ΕΙρ. Ν.Ιων 1-2-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡ114/2013

Στην Ν.Ιωνία Αττικής και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου, σήμερα την 1/2/2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εμφανίστηκε στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας ο δικηγόρος ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕΣ AM ΔΣΑ 30750 και κατέθεσε το παραπάνω δικόγραφο αίτησης.

Για τη παραπάνω πράξη συντάχθηκε η έκθεση αυτή η οποία υπογράφεται νόμιμα.

 

 

 

 

 

Ο καταθέσας                                                       Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕΣ AM                                  Δ……………… Π………….

 

 

 

 

ΔΣΑ 30750

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αριθμός Πινακίου:5

Δικάσιμος: 19/6/2020
Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ωρα: 9.00 π.μ.

 

Επίδοση της παρούσας στους πιστωτές εντός μηνός από την

κατάθεση της.

Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας, χωρίς την κλήση των καθών 

Χορηγεί προσωρινή διαταγή 

Απαγορεύει στις καθών να προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπ αριθμ 114/2013 παρούσας αιτήσεως 

Ν.Ιωνία αυθημερόν 

Ειρηνοδίκης

Π…………………. Φ……

 

scroll back to top