ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: 275/2012 & 276/2012

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου, με την παρουσία του γραμματέα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουνίου 2013 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ των διαδίκων:

Α' ΑΙΤΗΣΗ (αρ. καχ.275/2012)

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ά.Χ κατοίκου Αττικής, Ο.Τ. 123Γ, οδός …………………., η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιχαήλ Ατσαβέ.

I ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………….», που εδρεύει στην Αθήνα (νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην …………. και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, ………………….., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε,

3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………..», που εδρεύει εγκατεστημένη στην Αθήνα, , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………..», που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και

5) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της

Β' ΑΙΤΗΣΗ (αρ. κατ. 276/2012)

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: O X, κατοίκου Ατικής, ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Ατσαβέ.

ΤΩΝ ΚΑΘ" ΩΝ ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας μετην επωνυμία «………», που εδρεύει στην Αθήνα νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….», που εδρεύει στην Κύπρο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε,

3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………..», που εδρεύει εγκατεστημένη στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσω πήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……...», που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της

5) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……...», που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο .της, 6) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……...», που εδρεύει στην Αθήνα, , νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της και

7) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στην Αθήνα, , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε.

Της παρεμβαίνουσας με προφορική κύρια παρέμβαση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνουν δεκτές οι από 1-10-2012 και με αριθ εκθ. καταθ 275/2012 και 276/2012 αιτήσεις τους αντίστοιχα που απευθύνονται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλούνται αυτές.

Αρχική δικάσιμος για τη συζήτηση της κρινομένης αίτησης ορίστηκε η 25-4-2013 οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Μετά την εκφώνηση του ονόματος της δεύτερης καθ' ης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ………..», παρενέβη η παραπάνω κυρίως παρεμβαίνουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………..» δηλώνοντας προφορικά ότι ασκεί κύρια παρέμβαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, εν συνεχεία οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Ι.Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ.6650/8-10-2012 και 6659/8-10-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, ακριβές αντίγραφο των υπό στοιχεία Α' και Β κρινομένων αιτήσεων αντίστοιχα με την πράξη ορισμού για την αρχική δικάσιμο και κλήση προς συζήτηση σ' αυτήν, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθ' ων «ΤΡΑΠΕΖΑ……….». Επίσης όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ.6655/8-10-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, ακριβές αντίγραφο της υπό στοιχεία Β' κρινομένης αιτήσεως με την πράξη ορισμού γιά την αρχική δικάσιμο και κλήση προς συζήτηση σ' αυτήν, ομοίως επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη των καθ' ων «ΤΡΑΠΕΖΑ……….». Κατά την αρχική δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη εκ νέου σε αυτό. Η εγγραφή αυτή , θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους και αφού οι ανωτέρω τραπεζικές εταιρείες δεν εμφανί στηκαν κατά τη σημερινή δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο, η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει ερήμην τους (ΚΠολΔ754)

ΙΙ.Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν.3869/ 2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελαχίστου ακόμα ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις χρόνιας και χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγω ισοδύναμης βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διατάξεως του εδ. α’ τις παρ. 5 του άρθρου 8, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης-πιστωτές), ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (βλ. Αθανάσιο κρητικό, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ: 138-129, ΕιρΛάρ 106/2011 Α" δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

III. Σύμφωνα με το άρθρο 236 του ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικα-ταστάθηκε με το άρθ. 22 παρ.5 του Ν.3994/2011, «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση πρέπει να φροντίζει τα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση να συμπληρώνουν τους ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και γενικά να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση της αλήθειας των προβαλλόμενων ισχυρισμών». Το ως άνω άρθρο ισχύει και στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού προσαρμόζεται στη διαδικασία αυτή και δεν αντιτίθεται στις διατάξεις που την ρυθμίζουν ( άρθ.741 του του ΚΠολΔ ). Ειδικότερα κατά την διάταξη του άρθ.751 του ΚΠολΔ. Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται με άδεια του δικαστή, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται συμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη δίκη ή τρίτων. Επομένως στην εκούσια δικαιοδοσία ο αιτών δύναται ελεύθερα να συμπληρώνει και διορθώνει τους ισχυρισμούς του με προφορική δήλωση κατά την συζήτηση και καταχώρηση της στα πρακτικά (άρθ.238 και 256 του ΚΠολΔ) αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αιτήσεως, οπότε στην περίπτωση αυτή, για να είναι επιτρεπτή η μεταβολή θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή κατά το μέτρο που η μεταβολή δεν βλάπτει συμφέροντα των συμμετεχόντων στη δίκη ή τρίτων. Άλλωστε στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου το αντικείμενο της υποθέσεως εξαντλείται στη λήψη του αιτούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δίχως δεσμευτική διάγνωση κάποιας εριζόμενης έννομης σχέσης, είναι επιτρεπτή η προβολή και νέων πραγματικών ισχυρισμών ώσπου να καταστεί η υπόθεση ώριμη για την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθ.745 του ΚΠολΔ). Επομένως στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η παράλειψη αναφοράς γεγονότων που συνιστούν τις προϋποθέσεις του ζητούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δεν προκαλούν το απαράδεκτο της αιτήσεως. Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός εφαρμόζεται το ανακριτικό σύστημα (άρθ.744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ) και αφετέρου δεν ισχύει το συγκεντρωτικό σύστημα (άρθ.745 και 765 του ΚΠολΔ),με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο ανάλογης εφαρμογής του άρθ. 224 του ΚΠολΔ. Κατόπιν των ανωτέρω η μεταβολή (συμπλήρωση, διόρθωση ή και διαγραφή) των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές τα περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη, όχι μόνον είναι επιτρεπτή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται.

