18/2011 ΕΙΡ ΘΗΒ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πλανόδια μικροέμπορος έτοιμων ενδυμάτων και συναφών ειδών. Έννοια εμπόρου και μικροεμπόρων. Αποκλεισμός των τελευταίων από το χαρακτηρισμό τους ως εμπόρων και υπαγωγή  αυτών στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις.
Κύριο χαρακτηριστικό η σωματική καταπόνηση και το κέρδος ως αμοιβή για την προσωπική τους εργασία. Οι εγγυητές, ακόμα κι αν έχουν εγγυηθεί εμπορικά χρέη, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι έμποροι και έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.  Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας, μικροεμπόρου, μητέρας δύο ενηλίκων  τέκνων, με μηνιαίο εισόδημα περίπου 700 €, ως εγγυήτριας αυτής σε στεγαστικά δάνεια του  τέκνου της συνολικού ποσού 177.000 €. Ανεργία τέκνων και συζύγου. Κυριότητα ενός οικοπέδου, δύο κάθετων ιδιοκτησιών και ενός παλαιού οχήματος, μικρής όμως εμπορικής αξίας. Δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών λόγω της μικρής εμπορικής τους αξίας αλλά και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 200 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις της για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ:. Αυτή η απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών έχει μεγάλη πρακτική αξία για τους κάτωθι λόγους:
Πρώτον οι μικρέμποροι αυτοί δηλαδή που το κέρδος τους ισοδυναμεί με αμοιβή για την προσωπική τους εργασία μπορούν να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, λεκταία είναι τα ακόλουθα: υπάγονται στη ρύθμιση του νόμου επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, όπως π.χ. ιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κλπ. Ομοίως οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία. Προσθέτως, υπάγονται και οι χαρακτηριζόμενοι ως «μικρέμποροι», δηλαδή αυτοί για τους οποίους το κέρδος από την άσκηση εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή του προσωπικού τους μόχθου και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών, όπως είναι οι τεχνίτες και οι εκμεταλευόμενοι μικροκαταστήματα χαρακτηριζόμενα ως «ψιλικατζίδικα». (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων με βάση το ν. 3869/2010, έκδοση 2012, σελ. 47). Ειδικότερα, παρά την έλλειψη ρητής στο νόμο διάταξης με την οποία εξαιρούνται του χαρακτηρισμού τους ως εμπόρων, με την έννοια του άρθρου του 1 του ΕμπΝ, οι αποκαλούμενοι ως "μικροέμποροι", εντούτοις τόσον από την επιστήμη όσον και από τη νομολογία γίνεται δεκτός ο ως άνω αποκλεισμός, ως μικροέμποροι δε χαρακτηρίζονται οι έμποροι εκείνοι των οποίων η κατά σύνηθες επάγγελμα άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο με τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος που αποκομίζουν από αυτές, αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας και όχι συνδυασμό κερδοσκοπικών συνδυασμών (ΑΠ 947/1995, ΕΕΜΠΔ 1996/62, ΑΠ 463/1991 ΔΝΗ 1991/1261, ΕΦΑΘ 11433/1995, ΕΦΑΘ 3924/1981 ΔΕΕ 1996/490, ΕΙΡΘΕΣΣΑΛ 5074/2011).      
Δεύτερον, οι εγγυητές, ακόμα κι αν έχουν εγγυηθεί εμπορικά χρέη, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι έμποροι και έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010.
Τρίτον, η αιτούσα είχε στην πλήρη κυριότητά της ένα οικόπεδο, δύο κάθετες ιδιοκτησίες και ένα παλαιό όχημα, μικρής εμπορικής αξίας. Δεν κρίθηκαν από το Δικαστήριο πρόσφορα προς εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών λόγω της μικρής εμπορικής τους αξίας αλλά και των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.
scroll back to top