Μον. Πρωτ. Λευκάδας 407/2013

Αριθμός  407/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(Έφεση - εκούσια δικαιοδοσία)

 

Αποτελούμενο από το δικαστή Ιωάννη Γούλα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και το γραμματέα Νικόλαο Κωσταράκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Ιανουάριου 2013 για να δικάσει την υπόθεση

Της εκκαλούσας - μετέχουσας στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστώτριας: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Β…………….. Μ…………. του Δ.Σ. Λευκάδας.

Του εφεσιβλήτου - αιτούντος: Ν……….. Β………… του Γ………….., κατοίκου Λευκάδας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ατσαβέ του Δ.Σ. Αθηνών.

Των καλουμένων στη δευτεροβάθμια δίκη - μετεχουσών στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστωτριών: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α…………. Τ……….. του Δ.Σ. Λευκάδας, 2. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ε………… Ρ…………. του Δ.Σ. Λευκάδας και 3. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αϊτών άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας την από 19-1- 2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2/27-1-2012 αίτησή του και ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ' αριθμ. 7/2012 οριστική απόφασή του δέχθηκε εν μέρει την αίτηση.

Ήδη η μετέχουσα στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την από 4- 10-2012 έφεσή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβαθμίου


Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 14/5-10-2012, προσβάλλει την ανωτέρω απόφαση και ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να απορριφθεί η αίτηση. Η συζήτηση της εφέσεως προσδιορίστηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (αριθμός εκθέσεως καταθέσεως 23/10-10-2012), για τη δικάσιμο της 16ης Νοεμβρίου 2012, οπότε αναβλήθηκε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ' αριθμ. 1748Δ'/15-10-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δήμητρας Πολυμενέα, την οποία προσκομίζει και επικαλείται η εκκαλούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 16πς Νοεμβρίου 2012, οπότε αναβλήθηκε η συζήτησή της με εγγραφή στο πινάκιο για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………..», η οποία δεν εμφανίστηκε κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συνεπώς, ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικαστεί ερήμην. Η συζήτηση όμως θα προχωρήσει σαν να ήταν και η πιο πάνω πιστώτρια παρούσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 764 παρ. 2 ΚΠολΔ, χωρίς αυτή να θεωρείται πως αντιπροσωπεύεται από τις υπόλοιπες παριστάμενες πιστώτριες, παρά το γεγονός ότι στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ο δεσμός που συνδέει τους πιστωτές του αιτούντος - οφειλέτη, ενόψει του ότι η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους «μετέχοντες στη δίκη» πιστωτές, είναι αυτός της αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας (άρθρο 76 παρ. 1 περ. β' ΚΠολΔ). Ειδικότερα, στην εκούσια δικαιοδοσία - κατά την ορθότερη γνώμη - δεν εφαρμόζεται, όπως στην αμφισβητούμενη δικαιοδοσία η διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 εδ. τελ.

Ο

ΚΠολΔ, κατά την οποία «οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται». Και τούτο διότι η έκταση του επηρεασμού στις έννομες σχέσεις του αιτούντος και των άλλων ενδιαφερομένων είναι διάφορη (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 754, αρ. Ια, σελ. 439), ειδικά δε στο ν. 3869/2010, όπου συντρέχουν αντίθετα συμφέροντα των πιστωτών, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ανωτέρω διάταξη (βλ. Π. Αρβανιτάκη «Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», περιθ. αριθ. 4.2, Γ. Ευστρατιάδη: «Ν. 3869/2010 (Φ.Ε.Κ Α' 130/3-8- 2010): Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σελ. 6, εισήγηση σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών Λειτουργών, κατά την 29η - 30η/9/2010, πρβλ. και ΑΠ 98/2001 Τ.Ν.Π. Νόμος).

