο των ετών τείνουν αυξανόμενα λαμβανομένου υπόψιν της ύπαρξης των δύο ανηλίκων τέκων. Από τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι τα εισοδήματα της αιτούσας έχουν υποστεί ελάχιστη αύξηση όμως έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάσταση του συζύγου της αιτούσας γεγονός που συμβάλλει στην καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας. Συνοψίζοντας, τα εισοδήματα της αιτούσας και του συζύγου της είναι σήμερα υψηλότερα σε σχέση με τα εισοδήματά τους κατα την αρχική δικάσιμο της 7-2-2014 κατα το ποσό των 299,21 ευρώ (1,51 ευρώ + 297,70 ευρώ).

 


Ενόψει λοιπόν της μεταβολής της εισοδηματικής κατάστασης της οικογένειας της αιτούσας η ρύθμιση των χρεών της προς το καθ' ου η αίτηση θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας σ' αυτό από τα εισοδήματά της επί τριετία (αρθρ. 8 παρ. 2 ν.3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4161/2013) με μηνιαία δόση που θα ανέρχεται στο ποσό των 252,00 Ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της αιτούσας στη διατροφή και στις ανάγκες της οικογένειας της κατα το άρθρο 1389 ΑΚ. Με βάση τα προλεχθέντα, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στο πιο πάνω νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "....................." από τα εισοδήματά της επί τρία χρόνια, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτό της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το αρθ. 16 παρ. 2 ν. 4161/13). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αιτούσα μετά το χρονικό διάστημα των 36 μηνών (3 ετών) θα έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 9.072 Ευρώ (252,00 ευρώ X 36 μήνες) εκ της συνολικής οφειλής ποσού 114.561,93 Ευρώ.

 

 

 

Όπως αποδείχθηκε και κατα την αρχική δικάσιμο της 7-2-2014 και εμπεριέχεται και στην 185/2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η αιτούσα διαμένει με το σύζυγό της και τα ανήλικα τέκνα της σε ιδιόκτητο διαμέρισμα (αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία με τον αριθμό 1 του ισογείου) επί της οδού Παπαστεφάνου αρ. 15, στη θέση Αγία Αικατερίνη πόλεως και Δήμου Χίου, εκτάσεως 89,05 τ.μ., το οποίο απέκτησε μετά του συζύγου της, ομού μετά της κείμενης επί της ιδίας οδού και υπ' αριθμ. τέσσερα (4) αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του υπογείου (αποθήκη), εκτάσεως 10,92 τ.μ., και του ποσοστού 1% εξ αδιαιρέτου της ευρισκόμενης στο ίδιο ως άνω οικόπεδο υπό στοιχείο Η διαιρεμένης κάθετης ιδιοκτησίας, εκτάσεως 292,15 τ.μ., κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, δυνάμει του υπ' αριθμ. 37.366/06-07-2009 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Χίου, Στυλιανής Κανάριου και έναντι τιμήματος 200.000,00 ευρώ, για την αποπληρωμή του οποίου έλαβαν από το καθ' ου νομικό πρόσωπο τα υπ' αριθμ. λογ. 11/021005/01 και 11/021006/01 στεγαστικά δάνεια, ύψους 79.750,00 ευρώ και 115.250,00 ευρώ αντίστοιχα. Προς εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων, ενεγράφη επί των προπεριγραφεισών οριζοντίων ιδιοκτησιών προσημείωση υποθήκης, υπέρ του καθ' ου, νομίμως καταχωρηθείσας στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Χίου, με αριθμό καταχώρησης 216/19-01-2010. Εκ των ανωτέρω ιδιοκτησιών, η αντικειμενική αξία της υπ' αριθμ. ένα (1) αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου (οικία) και της υπ' αριθμ. τέσσερα (4) αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του υπογείου (αποθήκη), οι οποίες χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του, ανέρχεται στο ποσό των (72.130,50 + 2.457,00=) 74.587,50 ευρώ και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, ενώ η αντικειμενική αξία του 50% εξ αδιαιρέτου του ποσοστού 1% εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχείο Η κάθετης ιδιοκτησίας ανέρχεται στο ποσό των (328,70€ / 2=) 164,35 ευρώ (βλ. φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων [κατοικία ή διαμέρισμα, αποθήκη και οικόπεδο] της συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου), και, ως εκ τούτου, η, κατ' άρθρο 9 § 1 του Ν.3869/2010, εκποίηση της τελευταίας ιδιοκτησίας (50% εξ αδιαιρέτου του ποσοστού 1% εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχείο Η κάθετης ιδιοκτησίας) δεν κρίνεται πρόσφορη, λόγω της χαμηλής της αξίας, δεδομένου ότι δεν πρόκειται να προκόψει κάποιο τίμημα αξιόλογο για την αισθητή ικανοποίηση του πιστωτή του αιτούντος, ενώ η όλη διαδικασία της εκποίησης θα απαιτήσει δυσανάλογα από το τυχόν εκπλειστηρίασμα έξοδα (αμοιβή εκκαθαριστή έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.).

