ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114/Φ1766/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ΜΣ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα ΔΤ .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην ΑΘήνα στις 15 Ιανουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: ………., κατοίκου Αθηνών , οδός ……… η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ .

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής:

  1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « ......................» που εδρεύει στην ΑΘήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ……….
  2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «......................», όπως μετονομάσθηκε (ΦΕΚ 8195/3-8-2012), που εδρεύει στην ΑΘήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου …….. και
  3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.........................» που εδρεύει στην ΑΘήνα ,και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ……….

Η αιτούσα με την από 17-11-2011 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 1766/17-11-2011 δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να εξαιρεθεί η ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της, να της δοθεί , κατ ορθότερη εκτίμηση του αιτήματός της , περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών και να απαλλαγεί έναντι των πιστωτών από τα υπόλοιπα των χρεών της ,ακόμη και έναντι εκείνων που δεν περιελήφθησαν στην αίτηση, και τέλος να καταδικαστικούν οι αντίδικοι στη δικαστική της δαπάνη .

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), πλην του αιτήματος για απαλλαγή της αιτούσης έναντι των πιστωτών από τα υπόλοιπα των χρεών της, ακόμη και αυτών που δεν περιελήφθησαν στην αίτηση, αφού αφενός σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ.4 παρ. 1 του Ν.3869/2010 και αφετέρου γιατί η επιλογή των πιστωτών του αιτούντος και συνακόλουθα η ρύθμιση συγκεκριμένων μόνο χρεών του απόκειται στη διακριτική του , κατ αρχάς, ευχέρεια . Περαιτέρω η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές, (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.3869/2010) και επ αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Τέλος μη νόμιμο είναι το αίτημα για καταβολή της δικαστικής της δαπάνης αφού σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του N. 3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται.

 

2o φύλλο της υπ αριθμ 114/Φ1766/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας)

 

Αρμόδια επίσης φέρεται για συζήτηση εφόσον για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρ. 2 N. 3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Μιχαήλ Ατσαβέ (οράτε την από 7-10-2011 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 παρ. 1 N. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (17-11-2011) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσης για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου . Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά: a) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ' αυτούς των εγγράφων του άρθρ. 5 παρ. 1 N. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του N 3996/2011 β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 N. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις-αντιρρήσεις τους).

Ως προς δε την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος που υπέβαλλε η 2η των πιστωτών θεωρώντας ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται παρελκυστικά από την αιτούσα με σκοπό την οριστική διαγραφή των χρεών της καταβάλλοντας ένα πολύ μικρό μέρος τους ή και μηδαμινό , κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη καθώς η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος που ορίζει το άρθρο 281 AK και με τους όρους που αυτό προβλέπει είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα που απορρέει από διάταξη ουσιαστικού νόμου και όχι από διατάξεις δικονομικές (ΑΠ 1006/1999 ΕλλΔνη λ 40,1718, ΑΠ 392/1997 ΕλλΔνη 28,1842, ΕφΠειρ 357/2005 ΔΕΕ 2005,1066) .

Τέλος η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς εκ μέρους των παριστάμενων πιστωτών, καθότι περιέχει την κατάσταση των εισοδημάτων της αιτούσης και του συζύγου της , την περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση , τα έξοδα διαβίωσης εκείνης και της οικογενείας της καθώς και ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, χρέη τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού , η δε μη αναφορά σε συγκεκριμένες πράξεις που την οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής αποτελεί ζήτημα αποδείξεως για την ευδοκίμηση της παρούσης αιτήσεως και όχι αοριστίας αυτής. Επομένως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας και των κάθε φύσεως εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, επαρκώς προσδιορισμένο, το οποίο ούτως ή άλλως δε δεσμεύει το δικαστήριο , ώστε σε περίπτωση πάντως σιωπής των πιστωτών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του Θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη.

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του N.3869/2010 , καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσης στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

 

φύλλο της υπ αριθμ 114/Φ1766/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας)

 

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος της αιτούσης , τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους ­παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 τους' ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρ. 759 αριθ, 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129)- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα :

Η αιτούσα, η οποία είναι ηλικίας 51 ετών σήμερα εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος-αισθητικός στην εταιρία ……….. από την οποία τα προηγούμενα έτη αποκέρδαινε μηνιαίο εισόδημα 1.000 με 1.300€ (οράτε εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2009, 2010, 2011 και 2012) . Κατά τον χρόνο υποβολής της παρούσης αιτήσεως ο μισθός της μειώθηκε για λίγο διάστημα στο ποσό των 451,78€ (οράτε αποδείξεις πληρωμής 9 και 10/2011) . Το έτος 2012 αυξήθηκε και πάλι , ανερχομένου στα 1.000€ πλην όμως ήδη πριν από τη συζήτηση της παρούσης αιτήσεως ξεκίνησε και πάλι η μείωση των αποδοχών της , με αποτέλεσμα να λαμβάνει σήμερα το ποσό των 622,36€ μηνιαίως. Στο μηνιαίο εισόδημά της προστίθενται άλλα 200€ από την οικονομική ενίσχυση της μητέρας της (οράτε κατάθεση μάρτυρας) .Είναι έγγαμη , χωρίς να έχει αποκτήσει τέκνα και ο σύζυγός της , ηλικίας 66 ετών σήμερα, δεν εργάζεται (οράτε τα ίδια ως άνω εκκαθαριστικά σημειώματα) . Κατοικούν σε μισθωμένο διαμέρισμα στην οδό Καρτερίας 24 στην ΑΘήνα και πληρώνουν για ενοίκιο το ποσό των 425€ μηνιαίως (οράτε το από 10-6-2001 μισθωτήριο κατοικίας και δήλωση εισοδήματος έτους 2011) . Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της χωρίς δική της υπαιτιότητα αφενός λόγω υπερχρέωσης αφετέρου λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (μειώσεις μισθών κλπ) που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του βίου της σε συνδυασμό και με τη γνωστή σε όλους οικονομική κρίση, απορριπτομένου έτσι του σχετικού ισχυρισμού εκ μέρους της 2ης και 3ης των πιστωτών , ο οποίος δεν αποδείχθηκε.

Διαθέτει το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο 68,87τμ με την σε αυτό διώροφη οικία που αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο εμβαδού του κάθε ορόφου 39,94τμ , που βρίσκεται στο ………… (οράτε το προσκομιζόμενο και επικαλούμενο 2418/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ………), του οποίου νομίμως αιτείται την εξαίρεση ως περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία της ιδίας και του συζύγου της, δηλώνοντας ' μάλιστα ότι το έτος 2007 ανακαινίστηκε προς το σκοπό αυτό . Ο σύζυγός της διαθέτει ακίνητη περιουσία στους νομούς Φθιώτιδας και Τρικάλων και συγκεκριμένα το 1/3 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας σε δύο ισόγειες οικίες οι οποίες όμως έχουν κατασκευαστεί τα έτη 1954 η μία και το 1912 η άλλη , με αποτέλεσμα λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται μετά τον θάνατο των γονέων του , να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία (οράτε στοιχεία ακινήτων Ε9 του έτους 2009 για το ποσοστό και το έτος κατασκευής των ακινήτων που ανήκουν στο σύζυγο, καθώς τίτλος ιδιοκτησίας δεν προσκομίζεται) . Τέλος η αιτούσα έχει πάγια μηνιαία έξοδα στα οποία πρέπει να συνυπολογισθούν τα έξοδα συντήρησης του σπιτιού και διαβίωσης της ιδίας και του συζύγου της (αφού συνεισφορά του συζύγου στα έξοδα δεν υπάρχει ), τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου ανέρχονται στο ποσό των 700€ μηνιαίως. '

Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99):

  1. από την ................... δυνάμει της με αριθμό 4216580653 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή 20.164,86€ (ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης), δυνάμει της με αριθμό 4217518862 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή 309,36€ (ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης) και δυνάμει της με αριθμό 0000011650037929 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή 12.777,40€ (ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης) ,
  2. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ................. δυνάμει της με αριθμό 202154071003 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 26-10-2011 ,14.364,86€ (οράτε την από 26-10-2011 βεβαίωση της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [1-12-2011] δεν υπάρχει) και δυνάμει της με αριθμό………… σύμβασης λογαριασμού υπερανάληψης οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 26-10-2011 ,10.475,90€ (οράτε την από 26-10-2011 βεβαίωση της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [1-12-2011] δεν υπάρχει) και

 

 

4° φύλλο της υπ αριθμ 114/Φ1766/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας)

 

3) από την ΤΡΑΠΕΖΑ ................ δυνάμει της με αριθμό …………. σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλει με τόκους μέχρι και 26-10-2011 για την αιτία αυτή , 2.448,63€ (οράτε την από 26-10-2011 βεβαίωση της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [1-12-2011] δεν υπάρχει) και δυνάμει της με αριθμό ……………….. σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλει με τόκους μέχρι και 26-10-2011 για την αιτία αυτή , 2.100,67€ (οράτε την από 26-10-2011 βεβαίωση της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [1-12-2011] δεν υπάρχει).

H συνολική λοιπόν οφειλή της αιτούσας προς τις τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 62.641,68€.