Η κρινόμενη έφεση κατά της υπ' αριθμ. 7/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, το οποίο δίκασε την από 19-1-2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 2/27-1-2012 αίτηση του αιτούντος - εφεσίβλητου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, εφόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως (άρθρα 495, 518 παρ. 2 και 532 ΚΠολΔ), η οποία δημοσιεύθηκε στις 31-8- 2012 και άρα δεν έχει παρέλθει τριετία από τη δημοσίευσή της (άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ η εκκαλούσα κατέθεσε, κατά την άσκηση της εφέσεως, το προβλεπόμενο από το άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ παράβολο, όπως προκύπτει από την έκθεση, την οποία συνέταξε ο γραμματέας του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, στις 5-10-2012 (βλ. τα με αριθμούς 150655 και 150658 παράβολα δημοσίου σειράς Α, αξίας 200 ευρώ). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατά την ίδια διαδικασία, για να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό, τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Με την αίτησή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ο αιτών και ήδη εφεσίβλητος, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, καθώς και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς τους πιστωτές του, οι οποίοι αναφέρονταν στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση πιστωτών, ζήτησε τη ρύθμιση του χρέους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που ο ίδιος υπέβαλε. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατέστησαν διάδικοι εκ του νόμου, μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 ν. 3869/2010), οι πιστωτές του αιτούντος, δηλαδή η εκκαλούσα και οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες με τις επωνυμίες «……………..», «…………..» και «……………...», οι οποίες παραστάθηκαν στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, το οποίο με την υπ' αριθμ. 7/2012 οριστική του απόφαση δέχθηκε εν μέρει την αίτηση, ρυθμίζοντας τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές 450 ευρώ προς τους πιστωτές του επί μια τετραετία, αρχόμενες από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης και συγκεκριμένα με την καταβολή στην «…………………...» του ποσού των 317,07 ευρώ μηνιαίως, στην «…………………..» του ποσού των 48,05 ευρώ μηνιαίως, στην εκκαλούσα του ποσού των 60,79 ευρώ μηνιαίως και στην «………………..» του ποσού των 24,07 ευρώ μηνιαίως, ενώ εξαίρεσε από την εκποίηση την περιγραφόμενη κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του, επιβάλλοντας στους τελευταίους και σε ολόκληρο τον καθένα την υποχρέωση να καταβάλουν επί 17 έτη στην «………………………….» ποσό 528,64 ευρώ μηνιαίως. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εκκαλούσα - μετέχουσα στην πρωτοβάθμια δίκη ως πιστώτρια με την κρινόμενη έφεση, ζητεί δε να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να απορριφθεί η αίτηση, άλλως να μεταρρυθμισθεί αυτή, για τους αναφερόμενους στην έφεση λόγους, οι οποίοι ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, καθώς και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων.

Από τη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 αποκλείονται τα φυσικό πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Ποια πρόσωπα έχουν τέτοια ικανότητα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Κατά την τελευταία αυτή διάταξη πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Επιβάλλεται να γίνει διάκριση μεταξύ του εμπορικού χαρακτήρα της πράξεως από την κτήση ή μη της εμπορικής ιδιότητας. Επομένως, στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 υπάγονται οι οφειλέτες, οι οποίοι, μολονότι