IV. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπάγγελτα ή με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων δικών που εκκρεμούν σ" αυτό μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αν αυτές υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Περαιτέρω σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 741 του ιδίου Κώδικα τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά την δι αδικασία των άρθρων 743 έως; 781, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή.

Στην προκείμενη περίπτωση φέρονται προς συζήτηση στη δι κάσιμο αυτή Α) η με αριθ. κατάθεσης 275/2012 υπό στοιχεία Α' αί τηση της Ά και Β) η με αριθ. κατάθεσης 276/2012 υπό στοιχείο Β' αίτηση του ΌΧ, συζύγου της ως άνω αιτούσας. Οι εν λόγω αιτήσεις σύμφωνα με τα προεκτεθέντα πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι όπως προαναφέρεται είναι συναφείς και έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης.

Με την προφορικά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της η κυρίως παρεμβαίνουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….». δήλωσε ότι κατέστη μετά τη γέννηση της εκκρεμοδικίας ειδική διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων της καθ' ης η αίτηση «ΤΡΑΠΕΖΑ……….», που έχουν μεταβιβασθεί προς αυτήν δυνάμει του με αριθμό 96/26.03.2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (φύλλο 4640/26-3-2013 Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας) και ως εκ τούτου κατέστη ειδική διάδοχος των δικαιωμά των της Τράπεζας Κύπρου που αναφέρονται στα σχέδια διευθέτησης οφειλών εν προκειμένω ως ειδική διάδοχος των απαιτήσεων α) από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό και β) από τις με αριθμό και πιστωτικές κάρτες κι ως εκ τούτου έχει έννομο συμφέρον ν', ασκήσει κύρια παρέμβαση στην" παρούσα εκκρεμή δική ως ειδική διάδοχος της αρχικώς καθ' ης για τις ανωτέρω απαιτήσεις και να ζητήσει να υπαχθεί στον σχετικό διακανονισμό, για τις α παιτήσεις αυτές. Με το παραπάνω περιεχόμενο η υπό κρίση παρέμβαση νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκήθηκε προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ 1 εδ β" του ΠτΚ σε συνδ με το άρθρο 15 Ν.3869/2010 κατά παράκαμψη της αντίστοιχης βασικής διάταξης του άρθρου 752 παρ 1 ΚΠολΔ (βλ Π Αρβανιτάκη Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεω μένων φυσικών προσώπων) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, συνεκδικαζόμενη με τις κρινόμενες αιτήσεις, λόγω του ότι είναι συναφείς μεταξύ τους (άρθρο 3 1 και 246 ΚΠολΔ)

Με την με αριθμ. καταθ. 275/2012 υπό στοιχείο Α' αίτησή της όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα αναφερθέντα στην υπό στοιχεία III. μείζονα νομική σκέψη, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί, να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν.3869/10, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της εκποίησης του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί της κύριας κατοικίας της, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ αυτά τα χρέη. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από την διαμεσολαβητή δικηγόρο Αθηνών Μιχαήλ Ατσαβέ, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' αρθ. 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ' αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέ τησης οφειλών από τις συμμετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων, 1, 4,5,6 παρ. 3, .8, 9 και: 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Οι περί αοριστίας ενστάσεις των καθ' ων'πιστωτριών, πρέπει να απορριφθούν, καθόσον η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητα κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της. Τα ελλείποντα στοιχεία που επικαλείται η πρώτη των καθ' ων είναι αντικείμενα αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθ. 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑΘ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7).

