Ειρ. Χιου 3-4-2013

ΑΙΤΗΣΗ

(άρθρον 4 § 1 του Ν. 3869/2010)

 

Του ……, κατοίκου Χίου, επί της οδού ……………...

ΚΑΤΑ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», το οποίο εδρεύει στην ΑΘήνα, επί της ..οδού.. Ακαδημίας, αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ:

 

1. Κατάσταση περιουσίας αιτούντος και εισοδημάτων αιτούντος και συζύγου αυτού.

Ο αιτών έχω ηλικία 34 ετών, είμαι μισθωτός και ειδικότερα την 2-3-2005 προσελήφθην ως μόνιμος Δημοτικός Αστυνόμος στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚ αριθμ. 44/01-3-2005) εις την οποία εργάζομαι μέχρι σήμερα, ως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16116/15-3-2013 σχετική βεβαίωση του Δήμου Χίου (Διεύθυνση Διοικητικών).

 

 

Αριθμος 23/2013

 

Στη Χίο και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου σήμερα την 29/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ. εμφανίστηκε στη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ……… ο δικηγόρος Ατσαβές Μιχαήλ, δικ.Αθηνών και κατάθεσε το παραπάνω δικόγραφο αίτησης.

 

Ο Καταθέσας                                                                             Η Γραμματέας

Ατσαβές Μιχαήλ,

 

 

Η Ειρηνοδίκης Χίού …………..

 

Ορίζουμε χρόνο για να συζητηθεί η αίτηση αυτή την 07/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο στου Ειρηνοδικείου Χίου.

Γράφτηκε στο σχετικό πινάκιο με αριθμό 2.

 

Χίος 29/03/2013

Η Ειρηνοδίκης

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Ο Ειρηνοδίκης Χίου …………..

'Εχοντας υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 781 ΚΠολΔ, καθώς και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.386912010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 85 του Ν.399612011, εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία

 

Α) Απαγορεύει την έναρξη οιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης απ το καθ' ου νομικό πρόσωπο κατά της περιουσίας του αιτούντος μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Β) Αίρει την παρακράτηση από το καθ' ου νομικό πρόσωπο του ποσού των 395,97 ευρώ από το μηνιαίο μισθό του αιτούντος, για την εξυπηρέτηση του χορηγηθέντος σ αυτόν στεγαστικού δανείου, καθώς παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο του αιτούντος και της οικογένειάς του αρχής γενομένης από τον μήνα Μάιο του 2013 και μέχρι τη συζήτηση της παρούσης (δικάσιμος 7-2-2014), οπότε το Δικαστήριο θα αποφασίσει για τη διατήρηση ή όχι της παραπάνω προσωρινής διαταγής.

 

Χίος 3-4-2013

Ο Ειρηνοδίκης Χίου

 

scroll back to top