έχουν ενεργήσει μια αντικειμενικά εμπορική πράξη, εντούτοις δεν αποκτούν την εμπορική ιδιότητα. Οι έμποροι για τους οποίους μάλιστα βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του διατάγματος περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων ισχύει το τεκμήριο της εμπορικότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τον έμπορο τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του, αποκλείονται από την εφαρμογή του νόμου. Για παράδειγμα έμπορος είναι ο ομόρρυθμος εταίρος που ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Ο εγγυητής είναι έμπορος, μόνον εφόσον παρέχει εγγύηση επ' αμοιβή ή άλλο όφελος εκμεταλλευόμενος την πίστη του και την οικονομική του ευρωστία (ΑΠ 63/1997 ΕλλΔνη 39. 103). Εφόσον ο εγγυητής χαρακτηρίζεται ως έμπορος βάσει των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περίπτωσης, τότε η αίτησή του περί υπαγωγής στο ν. 3869/2010 απορρίπτεται ως αβάσιμη. Σε κάθε όμως περίπτωση ο εγγυητής δεν είναι έμπορος και υπάγεται στις ρυθμίσεις του πιο πάνω νόμου. Επομένως, ο εγγυητής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή του στο νόμο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση το Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, 2012, σελ. 48-49). Η εγγύηση κατ' αρχήν είναι αστική πράξη, αφού παρέχεται χαριστικά για την εξυπηρέτηση ξένου συμφέροντος. Αν όμως αυτή δίνεται από τον εγγυητή κατ' εκμετάλλευση της πίστης που παρέχει το όνομά του και η οικονομική του επιφάνεια, με την είσπραξη από αυτόν αμοιβής ή άλλης χρηματικής ωφέλειας ή με οποιοδήποτε άλλο, άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, που αντλείται από το λόγο για τον οποίο δόθηκε η εγγύηση και με την ανάληψη του σχετικού κινδύνου, τότε αυτή είναι εμπορική πράξη και μάλιστα ανεξάρτητα από τον εμπορικό χαρακτήρα της κύριας οφειλής ή της εμπορικής ιδιότητας του εγγυητή, δηλαδή είναι αντικειμενικά εμπορική πράξη κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 2 του β.δ/τος 2/14-5-1835 «περί αρμοδιότητας των εμποροδικείων», διότι συντρέχουν τα προσδιοριστικά στοιχεία της εξ αντικειμένου εμπορικότητας, δηλαδή η διαμεσολόβηση στην παροχή πίστης με την ανάληψη του κινδύνου προς το σκοπό απόλαυσης οικονομικού οφέλους. Επομένως, η κατά σύνηθες επάγγελμα παροχή τέτοιων εγγυήσεων προσδίδει σ' αυτόν που τις παρέχει κατά την έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ την ιδιότητα του εμπόρου (ΑΠ 1692/1998 ΕλλΔνη 40. 101, ΑΠ 48/1996 Τ.Π.Ν. Νόμος, ΕφΘεσ 1903/2003 Αρμ. 59. 1056, ΕφΘεσ 7802/1995 Αρμ. 50. 469). Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης, έστω και αν με την κτήση ή προσδοκία κτήσης οφέλους, δεν αρκεί για να προσδώσει στον εγγυητή την ιδιότητα του εμπόρου, αλλά θα πρέπει αυτή να είναι συστηματική και κατά σύνηθες επάγγελμα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 3869/2010, στην προβλεπόμενη από αυτόν διαδικασία ρύθμισης των οφειλών δύναται να υπαχθεί και κάθε εμπορικό χρέος, αφού κατά την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται μόνο τα πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση της φύσης των χρεών. Συνεπώς, αφού ο νόμος δεν προέβλεψε το αντίθετο, όπως ρητά έπραξε για την ιδιότητα του οφειλέτη που προτίθεται να υπαχθεί στη διαδικασία υπόκεινται σε ρύθμιση οποιεσδήποτε απαιτήσεις του μη εμπόρου οφειλέτη, εκτός από εκείνες που ρητά εξαιρούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου.

Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο εφέσεως η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η εκκαλούμενη απόφαση πλημμελώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, διότι δέχθηκε ως ορισμένη την αίτηση, με την οποία ο αϊτών - εφεσίβλητος αρκείται σε γενικούς και αόριστους ισχυρισμούς, χωρίς να προσδιορίζει το χρόνο, κατά τον οποίο προέκυψαν τα γεγονότα που επιδείνωσαν την οικονομική του κατάσταση ούτε τον τρόπο που επηρέασαν την εισοδηματική του κατάσταση. Επίσης, δεν αναφέρει την εισοδηματική του κατάσταση στο παρελθόν, δεν δηλώνει τα εισοδήματα της συζύγου του, παρά το ότι ισχυρίζεται ότι για την περιέλευσή του σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του συνετέλεσε η ανεργία της συζύγου του, χωρίς να προσδιορίζει το επάγγελμά που η ίδια ασκούσε, ούτε τις τυχόν προσπάθειες που έχει καταβάλει, προκειμένου να εξεύρει εργασία. Επίσης δεν αναφέρει εάν έλαβε οποιοδήποτε ποσό ως εφάπαξ ούτε το σκοπό, για τον οποίο διατέθηκε το ποσό αυτό, παρά το ότι ισχυρίζεται ότι συνταξιοδοτήθηκε το 2000. Ο λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος ως ουσιαστικό αβάσιμος, καθ' όσον η αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, δηλαδή: α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος, β) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο τόκους κι έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος. Ειδικότερα, για να είναι ορισμένη η αίτηση περί υπαγωγής του οφειλέτη στον πιο πάνω νόμο, πρέπει να αναφέρεται σ' αυτήν ότι ο αϊτών φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ότι δεν έχει υπάρξει άλλη απαλλαγή από τα χρέη του στο παρελθόν με βάση το νόμο, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και της συζύγου του από την εργασία της, αλλά και από λοιπές πηγές, ποιοι είναι οι πιστωτές με πλήρη στοιχεία, ποιες είναι οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του

 


νόμου, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών, όλα δε τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια στην αίτηση.