Περαιτέρω, στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, και ειδικότερα το 50% εξ αδιαιρέτου το οποίο της ανήκει, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, το ποσό των οποίων, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 17 παρ. 1 ν. 4161/13, ανέρχεται «...σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το ογδόντα τις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας ». Με την τροποποίηση της διάταξης του αρθ. 9 παρ. 2 εδ. β’ και την αντικατάσταση της φράσης «...μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας...» από τη φράση «...σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το ογδόντα τις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας», δε θεσπίζεται διαφορετική ρύθμιση, όπως και στη μείζονα

πρόταση αναπτύχθηκε, ούτε η νέα διατύπωση διαφέρει ουσιαστικά της προηγούμενης, η οποία αναφέρεται όχι σε δυνατότητα του δικαστηρίου προσδιορισμού του ποσού των καταβολών σε ποσό μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας, αλλά στο ανώτατο όριο της επιβάρυνσης του οφειλέτη για την εξαίρεση της κατοικίας από την εκποίηση, με την έννοια ότι, εφόσον το ύψος της οφειλής του είναι μικρότερο του 80%, οι μηνιαίες καταβολές θα καλύπτουν ολόκληρο το ποσό της, εφόσον δε είναι μεγαλύτερη, θα απαλλαγεί του πέραν του 80% ποσού της.

 

 

 

 

 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όπως προκύπτει απο τα προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Κανάριου, τα οποία εκδόθηκαν την 8-1-2014, η αντικειμενική αξία του ως άνω ποσοστού 1/2 κυριότητας της αιτούσας στα αναλυτικά περιγραφόμενα στην αίτησή της ακίνητα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 37.293,75 ευρώ (74.587,50 ευρώ \ 2). Συνεπώς το 80% της αντικειμενικής αξίας του 1/2 εξ αδιαιρέτου ανέρχεται στο ποσό των 29.835 Ευρώ (37.293,75 Ευρώ α.α. X 80%) ενώ η συνολική οφειλή είναι μεγαλύτερη αυτού και ανέρχεται στο ποσό των 114.561,93 Ευρώ. Δυνάμει των ανωτέρω το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θά ανέρχεται σε 252,00 Ευρώ για χρονικό διάστημα 120 μηνών. Με την ανωτέρω ρύθμιση μετά την πάροδο των 120 μηνών θα έχει καταβληθεί συνολικό ποσό 30.240 ευρώ και θα έχει υπερκαλυφθεί και αποπληρωθεί ολοσχερώς το 80% της αντικειμενικής αξίας του 1/2 του ακινήτου, η οποία όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε ανέρχεται στο ποσό των 29.835 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος τριών (3) ετών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών επί τριετία, και να επιβαρυνθεί  με   δύο  μηνιαίες  δόσεις  με  κίνδυνο  να  φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις  της. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση του 1/2 της κατοικίας της αιτούσας θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα τρία έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 160 μηνών και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

 

 

Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010), ενώ, τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται βάσει του άρθρου 8 § 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ ης η αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς το αίτημα δικαστικής ρύθμισης των χρεών της αιτούσας.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές της αιτούσας προς το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «.......................» στο ποσό των 252,00 Ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εντός του πρώτου επταημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως μήνα.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποιήσεως την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το 50% εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ισογείου ορόφου, εμβαδού συνολικού 89,05 τ.μ., με αποθήκη υπογείου, εμβαδού 10,92 τ.μ., σε τμήμα καθέτου ιδιοκτησίας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση Αγία Αικατερίνη και επί της οδού Παπαστεφάνου αρ. 15, πόλεως και Δήμου Χίου, συνολικού εμβαδού 2.265,14 τ.μ.

ΟΡΙΖΕΙ την καταβολή της μηνιαίας δόσης ποσού 252,00 Ευρώ για χρονικό διάστημα 120 μηνών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας προς το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «....................». Η καταβολή των δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά την πάροδο τριετίας απο τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Οι δόσεις θα είναι καταβλητέες την πρώτη εργάσιμη μέρα εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

 

 

 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Χίο, στις 17-4-2015, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Χίου, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

 

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

scroll back to top