29/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Υπερχρωμένα φυσικά πρόσωπα. Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010. Τύχη παρακρατούμενων ποσών από τη μηνιαία μισθοδοσία υπαλλήλου για την εξόφληση δανείου.

Αίτηση ρύθμισης χρεών. Σώρευση αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής  για την απαγόρευσητης παρακράτησης της μηνιαίας δόσης από τη μισθοδοσία υπαλλήλου υπέρ ενός πιστωτικού φορέα  (εν προκειμένω του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου). Κρίση ότι εφόσον συνεχιστεί η παρακράτηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ποσού της δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου που του έχει χορηγήσει, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως θα είναι η πλήρης και προνομιακή ουσιαστικά ηικανοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αντί της σύμμετρης που ορίζεται με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/10 θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη δικαστική ρύθμιση ως προς αυτό.
Δέχεται την αίτηση για προσωρινή διαταγή και απαγορεύει την παρακράτηση ποσών από το μισθό του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ: Εν προκειμένω το Ειρηνοδικείο Πατρών χορήγησε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την παρακράτηση ποσών από το μισθό του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 3869/2010, με το σκεπτικό ότι εφόσον συνεχιστεί η παρακράτηση από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο του ποσού της δόσης για την εξυπηρέτηση του δανείου που του έχει χορηγήσει, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως θα είναι η πλήρης και προνομιακή ουσιαστικά η ικανοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αντί της σύμμετρης που ορίζεται με τη διάταξη του αρθ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/10 και θα ματαιωθεί η επιδιωκόμενη δικαστική ρύθμιση ως προς αυτό. Η απόφαση αυτή έχει μεγάλη πρακτική αξία διότι ιδίως σε δημοσίους υπαλλήλους παρακρατείται ποσό από το μηνιαίο μισθό τους βάσει δανειακής σύμβασης που έχουν υπογράψει με το Τ.Τ. και άρα είναι δυνατόν με δικαστική απόφαση να αρθεί αυτή η παρακράτηση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 3869/2010.
scroll back to top