Με τον πρώτο λόγο εφέσεως η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απόφαση πλημμελώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, διότι δέχθηκε ότι ο αϊτών - εφεσίβλητος και η προς ρύθμιση οφειλή του ως εγγυητή σε σύμβαση επιχειρηματικής πίστης που υπέγραψε ο υιός του με την εκκαλούσα υπάγονται στη διαδικασία ρύθμισης του ν. 3869/2010, ενώ αν ερμήνευε και εφάρμοζε σωστά το νόμο θα έπρεπε να απορρίψει την αίτηση ως νομικά αβάσιμη και να δεχθεί ότι ο αϊτών - οφειλέτης εξαιρείται από την εφαρμογή του ίδιου νόμου, διότι, κατά τους ισχυρισμούς της, απέκτησε την ιδιότητα του εμπόρου, εφόσον εγγυήθηκε, προκειμένου ο υιός του να διευκολυνθεί στις εμπορικές δραστηριότητες της ατομικής του επιχείρησης. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως νομικά αβάσιμος, διότι το γεγονός της άπαξ παροχής εγγύησης από τον αιτούντα - εφεσίβλητο για τη χρηματοδότηση της εμπορικής δραστηριότητας του υιού του, έστω με την τυχόν απόκτηση εμμέσου οφέλους για τον ίδιο από την επαύξηση της συμμετοχής του στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, δεν είναι ικανό να προσδώσει στον αιτούντα την εμπορική ιδιότητα, καθ' όσον γι' αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, η παροχή εγγύησης να γίνεται συστηματικά και κατά σύνηθες επάγγελμα, γεγονός που όμως δεν επικαλείται η εκκαλούσα, αλλά, αντίθετα αναφέρεται σε μια μεμονωμένη πράξη παροχής εγγύησης από τον αιτούντα - εφεσίβλητο προς συγγενικό του πρόσωπο. Απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος είναι και ο ανωτέρω λόγος εφέσεως κατά το σκέλος του, με το οποίο αμφισβητείται η δυνατότητα της ένδικης οφειλής να ρυθμιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, καθώς ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της οφειλής ως εμπορικής ή αστικής, εφόσον ο οφειλέτης δεν φέρει την ιδιότητα του εμπόρου, όπως στην προκειμένη περίπτωση, υπάγεται στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος, που εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, καθώς και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι με επίκληση προσκομίζουν και πάλι νομίμως στη δευτεροβάθμια δίκη, είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι συνταξιούχος ανθυποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού είναι παντρεμένος με την Ε…………… Β…………….., το γένος Κ………. Κ……………, από το γάμο τους δε έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, ηλικίας 31 και 29 ετών, από τα οποία το μεγαλύτερο απασχολείται σε ξενοδοχείο στα Χανιά και διαβιεί εκτός οικογενειακής εστίας, ενώ το μικρότερο διατηρεί ατομική επιχείρηση «Ιντερνέτ καφέ» στη Λευκάδα και διαβιεί εντός οικογενειακής εστίας. Ο αϊτών λαμβάνει σύνταξη, η οποία, μετά από σχετικές μειώσεις, ανέρχεται σε 1.166,46 ευρώ μηνιαίως. Ο ίδιος στις 23 κάθε ζυγού μήνα λαμβάνει μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, το οποίο από 462,53 ευρώ μειώθηκε σε 200,11 ευρώ, ενώ στις 23 κάθε μονού μήνα λαμβάνει μέρισμα από το ΕΚΟΕΜΝ, το οποίο από 227,26 ευρώ μειώθηκε σε 218,27 ευρώ (βλ. ενημερωτικό δελτίο, που αφορά τα μερίσματα διμήνων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου και Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011, σε συνδυασμό με την από 24-5-2012 εκτύπωση κίνησης λογαριασμού σύνταξης). Έτσι το ποσό που λαμβάνει μηνιαίως ο αϊτών ανέρχεται σε 1.322 ευρώ, ενώ αρχικά ελάμβανε 1.500 ευρώ. Η σύζυγός του, η οποία είναι άνεργη από το Φεβρουάριο του 2010, εργαζόταν από τον Ιούλιο του 2008 μέχρι τότε (Φεβρουάριο 2010) ως ιδιωτική υπάλληλος και συγκεκριμένα ως πωλήτρια στο κατάστημα "Sprider" στη Λευκάδα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Από τις  6-3-2011 έπαψε να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πριν από την απασχόλησή της ως ιδιωτική υπάλληλος διατηρούσε επιχείρηση - κατάστημα λιανικού εμπορίου καφέ από 6-2-2001 μέχρι 18-3-2008, οπότε διέκοψε την εμπορική της δραστηριότητα. Παράλληλα από 5-7-2005 έως 4-2-2009 ήταν ομόρρυθμο μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ……….. Β…………. και Σία Ο.Ε.», η οποία λύθηκε στις 4-2-2009, όπως προκύπτει από το με αριθμό 12/10-2-2009 έγγραφο διάλυσης, που καταχωρίσθηκε στο βιβλίο εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας. Για το 2009 οι ετήσιες αποδοχές του αιτούντος ανέρχονταν σε 20.358,01 ευρώ και της συζύγου του σε 7.845,79 ευρώ, για το 2010 οι ίδιες αποδοχές ανέρχονταν σε 24.406,03 ευρώ και της συζύγου του σε 11.631.05 ευρώ, ενώ για το 2011 ανέρχονταν σε 22.205,54 και 3.408,26 ευρώ αντίστοιχα (σχετ. αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των ετών 2009, 2010 και 2011). Άλλη πηγή εισοδήματος δεν προέκυψε ότι διαθέτουν οι ανωτέρω σύζυγοι, ούτε διατηρούν οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά τρίτων. Η οικονομική τους κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας στην ηλικία που βρίσκονται και οι δυο (53 ο αϊτών και 51 η σύζυγός του), αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών και των συνταξιούχων, όπως παραπάνω αναφέρθηκε.

