Νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου
Mε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και εφεξής ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθείται.Βάση για την έναρξη της νέας διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους. Η συμφωνία συνάπτεται εγγράφως είτε μεταξύ των συζύγων με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και επικυρώνεται το γνήσιο της επί του εγγράφου υπογραφής των συζύγων (όχι των δικηγόρων) από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του ... περισσότερα
Δικαιολογητικά Ένταξης στο Νόμο Κατσέλη
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο προκειμένου να περιληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και να επιτύχουν διαγραφή μεγάλου μέρους των χρεών τους, θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ορίστηκαν από το ν. 4336/2015, που τροποποίησε το ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794/20.08.2015, θα πρέπει ο αιτών να καταθέτει : α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γ) Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών ετών ε) πρόσφατο Ε9 στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανεικών συμβάσεων ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της ... περισσότερα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ O «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ»
1)Γενικά: Η σωματική και διανοητική κατάσταση ενός ενήλικου φυσικού προσώπου ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή να αναιρεί ολικά ή  μερικά την πραγματική του δυνατότητα να μεριμνά το ίδιο για τις υποθέσεις του και να προστατεύει τα έννομα συμφέροντά του, όπως όταν το πρόσωπο πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή ή είναι σωματικά ανάπηρο, καθώς και όταν το άτομο εκθέτει σε κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγό του, καθώς και τους ανιόντες και τους κατιόντες του λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού. Προκειμένου λοιπόν να προστατευθούν αυτά τα άτομα, καθιερώθηκε ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης. 2)Τί είναι όμως η δικαστική συμπαράσταση; Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία υποβάλλεται ένα πρόσωπο που έχει σοβαρά ψυχοδιανοητικά ή ... περισσότερα
Περιεχόμενο Νόμου Κατσέλη
Νομοθεσία Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες των Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011), Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14.6.2013), Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152 20.11.2015). Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της ... περισσότερα
Προσβολή πατρότητας
Κατά το άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ, με τον τίτλο τεκμήριο καταγωγής από γάμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωσή του τεκμαίρεται ότι έχει, πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο). Κατά συνέπεια, το τέκνο δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός γάμου και καλύπτεται από το ως άνω τεκμήριο και στην περίπτωση που δεν είναι πραγματικό, φυσικό τέκνο του συζύγου της μητέρας του. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται κατ' άρθρο 1469 ΑΚ με την προσβολή της πατρότητας, πλην άλλων, από το ίδιο το τέκνο, από το σύζυγο της μητέρας του ή από τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα, βρισκόμενη σε διάσταση με το ... περισσότερα
Επιμέλεια τέκνων

«Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής οικονομικής κατάστασής τους. Στη δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητά του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και αδελφούς ... περισσότερα
Αφαίρεση γονικής μέριμνας
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 2. Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να ... περισσότερα
Κατ’ αντιδικία διαζύγιο
Η διαδικασία για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, με βάση το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν παρέχει την συναίνεσή του γι’ αυτό, οπότε ο άλλος σύζυγος εκκινεί την σχετική διαδικασία με την άσκηση αγωγής σε βάρος του πρώτου συζύγου, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι, προκειμένου να είναι βάσιμη μία αγωγή διαζυγίου που ασκείται από τον ένα σύζυγο (ενάγων) κατά του άλλου (εναγόμενος), θα πρέπει να διαλαμβάνει βάσιμα ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συζύγων έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά είτε στο πρόσωπο του εναγομένου είτε και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα σύζυγο. Έτσι, θα πρέπει να αποτυπώνονται εναργώς και κατά ... περισσότερα
Σύσταση ΙΚΕ
News image
  IKE – ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70€.  Το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. Επωνυμία: Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.  Στην επωνυμία της, πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως  οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Ετ... περισσότερα
Υπαγωγή στο άρθρο 99
News image
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η διαδικασία της συνδιαλλαγής που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) αφορά εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες), που τελούν σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία (έλλειψη κερδοφορίας, ευρύς βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλές εμπράγματες ασφάλειες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών εξόδων, μείωση παραγγελιών, προβληματικές σχέσεις με προμηθευτές, προβλήματα και διεκδικήσεις προσωπικού μη αντιμετωπίσιμες κ.λπ.), παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς όμως να βρίσκονται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών τους. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99: Κύρια κριτήρια υπαγωγής μιας επιχείρησης στην ανωτέρω διαδικασία συνιστούν η δυσχερής οικονομική της κατάσταση, το μέγεθος και η κοινωνική της σημασία από άποψη απασχόλησης, στη ... περισσότερα
Νομοσχέδιο-βόμβα για διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου
News image
Νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (διαταγή πληρωμής) άμεσα εκτελεστή, ενώ σε περίπτωση μη είσπραξης των οφειλόμενων, δρομολογείται διαδικασία κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Καθημερινή», οι ρυθμίσεις αυτές έπρεπε να έχουν από χρόνια γίνει νόμος του κράτους καθώς η κοινοτική οδηγία που τις προβλέπει και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός Κανονισμός ισχύουν από το 2004. Η ανάγκη της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης περιλαμβάνεται στις βασικές υποχρεώσεις της χώρας μας, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά άρθρα του λεγόμενου τελευταίου Μνημονίου (νόμος 4152 του 2013). Επιπλέον, ο κίνδυνος να επιβληθεί στη χώρα μας βαρύ πρόστιμο από το ... περισσότερα
Συλλογή Καταχρηστικών Όρων (ΓΟΣ) για Άμυνα Δανειοληπτών
News image
Με την ΥΑ Ζ1-798/25.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008) είχε αποφασιστεί η απαγόρευση αναγραφής ορισμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), που είχαν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί αγωγών ενώσεων καταναλωτών κατά τραπεζών, σε συμβάσεις που συνάπτουν αυτές (τράπεζες) με τους καταναλωτές. Η νομιμότητα της απαγόρευσης σε βάρος των τραπεζών κρίθηκε με την απόφαση ΟλΣτΕ 1210/ 2010. Το κριτήριο είναι το δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη προστασία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών-δανειοληπτών.Συνεπώς, το Δημόσιο Συμφέρον υπό την ανωτέρω έννοια υπήρχε ως κριτήριο για την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Όμως η συνεχιζόμενη και παρατεταμένη παραβατικότητα εκ μέρους των Τραπεζών δεν αντιμετωπίστηκε δραστικά ποινικά με αυτόφωρη διαδικασία κατά των τραπεζιτών εκ μέρους της Πολιτείας για να προστατέψει το ... περισσότερα
Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
News image

Το ΙΚΑ, με την υπ. αριθμ. 9/04.02.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις για την ποινική ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα και για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, σε περίπτωση μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α’ 136/07.08.1967) θεσπίζεται ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), εφόσον το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών και τις 10.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργατικών. Πρόκειται μάλιστα για ιδιώνυμο έγκλημα, το οποίο τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος και διώκεται αυτεπαγγέλτως. Επίσης, είναι γνήσιο έγκλημα τελούμενο δια παραλείψεως. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ανωτέρω Αναγκαστικού Νόμου θεσπίζεται ως διαρκές το αδίκημα ... περισσότερα
ΣτΕ: Επικύρωσε απόφαση του ΔΕΑ για αποζημίωση 200.000 ευρώ σε συγγενείς αυτόχειρα
News image
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφασή του, επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καθοριζόταν αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ σε συγγενείς αυτόχειρα.   Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο άνδρας νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας και επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για να συνεχιστεί η θεραπεία του. Κατά την προετοιμασία της μεταφοράς, ο νεαρός έπεσε από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου. Με την απόφαση του Εφετείου, είχε αναγνωρισθεί ότι το νοσοκομείο δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και τη φύλαξη του ασθενούς παρά το ιστορικό της ψυχιατρικής του πάθησης και τις επανειλημμένες απόπειρες ... περισσότερα
Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης
News image

