Ειρ. Αμαρουσιου 31-7-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Συζητήθηκε σήμερα το αίτημα χορήγησς προσωρινής διαταγής επί της από 15-5-2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 399/2014 αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010) του Π…………… Ζ……………….., παρισταμένου του αιτούντος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ατσαβέ, της πρώτης καθής δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ…………. Λ…………… και απούσας της δεύτερης καθής αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του το νόμο και τους ισχυρισμούς των διαδίκων, χορηγεί προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την έναρξη ή συνέχιση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του αιτούντος, όπως επίσης απαγορεύει στον αιτούντα κάθε πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης μέχρι την έκδοση  οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσής του, υπό τον όρο συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο και με την προϋπόθεση καταβολής από τον αιτούντα σε μηνιαία βάση και εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός ποσού των εκατό (100) Ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των καθών, αρχής γενομένης από 1-8-2014.

 

Μαρούσι, 31-7-2014

Η Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου

 

scroll back to top