  

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο προς τους ανέγγυους, όσο και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αιτήσεως ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σελ. 98 επ.), με εξαίρεση το εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο, που έλαβε ως συνοφειλέτης ο αϊτών και του οποίου ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Συγκεκριμένα, ο αϊτών έχει λάβει από την τράπεζα «………………………...» ως συνοφειλέτης με τη σύζυγό του, δυνάμει των υπ' αριθμ. 650000202141/20-6-2006 και 650000207427/20-6-2006 συμβάσεων τα παρακάτω ποσά για στεγαστικά δάνεια, τα οποία μαζί με τους τόκους στις 30-8-2011 ανέρχονταν σε 129.561,92 και 26.631,80 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά σε 156.193,72 ευρώ. Οι απαιτήσεις αυτές ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, δηλαδή προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας του ίδιου (αιτούντος) και της συζύγου του (βλ. αντίγραφα περιλήψεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού γραφείου Λευκάδας). Οι απαιτήσεις της τράπεζας έναντι της συζύγου εξασφαλίσθηκαν με την ίδια πιο πάνω εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης) επί του ανωτέρω ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία της και επί του οποίου έχουν ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου καθένας εκ των συζύγων. Από την ίδια τράπεζα έχει χορηγηθεί στον αιτούντα:    1) με την 4792730933990885 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 1.625,64 ευρώ, 2) με την 54586507350886486 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 452,08 ευρώ, 3) με την 6019760829217459 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 14.652,80 ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις της εν λόγω τράπεζας ανέρχονται για τα δυο στεγαστικά δάνεια σε (129.561,92 + 26.631,80 =) 156.193,72 ευρώ και για τις πιστωτικές κάρτες σε (1.625,64 + 452,08 + 14.652,80 =) 16.730,52 ευρώ, μαζί με τους τόκους μέχρι 30-8-2011, για όλα δε τα δάνεια σε (156.193,72 + 16.730,52 =) 172.924,24 ευρώ. Ο αιτών έλαβε από την «…………………….»: 1) με την 4213805840 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 22.449,06 ευρώ, όπως τούτο ανέρχεται με τους τόκους μέχρι 16-8-2011, 2) με την 4215482860 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 148,02 ευρώ, 3) με την 4222343587 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 523,30 ευρώ, 4) με την 5278900084919682 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 3.037,56 ευρώ, δηλαδή 3.085,23 ευρώ, με τους τόκους ποσού 47,67 ευρώ μέχρι 24-8- 2011. Η συνολική οφειλή του αιτούντος στην εν λόγω τράπεζα ανέρχεται σε (22.449,06 + 148,02 + 523,30 + 3.085,23 = ) 26.205,61 ευρώ. Ο αϊτών έλαβε από την «……………...»: 1) με την 2663684 σύμβαση επιχειρηματικής πίστης, που υπέγραψε ως εγγυητής, ποσό 19.882,33 ευρώ, δηλαδή μαζί με τους τόκους ποσού 2.011,72 ευρώ μέχρι 30-6-2011, ποσό 21.894,05 ευρώ, 2) με την 2008082553844000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 11.117,64 ευρώ, δηλαδή μαζί με τους τόκους ποσού 118,27 ευρώ μέχρι 5-8-2011, ποσό 11.235,91 ευρώ, 3) με την 20010731011900 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 23,48 ευρώ, δηλαδή η συνολική οφειλή του αιτούντος στην εν λόγω τράπεζα ανέρχεται σε (21.894,05 + 11.235,91 + 23,48 =) 33.153,44 ευρώ. Επίσης, ο αϊτών έλαβε από την «……………….» με την 00010245400000003239 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 12.810,37 ευρώ, δηλαδή μαζί με