Εν συνεχεία η τρίτη και πέμπτη των καθ' ων πιστωτριών προέβαλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας (281 ΑΚ), πλην όμως αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, δεδομένου όχι τα επικαλούμενα από τις καθ' ων περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Επίσης οι δύο ως άνω πιστώτριες τράπεζες ισχυρίζονται όχι η αιτούσα δόλια περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, και όχι ο δόλος της συνίσταται στην ενσυνείδητη από μέρους του ανάληψη πολλών χρεών χωρίς να έχει χην απαιτούμενη οικονομική εισοδηματική δυνατότητα ν' ανταποκριθεί σχην αποπληρωμή αυτών. Η ένσταση αυτή πρέπει ν' απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη για χους εξής λόγους: Η αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, που καθιερώνεχαι από τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής και στην επαναφορά της ισορροπίας των παροχών, που διαταράχθηκε από διάφορα περιστατικά προβλεπτά ή απρόβλεπτα με κριτήρια αντικειμενικά, για την ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του δικαίου ( βλ. σχετ, Β. Βαθρακοκοΐλης «Αναλυτική ερμηνεία νομολογία του ΑΚ», τ. I, έκδοση 1994, άρ. 288, σελ. 423 ). Με το Ν.3869/2010 παρέχεται „ στο φυσικό• πρόσωπο, η δυνατότητα της ρύθμισης των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Μία τέτοια απαλλαγή χρεών δεν παύει όμως να εξυπηρετεί κι ευρύτερα το γενικό συμφέρον, καθώς οι πολίτες επανακτούν μέσω των εν λόγω διαδικασιών την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Ν. 3869/2010 εξειδικεύοντάς τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθότι καθορίζει τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής του από αυτά και έχει σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών, που κατά κύριο λόγο είναι οι τράπεζες (βλ. σχετ. Ειρ. Θεσ. 5105/2011, Τ.Ν.Π. ΝΟ ΜΟΣ), γι αυτό και η αλόγιστη περιέλευση του οφειλέτη σε υπερχρέωση δυσανάλογη με την επάρκεια των εισοδημάτων του για την αποπληρωμή των αναληφθέντων χρεών δεν συνιστά λόγο μη νομιμότητας του αιτήματος του να υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου. Η δολιότητα που προβλέπει ο νόμος αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία. Δεν νοείται δολιότητα κατά την ανάληψη δανείου αλλά μόνο κατά το διάστημα μετά την ανάληψή του (Κρητικός σελ.44, παρ. 14). Εξάλλου ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου δεν έχει τη δυνατότητα να υπο χρεώσει τον πιστωτή του ν' αποδεχθεί την πρότασή του. Τα πιστωτικά ιδρύματα όμως έχουν το εξαιρετικό προνόμιο να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες του αιτουμένου το δάνειο (μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος και βεβαίωσης αποδοχών) καθώς και τις λοιπές προηγούμενες, δανειακές του υποχρεώσεις ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών, απλήρωτων συναλλαγματικών, κατασχέσεων κλπ) μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων). Γι αυτό στην υπ' αριθ. Ζ1-699 απόφαση περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-04-2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (ΦΕΚ 917/2010) θεσπίζεται ρητά στο άρθρο 8 η υποχρέωση από τα πιστωτικά ιδρύματα της αξιολόγη σης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, δηλαδή το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεώνεται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά , «πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την'εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δολιότητα νοείται μόνο όταν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους των πιστωτριών προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώ σεις του που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν, οι: τράπεζες για -την' οικονομική σύμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (Δημητρίου Μακρή Ερμη νεία Ν.3869/2010 παρ. 17, σελ.37) και τέτοιου είδους εξαπάτηση δεν επικαλούνται οι ενιστάμενες.

Τέλος ως προς τον ισχυρισμό της πέμπτης πιστώτριας περί αντισυνταγματικότητας του Ν. 3869/2010 λεκτέα τα εξής : Στην περίπτωση του Ν.3869/2010, ο νομοθέτης εκκινεί από την αφετηριακή βάση της προστασίας του οφειλέτη από τον κίνδυνο της κοινωνικής περιθωριοποιήσεώς του. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου αριθμού υπερχρεωμένων οφειλετών επάγεται μείωση ή και εκμηδένιση της καταναλωτικής του δύναμης, με σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία μιας οικονομίας, που (πλέον) στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανάλωση αγαθών.

