ΕΙρ. Νίκαιας 21-11-2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Στην από 18-7-2013 και με αριθμό κατάθεσης 170/2013 αίτηση

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μ…….. Π…….

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Αναστέλλει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης τα καταδιωκτικά μέτρα κατά της Γ….- Ρ….. Τ……… και διατηρεί την πραγματική και νομική κατάσταση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών της στοιχείων με την υποχρέωση καταβολής ποσού 100 ευρώ μηνιαίως, που θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα από 01-12-2013 συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.

Νίκαια, 21-11-2013

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

scroll back to top