τους τόκους μέχρι 1-9- 2011 ποσό 13.131,47 ευρώ. Συνολικά ο αϊτών έχει χρέος προς ρύθμιση (172.924,24 + 26.205,61 + 33.153,44 + 13.131,47 =) 245.414,76 ευρώ. Ο ίδιος έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, λόγω της προαναφερόμενης σημαντικής μειώσεως των εισοδημάτων του, η αδυναμία του δε αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Ο ισχυρισμός των μετεχουσών τραπεζών ότι ο αϊτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του έπρεπε το εισόδημα του είναι αόριστος. Και τούτο διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας αυτής στους πιστωτές, από τους οποίους δεν εξειδικεύονται οι ενέργειες, με τις οποίες ο αϊτών απέκρυψε από αυτούς την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των υποχρεώσεων του, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους. Ο αϊτών διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να εκποιηθούν και αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα: α) ένα διαμέρισμα του οποίου κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμ. 4309/2-9-2005 συμβολαίου της συμβ/φου Λευκάδας Ιωάννας Κοκμοτού, που βρίσκεται στην περιοχή «Περιβόλια» του Δήμου Λευκάδας εμβαδού 79,82 τ.μ.


 

Στην αποκλειστική χρήση του εν λόγω διαμερίσματος ανήκει ισόγειο γκαράζ, εμβαδού 20,17 τ.μ. Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 126.875,50 ευρώ, σύμφωνα με την από 1-6-2012 εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου του πολιτικού μηχανικού Ζώη Μικρώνη, λαμβανομένων υπόψη της περιοχής οτην οποία βρίσκεται, του εμβαδού της, αλλά και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, της συζύγου του και του ανωτέρω υιού τους, η δε αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Περαιτέρω, η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, δηλαδή: α) αγρού με μερικές αμυγδαλιές, που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΥΣ» της περιφέρειας Σπανοχωρίου Σφακιωτών και έχει έκταση ένα στρέμμα περίπου, εμπορικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις αξίες που έχουν καθορισθεί στη συγκεκριμένη περιοχή από το Υπουργείο Οικονομικών, η αξία του κυμαίνεται σε 1.600-1.920 ευρώ ανά στρέμμα) και β) ενός αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής Mercedes, 1.796 κ.εκ., χρονολογίας 2001, αξίας 6.000 ευρώ, δεν κρίνεται σκόπιμη, διότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, το μεν αυτοκίνητο λόγω του μεγάλου κυβισμού του και των εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, συντήρησης κ.λπ., το δε ακίνητο δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.). Εξάλλου, ο αϊτών μετά τη σύναψη του από 16-1-2008 καταναλωτικού δανείου με την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», στις 29-8-2008 πώλησε ένα ακίνητο του, δυνάμει του 11474/29-8-2008 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβ/φου Λευκάδας Σπύρου Αρβανίτη, με τα χρήματα όμως της πώλησης αυτής ο αϊτών εξόφλησε άλλες δανειακές του υποχρεώσεις. Ο ίδιος προέβη στην κατάθεση της αίτησης στις 27-1-2012, ήτοι τρία χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την κατάρτιση της ανωτέρω δικαιοπραξίας και δεν ήταν υποχρεωμένος, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, να αναφέρει τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε, εφόσον αυτή δεν έλαβε χώρα μέσα στην τριετία ή πριν την πάροδο αυτής. Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του εν λόγω νόμου. Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του από τα εισοδήματα του επί