Εξάλλου, τυχόν περιθωριοποίηση των υπερχρεωμένων ιδιωτών επιφέρει σημαντικές διαταραχές στον κοινωνικό βίο, με κίνδυνο τη δη μιουργία φαινομένων αντικοινωνικής συμπεριφοράς ( ανομία, εγκληματικότητα κλπ.). Επομένως, η μερίμνα για τη διευθέτηση του φαινομένου της υπερχρεώσεως επιτάσσεται τόσο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όσο και από την υπερχρέωση του οφειλέτη ως ανθρώπου. Η τελευταία επιτάσσει τη χορήγηση στον υπερχρεωμένο οφειλέτη μίας δεύτερης ευκαιρίας για την επάνοδο του στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Συνεπώς, η συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος, που δικαιολογούν τη νομοθετική εισαγωγή περιορισμών στις αξιώσεις των πιστωτών, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Περαιτέρω οι περιορισμοί της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών, που εισάγονται από το Ν. 3869/2010, όχι μόνο είναι κατάλληλοι και πρόσφοροι για να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό πρόβλημα της περιθωριοποιήσεως του υπέρχρεου οφειλέτη, αλλά συγχρόνως πληρούν τους όρους αναλογικότητας, παρέχοντας στους πιστωτές τη δυνατότητα αφενός να εκθέσουν «τις απόψεις τους και αφετέρου να ικανοποιηθούν από το σύνολο της παρούσας και μελλοντικής περιουσίας του οφειλέτη. Τέλος, ο νόμος αυτός δεν καθιερώνει το δικαίωμα κάθε οφειλέτη να επιδιώξει ρύθμιση των χρεών του και απαλλαγή από αυτά. Σκοπός του είναι να παράσχει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους οφειλέτες χρηματικών χρεών να ρυθμίσουν και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Από τα βασικά χαρακτηριστικά του νόμου προκύπτει ότι η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και η απαλλαγή του από αυτά δεν επέρχεται με βάση μια και μόνο αίτηση του. Αντιθέτως, στο νόμο τίθενται περαιτέρω προϋποθέσεις για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Είναι μεν αλήθεια ότι το δικαστήριο μπορεί να καθορίσει μικρού ύψους καταβολές χρεών του οφειλέτη για μία τετραετία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μηδενικές ακόμη καταβολές. Έτσι βέβαια αλλοιώνεται το περιεχόμενο της απαίτησης των πιστωτών, των οποίων μειώνονται οι ελπίδες ικανοποίησης. Τούτο όμως συμβαίνει, γιατί η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και τα εισοδήματα του δεν του επιτρέπουν να πράξει διαφορετικά. Οι πιστωτές δεν έχουν.: συμφέρον. να αναμένουν τίποτε θετικό από έναν τέτοιο οφειλέτη. Η κατάσταση αυτή πρέπει να εκκαθαρίζεται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ο νόμος ορίζει σε τέσσερα (4) έτη. Με την πάροδο του διαστήματος αυτού ο οφειλέτης επανέρχεται σε μία νέα περίοδο για να φροντίσει για την επανένταξη του. Ενόψει όλων αυτών και αφού ληφθούν υπόψη τα εύλογα και συνταγματικά προστατευόμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών, οι ρυθμίσεις του νέου νόμου κρίνεται πως δεν είναι αντισυνταγματικές, γιατί δήθεν επεμβαίνουν δραστικά στο περιεχόμενο των ενοχικών απαιτήσεων των πιστωτών, παρά τη βούληση χους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα εύλογα συμφέροντα των καταχρεωμένων οφειλετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επανέλθουν στην ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή. Από την εμπλοκή χους δεν έχουν τίποτε να ωφεληθούν οι πιστωτές. Πρέπει να σημειωθεί όχι η νομοθετική αυτή επέμβαση στις απαιτήσεις των πιστωτών είναι συμβατή και με χους όρους που τίθενται από χο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( Ε.Σ.Δ.Α. ) ( βλ. σχετ. Αθ. Γ. Κρητικός, ό.π., σελ. 22 επ.,.. μ.π.π. σε θεωρία και νομολογία, I. Βενιέρης Θ. Καχσάς, ό.π., σελ. 18 επ., μ,π.π. σε θεω ρία και νομολογία).

Με την υπό στοιχεία Β' και με αριθμ. καταθ. 276/2012 αίτησή του ο αιτών, σύζυγος της αιτούσας της υπό στοιχείο Α' αιτήσεως, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα αναφερθένχα στην υπό στοιχεία III. μείζονα νομική σκέψη, επικαλούμε νος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς χους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αί τηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί, να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν.3869/10, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της εκποίησης του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί της κύριας κατοικίας του, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ αυτά τα χρέη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ.ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τον διαμεσολαβητή δικηγόρο Αθηνών Μιχαήλ Ατσαβέ, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2 ούτε, έχει απορριφθεί, προγενέστερη αίτηση της; για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ αυτούς των εγγράφων χου αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη Κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμ-βιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις συμμετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντή σεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατά ξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, κα θόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ΄ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφό σον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανό τητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 « Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών άϋτών'και"απαλλαγή». Σύμφωνα με το σκοπό του νόμου, στη ρύθμιση του νόμου υπάγονται μόνο φυσικά πρόσωπα, και μάλιστα πρόσωπα που δεν ασκούν αυτοτελή αυτονομική δραστηριότητα, που να τους προσδίδει την ιδιότητα του