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ακινήτων. Σύμφωνα με την επίμαχη ρύθμιση, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα έχει καταβληθεί το 30%. Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 η προθεσμία, εντός της οποίας επιτρέπεται η μεταβίβαση αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων χώρων, εφόσον οι ... περισσότερα
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Οι δικαστικές αποφάσεις, φέρνουν κι άλλους οφειλέτες στα ειρηνοδικεία
News image
Εκατοντάδες αιτήσεις είναι οι αιτήσεις για υπαγωγή δανείων στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο στόχος είναι η μείωση του ανεξόφλητου ποσού και, ήδη, οι αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του προσδιορίζονται δικαστικά για το 2015 ή και το 2016. Από τα ανεπίσημα στοιχεία που διαθέτουν οι δικαστικές αρχές, μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί περίπου 1.500 τέτοιες δικαστικές αποφάσεις, ικανός αριθμός από τις οποίες είναι θετικός για τους δανειολήπτες, μειώνοντας τα ποσά των δανείων και ρυθμίζοντας την αποπληρωμή τους σε βάθος τετραετίας, για οφειλές που προέρχονται από στεγαστικά, καταναλωτικά και χρέη από πιστωτικές κάρτες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», συνολικά, σε όλη την επικράτεια εκκρεμούν προς εκδίκαση περί τις 20.000 αιτήσεις για υπαγωγή στον νόμο, που υποβάλλονται κυρίως από ανέργους, συνταξιούχους, αλλά και ... περισσότερα
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Μετά τα Χανιά, και στην Πάτρα... Νέα απόφαση Ειρηνοδικείου, για "κούρεμα" χρεών δανειολήπτη κατά 90%!
News image
Απόφαση-σταθμός από το  Ειρηνοδικείο της Πάτρας, το οποίο δικαίωσε δανειολήπτη με χρέος 121.000 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης τώρα καλείται να καταλάβει μόλις 12.000 και μάλιστα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων!!! Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες περικοπές χρέους στην Ελλάδα. Η υπόθεση, σύμφωνα με το thebest.gr, αφορά 58χρονο Πατρινό, πατέρα μιας κοπέλας που είναι απόφοιτη Πανεπιστημίου, αλλά άνεργη και ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του μειώνοντας την οφειλή του κατά 90% και μάλιστα του έδωσε και χρονικό περιθώριο αποπληρωμής, τεσσάρων χρόνων. Είχε προηγηθεί το -επίσης γενναίο- «κούρεμα» χρέους δανειολήπτριας από τα Χανιά με την απόφαση του εκεί Ειρηνοδικείου. Συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ” αρ. 128/2012 απόφασή του, δικαίωσε δανειολήπτρια, διαγράφοντας το χρέος της κατά 78%. Σύμφωνα με την ... περισσότερα
Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος
News image

Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχος αυτός γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που το υπό κατοχύρωση σήμα έχει απεικόνιση, γίνεται έλεγχος και στους τόμους των απεικονίσεων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα). 2) Εάν δεν υπάρχει σήμα προγενέστερα κατοχυρωμένο, υποβάλλουμε αίτηση για την κατοχύρωση του σήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Απαιτείται το ίδιο το υπό κατοχύρωση σήμα σε διαστάσεις 9Χ8 cm το πολύ (περί τις 16 φορές). Επίσης, απαιτείται πληρεξούσιο ... περισσότερα
Υπηρεσιες σχετικες με την πρόληψη της εγκληματικοτητας ανηλίκων
News image
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής της εγκληματικότητας.   Α) Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ασχολούνται με την πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων   α) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΠΑ) (Α.Ν.2724/40 Καν.Δ/γμα της 3.7.43, Ν.2298/95, Ν.2331/95 και Ν.3860/2010 (ΦΕΚ 111 τ.Α))   Είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λειτουργούν στην έδρα κάθε πρωτοδικείου και έχουν σκοπό την πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων οι οποίοι εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων, λόγω ακατάλληλου ή ανύπαρκτου οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων δυσμενών κοινωνικών συνθηκών και αιτίων. Κάθε Εταιρεία διοικείται απ... περισσότερα
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης
News image

1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61 Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ/τος 4202/61 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1405/83, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού για ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης και σε μία άλλη κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/90 και όπου το ποσό υπολογίζεται αθροιστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των ... περισσότερα
Αποζημίωση €900.000 από το Δημόσιο για ευθύνη σε τροχαίο
News image