τετραετία που θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επομένου μηνάς από τη  δημοσίευση της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου. Το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών και προσωπικών του αναγκών ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 245.414,76 ευρώ, από το οποίο τα 172.924,24 ευρώ συνολικά είναι οφειλή προς την «…………………….» και ειδικότερα: 1) 156.193, 72 ευρώ για στεγαστικά δάνεια και 16.730,52 ευρώ για τα υπόλοιπα δάνεια, 2) 26.205,61 ευρώ προς την «………………….», 3) 33.153,44 ευρώ προς την «……………….» και 4) 13.131,47 ευρώ προς την «……………….». Σε κάθε μια από τις οφειλές αυτές αναλογεί τμήμα της μηνιαίας δόσης των 450 ευρώ και συγκεκριμένα το συνολικό ποσό των 317,07 ευρώ στην μεν πρώτη: για τα στεγαστικά δάνεια (450 : 245.414,76 χ 156.193,72) το ποσό των 286,40 ευρώ και το ποσόν των 30,67 ευρώ (450 : 245.414,76 χ 16.730,52) για τα υπόλοιπα δάνεια, στη δε δεύτερη (450 : 245.414,76 χ 26.205,61) το ποσό των 48,05 ευρώ, στην τρίτη το ποσό των 60,79 (450 : 245.414,76 χ 33.153,44) ευρώ και το ποσό των 24,07 ευρώ στην τέταρτη (450 : 245.414,76 χ 13.131,47). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: α) η «…………………………….» συνολικά 15.219,36 ευρώ, δηλαδή για τα στεγαστικά δάνεια 13.747,20 ευρώ (286,40 χ 48 μήνες) και για τα υπόλοιπα δάνεια 1.472,16 ευρώ (30,67 χ 48 μήνες), θα έχει δε μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της (156.193,72 - 13.747,20 =) 142.446,52 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια και (16.730,52 - 1.472,16 =) ευρώ για τα υπόλοιπα δάνεια, δηλαδή συνολικό (142.446,52 + =) 157.704,88 ευρώ, β) η «…………………….» 2.306,4 ευρώ (48,05 χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της (26.205,61 - 2.306,4 =) 23.899,21 ευρώ, γ) η «……………….» 2.917,92 ευρώ (60,79 χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της (33.153,44 - 2.917,92 =) 30.235,52 ευρώ

και δ) η «…………………………..» 1.155,36 ευρώ (24,07 χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της (13.131,47 - 1.155,36 =) 11.976,11 ευρώ. Επομένως, ο αϊτών θα έχει καταβάλει μετά την πάροδο της τετραετίας το συνολικό ποσό των (15.219,36 + 2.306,4 + 2.917,92 +=) 21.599,04 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο (245.414,76 - 21.599,04 =) 223.815,72 ευρώ σε όλους τους πιστωτές του. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση έκρινε τα ίδια και δέχθηκε εν μέρει την αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη, ορθό το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε, αλλά και τις αποδείξεις εκτίμησε. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος εφέσεως προς έρευνα, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, ενώ η εκκαλούσα λόγω της ήττας της πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εφεσιβλήτου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος του τελευταίου (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παράβολου, που κατέθεσε η εκκαλούσα, κατά την άσκηση της εφέσεως, ατο Δημόσιο Ταμείο (άρθρο 495 παρ. 4 εδ. δ' ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πιστώτριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………….» και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται τυπικά την έφεση.

Απορρίπτει αυτήν κατ' ουσίαν.

Καταδικάζει την εκκαλούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εφεσιβλήτου, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ.


Διατάσσει την εισαγωγή του παράβολου, που κατέθεσε η εκκαλούσα, κατά την άσκηση της εφέσεως, στο Δημόσιο Ταμείο.

scroll back to top