Ειρ. Αμαρουσιου 422-2015

 

Αρ. απόφασης  422/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ. Λ. και τη Γραμματέα Ε. Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 11-2-15, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Π. Ζ., κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, ……… που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μιχαήλ Ατσαβέ.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «…………...» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, (και) ως διαχειρίστριας τιτλοποιημένης απαίτησης της «THEMELEION IV MORTAGE FINANCE PLC» που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ. Λ.
2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «…………..» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.


Κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό από τον αιτούντα η από 15-5-14 και με αριθ. έκθ. κατάθ, 399/2014 αίτηση, με την οποία ο αιτών απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και ζητά να γίνει δεκτή, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή, ορίσθηκε δε να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της από την σειρά της στο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’αρ. 1453Δ/16-5-14 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ευάγγελου Λέκκου, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 2η των καθ’ων, αυτή όμως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, και ως εκ τούτου η συζήτηση προχωρεί σαν αυτή να είχε εμφανιστεί (α. 754 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε και διευκρινίσθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος
και

2° φύλλο της υπ’αρ 422/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)

 

με τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις του (α. 224 ΚΠολΔ) επιδιώκεται από τον αιτούντα που επικαλείται έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του προς τις πιστώτριές του, άλλως να ρυθμιστούν από το Δικαστήριο τούτο κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση και να του χορηγηθεί μία περίοδος χάριτος 3 ετών για την πρόσθετη επιβάρυνσή του σχετικά με την εξαίρεση της μοναδικής της κατοικίας από την εκποίησή της, καθώς θα ήταν αδύνατο να καταβάλλει ταυτόχρονα τόσο το ποσό που αντιστοιχεί στη ρύθμιση των οφειλών όσο και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην πρόσθετη επιβάρυνση για τη διάσωση της μοναδικής του κατοικίας. Ζητεί επίσης να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του και από κάθε υπόλοιπο οφειλής του προς τις πιστώτριες τράπεζες. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται κατ’άρθρο 3 του ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (α. 741 ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με τις οριζόμενες από το νόμο αυτό προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, παρά τις περί αντιθέτου αιτιάσεις της πρώτης των καθ’ων, καθ’ότι περιέχει ισχυρισμό ότι ο αϊτών ως φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού. Προσέτι δε, σύμφωνα με τα


οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των πάσης φύσης εισοδημάτων της, β) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτριών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρύθμισης των χρεών του, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στην κρινόμενη αίτηση. Τέλος, νόμιμη κρίνεται η αίτηση, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά τον ν. 4161/2013 και πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα. Απορριπτέο, ωστόσο, κρίνεται το αίτημα να αναγνωρισθεί η απαλλαγή του αιτούντος από τα χρέη του και από κάθε υπόλοιπο των οφειλών του με την τήρηση και την προσήκουσα εκτέλεση της ρύθμισης των οφειλών του και των εν γένει επιβαλλομένων από το παρόν Δικαστήριο υποχρεώσεων, διότι το αίτημα αυτό ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του νόμου 3869/2010 το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές και επ’αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Άλλωστε, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς, για το λόγο δε αυτό θα πρέπει το εν λόγω αίτημα να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Η πρώτη των καθ’ων πιστώτρια, πέραν των αιτιάσεων ως προς το παραδεκτό και τη νομιμότητα της υπό κρίση αίτησης, τουτέστιν αμφισβήτηση περί της συνδρομής των απαιτούμενων διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης ή, άλλως, προϋποθέσεων  προς  παροχή  έννομης  προστασίας  (προβολή  κατ’ επίφαση

 

 

3° φύλλο της υπ’αρ 422/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)

 

ενστάσεων καθ’ ότι τούτα ως ζητήματα εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο), επί της ουσίας αρνήθηκε την αίτηση.

