ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 713/2013

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κ.Α και τη Γραμματέα Τ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριο του την 30/10/2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας Μ.Χ κατοίκου Ιλίου Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Μιχαήλ Ατσαβέ.

Της πιστώτριας της αιτούσας τραπεζικής εταιρείας, η οποία, μετά την κατ' άρθρο 748 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. (σε συνδ. με το άρθρο 5 του ν.3869/2010) διάταξη του αρμοδίου δικαστού, περί κλητεύσεως αυτής, κατέστη διάδικος και μετέχει στη δίκη, παριστάμενη ως εξής:

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..................» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μ.Π.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20/2/2012 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 96/20-2-2012, προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.3 869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελαχίστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ιδίου ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (παρ. 5 εδ.α' άρθρου 8), εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διατάξεως του εδ. α' της παρ. 5 του άρθρου 8, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του, είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση» Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (Αθανάσιος Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, σ. 138-139).

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

 

2° φύλλο της υπ' αρ. 713/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Διαδικασία Εκούσια Δικαιοδοσία)

 

χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτή «σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριας Τράπεζας που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρ. 3 του Ν. 3869/2010), Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν.3 869/2010, περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού από 16-1-2012 την οποία υπογράφει ο Δικηγόρος Μιχαήλ Ατσαβές καθώς και την από 13-3-2012 υπεύθυνη δήλωση της ιδίας (αιτούσας) για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων; α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της αιτούσας και του συζύγου της, β) της πιστώτριας και των απαιτήσεων της, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 ν.3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της, πρέπει η αίτηση

να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο (βλ. πρακτικά συνεδρίασης) και όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά! Η αιτούσα είναι ηλικίας 40 ετών και κατά το παρελθόν εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Είναι ανύπαντρη μητέρα μιας θυγατέρας ηλικίας 20 ετών περίπου, η οποία είναι σπουδάστρια του Λυκείου Ιλίου και του Κύκλου .................. Η θυγατέρα της Σ είναι χρήστης ναρκωτικών και συμμετέχει σε πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης του ΟΚΑΝΑ και στην μονάδα εφήβων «ΑΤΡΑΠΟΣ». Η αιτούσα από διετίας περίπου παραμένει άνεργη, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιδοτουμένων του ΟΑΕΔ χωρίς όμως επιδότηση. Αυτή έχει κλονισμένη υγεία (ρευματοειδή αρθρίτιδα και επέμβαση το έτος 2001 στον πνεύμονα) διαμένει με τη μητέρα της η οποία λαμβάνει μία μικρή σύνταξη του ΟΓΑ ποσού 350,00 ευρώ. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της χωρίς δόλο. Η αιτούσα οφείλει από δάνειο που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας (διαμέρισμα) καθώς και από πιστωτική κάρτα στην ίδια Τράπεζα τα εξής ποσά' Α) από την με αριθμό 4219962530 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 57.909,31 ευρώ και Β) από την με αριθμό λογαριασμού 528900109708359 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 2.559,46 ευρώ (2.522,30 ευρώ κεφάλαιο + 37,16 ευρώ για τόκους) και συνολικά 60.431,00 ευρώ (57.909,31+2.559,46). Με το ανωτέρω στεγαστικό δάνειο η αιτούσα απέκτησε ένα διαμέρισμα, επιφάνειας 67,4 τ.μ. που βρίσκεται στο πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας της διασταύρωσης των οδών ................. (Ιλιον Αττικής) το οποίο χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της. Το στεγαστικό δάνειο της .................είναι εξασφαλισμένο με

 

3° φύλλο της υπ' αρ. 713/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου (Διαδικασία Εκούσια Δικαιοδοσία)

 

προσημείωση υποθήκης στο διαμέρισμα και για ποσό 71.400 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, η οποία έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου (τόμο 14, φύλλο 1352 και αριθμό 1). Λόγω των ανωτέρω εξαιρετικών περιστάσεων (ανεργία, ασθένεια αιτούσας, πρόβλημα θυγατέρας η αιτούσα αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης αυτής και της θυγατέρας της. Γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον διατυπώνεται και σχετικό αίτημα (βλ. πρακτικά συνεδρίασης) κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 Ν.3 869/2010 να οριστούν μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους, αφού το προτείνει η ίδια, συγχρόνως δε να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της, συνεκτιμώμενης της συμπεριφοράς της κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση κατάλληλης ή ανάλογης εργασίας και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές μεγαλύτερου ύψους επί πενταετία. Η ρύθμιση των χρεών της αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι την δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές και θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ' ευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια της που θα αρχίζουν τον επόμενο μήνα από αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση και θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα. Το προς διάθεση προς την πιστώτριά της ποσό ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ (βλ. πρακτικά συνεδρίασης). Η επανεξέταση της υπόθεσης αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 για καταβολές επί πενταετία όπως ισχύει και εν συνεχεία να γίνει ρύθμιση για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας και μοναδικής κατοικίας της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.


ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.


ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας, οι οποίες θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές, στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.


ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποιήσεως την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ένα διαμέρισμα, επιφάνειας 67,4 τ.μ. που βρίσκεται στον πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας της διασταύρωσης των οδών ................. (Ιλιον Αττικής).


ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο στις 29-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου.


Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του στο Ίλιον στις31/12/2013.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                         H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

scroll back to top