Αποδείχθηκε επίσης ότι το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας , που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο σημαντικό τίμημα αποτελεί το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας που βρίσκεται στο ………………….., σε οικόπεδο 68,87τμ με την εν αυτώ διώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο όροφο , εμβαδού του κάθε ορόφου 39,94τμ , κτισμένη το έτος 1933 αλλά ανακαινισμένη το έτος 2007 , αντικειμενικής αξίας 13.000 ευρώ περίπου (βλ. φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου τον 1° του 2013 ). H εμπορική αξία του κάθε ορόφου και κατά το ποσοστό που της ανήκει ήτοι το '/2 εξ αδιαιρέτου στο όλο, εκτιμάται στα 50.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της ανακαίνισης (έτους 2007) , της

περιοχής στην οποία βρίσκεται, της αντικειμενικής της αξίας και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. H κατοικία αυτή μπορεί , σύμφωνα με το νόμο , να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία της αιτούσης και του συζύγου της και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο , προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την, εξαίρεσή της από την εκποίηση. Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσης οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 εφ' όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148, αριθ. 16).

Συνεπώς η ρύθμιση των χρεών της Θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά της επί τετραετία, που Θα αρχίσουν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης (άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10), καθώς προσδοκάται ότι το οικογενειακό εισόδημα Θα αυξηθεί σύντομα με την συνταξιοδότηση του συζύγου της. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές, λαμβανομένων υπόψη του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που προτείνει η ίδια η αιτούσα, του εισοδήματός της καθώς και των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ το μήνα. Το συνολικό ποσό που Θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την τετραετία ανέρχεται σε (48Χ 150 € =) 7.200 ευρώ.

Σύμφωνα δε με τις αρχές της σύμμετρης ικανοποίησης η αιτούσα πρέπει να καταβάλλει μηνιαίως από το ποσό των 150€: στην ............... (επί συνόλου οφειλής 33.251,62€) 79,60€ μηνιαίως, στην ................. (επί συνόλου οφειλής 24.840,76€) 59,50€ μηνιαίως και στην ........................(επί συνόλου οφειλής 4.549,30€)

10,90€ μηνιαίως . Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσης για τέσσερα χρόνια, που αναφέρονται παραπάνω επί συνόλου οφειλής 62.641,68 ευρώ, Θα καλυφθεί μόνο μέρος αυτής, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 55.441,68 ευρώ. Η κάθε δε πιστώτρια Θα έχει λάβει στα τέσσερα χρόνια η μεν πρώτη 3.820,80€ , η δεύτερη 2.856€ και η τρίτη 523,20€ , απομένοντας υπόλοιπο προς εξόφληση για την πρώτη πιστώτρια 29.430,82€, για τη δεύτερη πιστώτρια 21.984,76€ και για την τρίτη πιστώτρια 4.026€ .

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση Θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10 καθόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας και Θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της , για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 42.500 ευρώ (50.000 ευρώ Χ 85°/ο), ποσό που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο και επομένως η αιτούσα Θα κληθεί να καταβάλλει μέχρι το ποσό αυτό προς τους πιστωτές της. Με βάση λοιπόν τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών της είναι μεγαλύτερα του 85% Θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

 

 

φύλλο της υπ αριθμ 114/Φ1766/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας)

 

 

Μετά τις καταβολές επί τετραετία, το υπόλοιπο της οφειλής της αιτούσης ανέρχεται στο ποσόν 55.441,68 ευρώ, που είναι μεγαλύτερο του 85°/ο (42.500 ευρώ) της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της. Συνεπώς οι ως άνω απαιτήσεις των πιστωτών Θα ικανοποιηθούν μέχρι του ποσού αυτού (των 42.500€) με μηνιαίες καταβολές, ποσού 237 ευρώ, για 15 χρόνια (180 μήνες Χ 237€), που θα αρχίσουν μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, όπου σύμφωνα με τις αρχές της σύμμετρης ικανοποίησης η αιτούσα πρέπει να καταβάλλει στην ..................το ποσό των 125,80€ μηνιαίως , στην ............. το ποσό των 94€ μηνιαίως και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ......... το ποσό των 17,20€ μηνιαίως.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση Θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.δ του v.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσης με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία προς τις πιστώτριες Τράπεζες και συγκεκριμένα στην ............... με το ποσό των 79,60€ μηνιαίως, στην ..................... με το ποσό των 59,50€ μηνιαίως και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.................με το ποσό των 10,90€ μηνιαίως , οι οποίες Θα αρχίσουν το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μήνα .

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης και συγκεκριμένα το 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας που βρίσκεται στο Δήμο Πολιχνίτου Νομού Λέσβου , σε οικόπεδο 68,87τμ με την εν αυτώ διώροφη οικία αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο όροφο , εμβαδού της κάθε μίας 39, 94τμ.

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει προς τις πιστώτριες τράπεζες , για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, για 15 χρόνια (180 μήνες) στην .......... το ποσό των 125,80€ μηνιαίως , στην ....................... το ποσό των 94€ μηνιαίως και στην ΤΡΑΠΕΖΑ ..............ΑΕ το ποσό των 17,20€ μηνιαίως. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων Θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός , αρχής γενομένης τον πρώτο , μετά την πάροδο τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης , μήνα.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην ΑΘήνα στις 2013 , σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση.

scroll back to top