1238/2012 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Συλλογική διαδικασία. Περιεχόμενο αίτησης. Υποχρέωση του οφειλέτη να αναφέρει όλους τους πιστωτές του. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εμπίπτει στο νόμο 3869/2010. Απαιτούμενη προδικασία.
Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Προτεινόμενο σχέδιο για επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Ο αιτούντες δεν έχουν υποβάλει με την ένδικη αίτησή τους σχέδιο διευθέτησης οφειλών προς επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, παρά μόνο για δικαστική ρύθμιση. Απορρίπτει την αίτηση ως αόριστη και απαράδεκτη λόγω μη αναφοράς του Ταμείου Παρακαταθηκών.

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΣΑΒΕ: Εν προκειμένω το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την αίτηση του αιτούντος λόγω μη αναφοράς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτή η απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη πρακτική αξία διότι αφενός στο δικόγραφο για τη ρύθμιση των οφειλών με βάση το Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει όλους τους πιστωτές του (αρχή της καθολικής ρύθμισης), αφετέρου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντάσσεται και αυτό στο νόμο
scroll back to top