εμπόρου. Προσθέτως, υπάγονται και όσοι ήταν έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους (άρθρ 2 παρ. 3 του ΠτΚ). Από τη ρύθμιση του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007.) πτωχευττκή ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το αρθρ. 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Οι έμποροι επομένως για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Διατάγματος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου. Γι" αυτούς, σε περίπτωση αδυναμίας εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων τους κατά τρόπο γενικά και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΠτΚ και όχι αυτές του ν. 3869/2010. Επομένως, κρίσιμο διάστημα για την εφαρμογή ή μη του νόμου, αποτελεί η ιδιότητα του αιτούντος οφειλέτη ως εμπόρου ή μη, βασικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. ( Αθ. . Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ν. 3869/2010 σελ. 39 ). Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών μέχρι 19-6-2012 ασκούσε εργαζόταν ως προπονητής δρόμωνων ίππων, η μερομηνία κατά την οποία διέκοψε την ως άνω δραστηριότητά του

(βλ. τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας. Ο αιτών κατέθεσε την κρινομένη αίτησή του στις 5-10-2012, οπότε κατά το χρόνο της υποβολής της δεν διατηρούσε την ιδιότητα του εμπόρου. Επομένως 0 αιτών, σύμφωνα και με την ανωτέρω μείζονα νομική σκέψη υπάγεται στις ρυθμίσεις του νόμου και όσα αντίθετα υποστηρίζουν η πρώτη και πέμπτη των καθ' ων πιστωτριών.

Εν συνεχεία οι ενστάσεις που προέβαλαν οι καθ'ων πιστώτριες 1)περί αοριστίας, 2) περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, 3) περί δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής και 4) περί αντισυ-νταγματικότητας του Ν. 3869/2010, πρέπει ν' απορριφθούν για τους ίδιους ως άνω λόγους.

Από την χωρίς όρκο ένορκη κατάθεση της αιτούσας που εξετά σθηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ' όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα παρακά τω: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι καν από τον γάμο τούς έχουν δύο ανήλικα τέκνα, την Αναστασία και το Λάμπρο, ηλικίας 13 ετών και 10 ετών αντίστοιχα τα οποία διαμένουν στην πατρική οικία με τους γονείς τους. Ο δεύτερος αιτών ΌΧ, ηλικίας σήμερα 48 ετών, από το έτος 1995 εργαζόταν ως προπονητής δρόμονων ίππων- ! μέχρι τις 19-6-201-2 οπότε και -προέβη σε παύση της δραστηριότητας αυτής. Στις 14-3-2011 προσλήφθηκε ως διανομέας στην επιχείρηση παρασκευής φαγητού με την επωνυμία «………» υπό το καθε στώς μερικής απασχόλησης μέχρι τις 21-12-2012 οπότε και απολύθηκε δυνάμει της από 21-12-2012 καταγγελίας σύμβασης εργασίας από την ανωτέρω εργοδότρια επιχείρηση και έκτοτε είναι άνεργος (βλ. την υπ' α.α. ταυτότητα ανεργίας ΟΑΕΔ, με ημερομηνία εγ γραφής 2-1-2012), θα λαμβάνει δε επίδομα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 432 ευρώ, μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Το έτος 2008 διεπιστώθη ότι ο αιτών ήταν φορέας Ηπατίτιδας Β' και ως εκ τούτου ήταν αναγκαία η τακτική ιατρική παρακολούθηση και η λήψη τακτικής φαρμακευτικής αγωγής με ιδιαίτερα υψηλό κόστος μία από τις αιτίες που οδήγησαν τους αιτούντες σε δανεισμό. Η πρώτη αιτού σα Ά, ηλικίας σήμερα 37 ετών, εργαζόταν μέχρι τις 30-11- 2011 ως υπάλληλος γραφείου με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 750 ευρώ, οπότε και απολύθηκε δυνάμει της από 30-11-2011 από τον ως άνω εργοδότη της, οπότε και παρέμεινε άνεργη μέχρι τις 21-1-2013 οπότε και επα ναπροσλήφθηκε από τον ως άνω εργοδότη της υπό το καθεστώς της μερικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου με μηνιαίες αποδοχές 450 ευρώ. Επίσης οι αιτούντες με το από 1-11-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας εκμισθώσανε τον ισόγειο όροφο της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας έναντι μηνιαίου μισθώματος 400 ευρώ• στον Α Ρ, αναγκαζόμενοι οι αιτούντες με τα δύο ανήλικα τέκνα τους να διαμένουν στο υπόγειο της ως άνω οικίας τους. Ότι ο ως άνω μισθωτής αποχώρησε από το μίσθιο περί το Μάιο του 2010. Λόγω δε της υπάρχουσας ανεργίας του αιτούντα καιτου ιδιαίτερα χαμηλού εισοδήματος της αιτούσας το εισόδημά τους είναι ανεπαρκές για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών κι έτσι έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους. Έχουν στην συγκυριότητά τους κατά ποσοστό 50% έκαστος, μίας μονοκατοικίας αποτελούμενη από ισόγειο επιφανείας 104,25 τ.μ., υπόγειο επιφανείας επίσης 104,25 τ.μ. και δώμα που ανήγειραν δυνάμει της υπ' αριθμ. -2005 άδειας οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας Αν. Αττικής, επί οικοπέδου ευρισκομένου στην Αττική, της οποίας η εμπορική αξία ανέρχεται στο ποσό των 135.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος αποδείξεως σε συνδυασμό με την προσκομισθείσα από Ιουνίου 2013 πραγματογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της δίκαιης αγοραίας αξί ας του μεσίτη αστικών-συμβάσεων της παλαιό τητας της οικίας (έτος κατασκευής 2005), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της και των πτωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Επιπλέον οι αιτούντες είναι κάτοχοι με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας του υπ' αριθμ. ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας FIAT, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005, άξιας 3.000 ευρώ, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις των αιτούντων και της οικογενείας τους και δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, εξ άλλου δεν πρόκειται να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9 παρ. 1 ν.3869/10 εκποίηση του.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ένδικων αιτήσεων οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα ο ποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοι νοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέ χουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, πλην των εμπραγμάτως ασφαλισμένων, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10 και Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερ χρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99).

Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι οι οφειλές της αιτούσας είναι οι εξής: 1] Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» α) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. 33 σύμβασης, ως συνοφειλέτρια με το σύζυ γο της, για το οποίο η αιτούσα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 68.299,68 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α τάξης , εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, β) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. 42131 σύμβασης, ως συνοφειλέτρια με το σύζυγο της, για το οποίο η αιτούσα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 94.001,15 ευρώ. Η απαί τηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προ σημείωση υποθήκης Α τάξης , εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, γ) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' α ριθμ. 42120 σύμβασης, ως συνσφειλέτρια με το σύζυγο της, για το οποίο η αιτούσα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 106.733,14 ευρώ,. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α τάξης , εγγρα φείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, δ) από στε γαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. 679 σύμβασης, για το οποίο ευθύνεται ως εγγυήτρια υπέρ του συζύγου της, ενεχόμενη εις ολόκληρον με τον τελευταίο ως αυτοφειλέτιδα, για το οποίο η αιτού σα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 8.718,06 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Γ τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αίτούντών, ε) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. 4725 σύμβασης, για το οποίο η αιτούσα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 6.830,90 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείω ση υποθήκης Γ τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινή του των αιτούντων και στ) από πιστωτική κάρτα πού εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για την οποία η αιτούσα στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 8,76 ευρώ, 2) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ………. » α) από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για το οποίο ευθύνεται ως εγγυήτρια υπέρ του συζύγου της, ενεχόμενη εις ολόκληρον με τον τελευταίο ως αυτοφειλέτιδα, για το οποίο η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 43.489,86 ευρώ, β) από πιστωτική κάρτα που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για την οποία η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 7.945,37 ευρώ, γ) από πιστωτική κάρτα που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για την οποία οποίο η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 10.852,84 ευρώ και δ) από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για το οποίο η αιτούσα έχει συνολικό ανε ξόφλητο ποσό 13.969,17 ευρώ, 3) Προς την ανώνυμη τραπεζική εται ρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ., ως συνοφειλέτρια με το σύζυγό της, ενεχόμενη εις ολόκληρον με τον τελευταίο, για το οποίο η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 34.322,47 ευρώ και 4) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………...» α) από καταναλωτικό δάνειο ,,που εξυπηρετείται από τον. υπ' αριθμ;,. για το οποίο η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 35.829,51 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείω ση υποθήκης Β τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, β) από την υπ’ αριθμ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 61,62 ευρώ και γ) από την υπ' αριθμ.σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 13.477,12 ευρώ. Ότι έτσι η αιτούσα οφείλει α) στην ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 284.631,69 ευρώ, β) ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 79.201,71 ευρώ, γ) στη ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 34.322,47 ευρώ και δ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ……….το συνολικό ποσό των 49.360,19 ευρώ, δηλ. το συνολικό ύψος των οφειλών της ανέρχεται σε 496.884,30 €.Επίσης αποδείχθηκε ότι οι οφειλές του αιτούντα είναι οι εξής:

1] Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….»

α) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. 4212810433 σύμβασης, ως συνοφειλέτης με τη σύζυγο του, για το οποίο ο αιτών στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 68.299,68 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπράγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α τάξης , εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, β) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβασης, ως συνοφειλέτης με τη σύζυγο του, .για οποίο ο αιτών στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 94.001,15 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, γ) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβα σης, ως συνοφειλέτης με τη σύζυγο του, για το οποίο ο αιτών στις 8- 10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 106.733,14 ευρώ,. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προ σημείωση υποθήκης Α τάξης , εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, δ) από στεγαστικό δάνειο δυνάμει της ϋπ' α ριθμ. σύμβασης, για το οποίο ευθύνεται η σύζυγος του υπέρ αυτού, ενεχόμενη εις ολόκληρον με τον τελευταίο ως αυτοφειλέτιδα, για το οποίο ο αιτών στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 8.718,06 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Γ τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων και ε) από στεγα στικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβασης, για το οποίο ο αιτών ευθύνεται ως εγγυητής υπέρ της συζύγου του, ενεχόμε νος εις ολόκληρον με την τελευταία ως αυτοφειλέτης και ο οποίος στις 8-10-2012 έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 6.830,90 ευρώ. Η απαί τηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προ σημείωση υποθήκης Γ τάξης, εγγραφείσα επί του μοναδικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, 2) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με .την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» α) .από κατα ναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για το οποίο ευθύνεται ως εγγυήτρια υπέρ αυτού η σύζυ γος του, ενεχόμενη εις ολόκληρον με αυτόν ως αυτοφειλέτιδα, για το οποίο ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 43.489,86 ευρώ, β) από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για το οποίο ο αιτών ευθύνεται ως εγγυη τής υπέρ της συζύγου του, ενεχόμενος εις ολόκληρον με την τελευταία ως αυτοφειλέτης και ο οποίος έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 13.969,17 ευρώ, γ)από πιστωτική κάρτα που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για την οποία ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 2.615,70 ευρώ, γ) από πιστωτική κάρτα που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ. λογαριασμό, για την οποία ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 8.731,92 ευρώ, 3) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επω νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» από καταναλωτικό δάνειο που εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ, ως συνοφειλέτης με τη σύζυγο του, ενεχόμενος εις ολόκληρον με την τελευταία, για το οποίο ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 34.322,47 ευρώ, 4) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………..» α) από καταναλωτικό δάνειο πόϋ εξυπηρετείται από τον υπ' αριθμ., για το οποίο ο αιτών ευθύνεται ως εγγυητής υπέρ της συζύγου του, ενεχόμενος εις ολόκληρον με την τελευταία ως αυτοφειλέτης και ο οποίος έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 35.821,46 ευρώ. Η απαίτηση αυτή της τράπεζας είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με .προσημείωση υποθήκης Β τάξης; εγγραφείσα επί του- μονα δικού ως άνω ακινήτου των αιτούντων, β) από την υπ' αριθμ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αι τούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 111,86 ευρώ, γ) από την υπ'αριθμ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την ο ποία ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 15.816,95 ευρώ και δ) από την υπ' αριθμ. σύμβαση ανοικτού προσωπικού δανείου για το οποίο ο αιτών έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 15.171,23 ευρώ, 5) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επω νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ………..» α) από την υπ' αριθμ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αι τούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 3.486,94 ευρώ και β) από κα ταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ' αριθμ. σύμβασης για το οποίο ο αιτών έχει ανεξόφλητο ποσό 3.198,25 ευρώ, 6) Προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ………..» α) από καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ' α ριθμ. σύμβασης για το οποίο ο αιτών έχει ανεξόφλητο ποσό 17.676,98 ευρώ και β) από την υπ' αριθμ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αιτούσα έχει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 1.592,75 ευρώ. Ότι έτσι ο αιτών οφείλει α) στην ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 284.622,93 ευρώ, β) ΤΡΑΠΕΖΑ……….το συνο λικό ποσό των 68.806,65 ευρώ, γ) στη ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό :των 34.322,47' ευρώ, δ) -στην ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 66.921,50 ευρώ, ε) στην ΤΡΑΠΕΖΑ……….το συνολικό ποσό των 6.685,19 ευρώ, και στ) στη ΤΡΑΠΕΖΑ………. το συνολικό ποσό των 19.269,73 ευρώ δηλ.το συνολικό ύψος των ως άνω οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 480.628,47 ΕΥΡΩ.