Αποζημίωση - μαμούθ θα πρέπει να πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε τροχαίο στο οποίο χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά ο οδηγός ή συνεπιβάτες λόγω πρόσκρουσης του οχήματος σε παράνομη διαφημιστική πινακίδα. Αυτό σηματοδοτεί απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδίκασε αποζημίωση 900.000 ευρώ σε οικογένεια θύματος τροχαίου, αφού έκρινε πώς «το Δημόσιο ευθύνεται σε κάθε περίπτωση τέτοιου τροχαίου γιατί όφειλε να απαγορεύσει την παράνομη εγκατάσταση της διαφημιστικής πινακίδας ή να την απομακρύνει άμεσα, ώστε να μην πέσει πάνω της κανένα όχημα». Μάλιστα γίνεται δεκτό ότι το κράτος πρέπει να βάλει "βαθιά το χέρι στην τσέπη" σε τέτοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κινούνταν με μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα ή έκανε προηγουμένως επικίνδυνους ελιγμούς, ... περισσότερα
Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010)
News image

Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010). Mε την υπ' αριθ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία των «Yπηρεσιών Mιας Στάσης» για τη σύσταση των εταιρειών, που προβλέπονται από το N. 3853/2010. Aκολούθησε η εγκύκλιος K2-3144/30.3.2011 της Γεν. Γραμματείας Eμπορίου για το ίδιο θέμα. Mε τις παραπάνω ρυθμίσεις αλλάζει η γνωστή, ως τώρα, διαδικασία σύστασης εταιρειών. Aπό τον τρέχοντα μήνα Aπρίλιο 2011 αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στη σύσταση εταιρειών οι «Yπηρεσίες Mιας Στάσης», οι οποίες είναι: α) Για τις προσωπικές εταιρείες (O.E.- E.E.) οι Yπηρεσίες του Γ.E.MH., που θα λειτουργούν στα Eπιμελητήρια, καθώς και τα Kέντρα Eξυπηρέτησης Πολιτών (K.E.Π.), τα οποία θα έχουν τη σχετική πιστοποίηση. β) Για τις ανώνυμες εταιρείες (A.E.) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (E.Π.E.), ... περισσότερα
Μείωση ενοικίων
News image


ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .              

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», προκύπτει εκτός των άλλων, ότι επί των εμπορικών και γενικά των προστατευόμενων από το διάταγμα αυτό μισθώσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα κατά τη σύναψη της μίσθωσης από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση.
Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι «σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Α.Κ.». Περαιτέρω, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται στον ένα από τους ... περισσότερα
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνων
News image

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (παιδιών)


Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία , έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του , εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του .Αρκεί λοιπόν τα εισοδήματα του ανηλίκου παιδιού από την περιουσία του ή το προϊόν εργασίας του να μην επαρκεί για να δικαιούται διατροφής χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να εκποιήσει την περιουσία του. Ο υπόχρεος προς διατροφή γονέας δεν μπορεί να προβάλει τον ισχυρισμό ότι δεν μπορεί να δώσει διατροφή, επειδή, ενόψει των δικών του υποχρεώσεων θα κινδύνευε η δική του διατροφή, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις : Όταν το ... περισσότερα
Διαδικασία ρύθμισης οφειλών
News image

Διαδικασία ένταξης βήμα – βήμα:   1ο ΒΗΜΑ: Συλλογή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών.   2ο ΒΗΜΑ: Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου και επίδοση με δικαστικό επιμελητή στους πιστωτές.   3ο ΒΗΜΑ: Εκδίκαση προσωρινής διαταγής.   4ο ΒΗΜΑ: Κύριο δικαστήριο.     Ο Νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να ισχύει απο 01/01/2016. Δεν καταργήθηκε, αλλα τροποποιήθηκε ως προς τα κριτήρια υπαγωγής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.     Στο νόμο Κατσέλη υπάγονται χρέη προς τις τράπεζες, τους ιδιώτες και, πλέον, προς το δημόσιο.   Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη κατατίθενται με τη μορφή "χιονοστιβάδας" σε όλα Ειρηνοδικεία της χώρας, ενώ μεγάλος αριθμός αυτών ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έχει κατατεθεί από το γραφείο μας.   Ορισμένες Επιτυχίες του Γραφείου μας   {module[68]}       ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ! ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ... περισσότερα
-
+
20
scroll back to top