Ειρ. Λαυρίου 6-5-2015

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π… Γ…………………

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Μ…….. Π…….

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 590/2014 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος Γ….. Α……….. του Ι………… και της Α……….., υπό τον όρο να καταβάλει ο αιτών μηνιαία το ποσό των εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες.

Λαύριο, 6 Μαΐου 2015

Η Ειρηνοδίκης

 

scroll back to top