Οι αιτούντες είχαν προβεί στη λήψη των ανωτέρω δανείων από τις καθ' ων οι αιτήσεις πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να ανεγείρουν την ανωτέρω κατοικία τους και για να καλύψουν το ιδιαίτερο υψηλό κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του αιτούντος, πλην όμως έχουν πάψει να εξυπηρετούν τα δάνειά τους αυτά, τα οποία ανέρχο νται σε σημαντικό ύψος για την οικονομική τους κατάσταση και έτσι έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνουν τα ληξιπρόθεσμα αυτά χρέη προς τις καθ' ων πιστώτριές τους, η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτουν οι αιτούντες. Από τα ανωτέρω απεδείχθη ότι οι αιτούντες έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστων ακόμη χρηματικών ποσών και σχεδόν μηδαμινών, δεδομένου ότι ο ενάγων είναι άνεργος και τα ελάχιστα εισοδήματά τους είναι ανεπαρκή για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών των ιδίων και της οικογενείας τους, εντασσόμενοι έτσι στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Νόμου, τηρουμένων των άρθρων του Συ ντάγματος 21 περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του κράτους για προστασία της οικογένειας, 2 παρ. 1 που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 1 παρ., 1 και 2 περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, που καθιερώνει την αρχή του κοινω νικού κράτους.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί μ’ αυτή του αρθρ. 9 παρ. 2, προκειμένου να μην εκποιηθεί η κύρια κατοικία των αιτούντων. Το προβαλ λόμενο αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κατοικίας των αιτού ντων είναι υποχρεωτικό για το Δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις σελ. 148, αριθ. 16 και I. Βενιέρη-Θ.Κατσα, σελ. 301). Έτσι πρέπει υποχρεωτικά να οριστούν κατά των αιτούντων μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, οι οποίοι είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας, και πρέπει να καταβάλουν το 85 % της εμπορικής της αξίας του ακινήτους, η οποία υπολογίζεται σε 135.000 ευρώ και το 85% αυτής της αξίας είναι 114.750 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, εντός είκοσι (20) ετών σε διακό σιες σαράντα (240) μηνιαίες δόσεις από 478,12 ευρώ εκάστη. Η απο πληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης. Το ποσό αυτό επειδή δεν επαρκεί για την αποπληρωμή όλων των χρεών του αιτούντα, πρέπει να καταβληθεί στις πιστώτριες που έχουν εξασφαλισμένες τις απαιτήσεις τους με εμπράγματη ασφάλεια. Το συνολικό ποσό χρεών που είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια είναι αυτό που προέρχεται από τα πέντε στεγαστικά δάνεια των αιτούντων στην ΤΡΑΠΕΖΑ……….συνολικού ποσού 284.622,93 ευρώ, και ένα καταναλωτικό δάνειο στην ΤΡΑΠΕΖΑ………. ποσού 35.821,46 ευρώ, για τα οποία ποσά οι αιτούντες ενέ χονται εις ολόκληρον ο καθένας.

Η απαίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑ……….αποτελεί το 89% και η απαίτηση της ΤΡΑΠΕΖΑ………. το 11% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν προνομιακά, δηλαδή πρέπει να καταβληθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ……….το 89 % της μηνιαίας δόσης (478,12 ευρώ), που είναι 425,53 ευρώ και στην ΤΡΑΠΕΖΑ……….το 11% της ίδιας δόσης, που είναι 52,59 ευρώ.

Μετά απ' αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.3869/2010 λόγω του ορισμού μηδενικών καταβολών για μία 4ετία, πρέπει να ορισθεί νέα ημερομηνία μετά πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) μηνών για επανασυζήτηση της δυνατότητας των αιτούντων να καταβάλουν κάποιο ποσό εντός της 4ετίας για την αποπληρωμή των χρεών τους, εάν τυχόν έχουν βελτιωθεί τα εισοδήματά τους. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το. άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών με την επωνυ μία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» και «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθμ. καταθ. 275/2012 υπό στοιχείο Α' αί τηση, τη με αριθμ. καταθ. 276/2012 υπό στοιχείο Β αίτηση και την προφορικά ασκούμενη κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις ανωτέρω αιτήσεις.

ΥΠΑΓΕΙ τους αιτούντες στη ρύθμιση του Ν.3869/2010.

ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές καταβολές από τους αιτούντες για τέσσερα (4) χρόνια.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία ιών αιτούντων, οι οποίοι είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέχου ο καθένας, και συγκεκριμένα μία μονοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο επι φανείας 104,25 χ.μ., υπόγειο επιφανείας επίσης 104,25 χ.μ. και δώμα κτισμένη επί οικοπέδου ευρισκομένου στην Αττική

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης μηνιαία δόση στις καθ' ων από τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (478,12 €) και συγκεκριμένα: στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (425,53 €) και στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ……….» πενήντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (52,59 €).

Η καταβολή των μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δα νείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της α ποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο; για επαναπροσδιορισμό τυχόν μηνιαίων καταβολών των αιτούντων την 30η Οκτωβρίου του έτους 2014, ώρα 10 π.μ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Λαυρίου.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Λαύριο στις 4-11-2013 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

scroll back to top