Από την εκτίμηση τη ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης, τα έγγραφα που προσκομίζουν με νόμιμη επίκληση οι διάδικοι, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους (α. 261 ΚΠολΔ) και από την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο αϊτών, ηλικίας σήμερα 60 ετών, είναι συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 1.293 ευρώ. Είναι παντρεμένος , η σύζυγος είναι 66 ετών, δεν έχει κανένα εισόδημα ούτε λαμβάνει κάποια σύνταξη, ενώ από το χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων μέχρι σήμερα το οικογενειακό τους εισόδημα έχει υποστεί μείωση, εν όψει της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Διαμένει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, επί της οδού Αλατσάτων, σε διαμέρισμα επιφάνειας 44,15 τ.μ., στο οποίο έχει πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου. Αποδείχθηκε επίσης ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τις πιστώτριες Τράπεζες, τις οποίες οφειλές είχε αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ενώ αυτές δεν προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της παρ.2 του α. 1 του ν. 3869/2010. Θεωρούνται δε, κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το α. 6 παρ. 3 αυτού, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (ΑΘ.Κρητικός- Ζητήματα Ερμηνείας του ν. 3869/2010, εκδ. 2010, σελ.99). Ειδικότερα, κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίση αίτησης, ο αϊτών οφείλει στην πρώτη των καθ’ων το ποσό των

77.827,74 ευρώ για στεγαστικό δάνειο, για την εξασφάλιση του οποίου έχει εγγραφεί πρώτη προσημείωση υποθήκης στο ως άνω διαμέρισμα που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, το ποσό των 18.155,51 ευρώ για στεγαστικό επισκευαστικό δάνειο, για το οποίο επίσης έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης (δεύτερη) στο ίδιο ως άνω διαμέρισμα και το ποσο των 14.981,14 ευρώ για στεγαστικό επισκευαστικό δάνειο, για το οποίο έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης (τρίτη) στο ως άνω διαμέρισμα και στη δεύτερη των καθ’ων το ποσό των 3.243,39 ευρώ για καταναλωτικό δάνειο. Πιεστικές ανάγκες του αιτούντος, όπως η σταδιακή απομείωση των εισοδημάτων του και εσφαλμένες εκτιμήσεις του ως προς τη δυνατότητα πληρωμής των αναληφθεισών δανειακών του υποχρεώσεων περιήγαγαν αυτόν, με την πάροδο του χρόνου και ενόφει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Από κανένα δε στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυφε ότι περιήλθε δολίως στην κατάσταση αυτή, συνεκτιμωμένου μάλιστα και του γεγονότος ότι όλες οι δανειακές συμβάσεις ήταν ενήμερες μέχρι και το έτος 2013. Άλλη πηγή εισοδήματος πλην της σύνταξής του δεν διαθέτει ο αϊτών. Στην κυριότητά του επίσης έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA COROLLA, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1998, με εκτιμώμενη εμπορική αξία μη υπερβαίνουσα το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο όμως περιουσιακό στοιχείο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί αφενός αποτελεί το μοναδικό μεταφορικό μέσο του αιτούντος και της συζύγου του και αφετέρου δεν αναμένεται ότι θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, λαμβανομένων υπόφη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), και κυρίως γιατί δεν αναμένεται ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, ενόφει και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.2. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά του, επί πενταετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, από τις οποίες καταβολές οι πιστώτριες θα
4° φύλλο της υπ’αρ 422/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)


ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου του αιτούντος μέχρι συνολικό ποσό ανερχόμενο στο 80% της αντικειμενικής του αξίας (α. 17 παρ. 1 Ν. 4161/2013), οι καταβολές αυτές θα οριστούν στο εύλογο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως που ανταποκρίνεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στις οικονομικές του δυνατότητες, ενώ παράλληλα οι οικογενειακές δαπάνες θα πρέπει να περιοριστούν κατ’εφαρμογή του α. 281 ΑΚ στις απολύτως απαραίτητες για τη διαβίωση του αιτούντος και της οικογένειάς του, γιατί, όπως εκτίθενται στην κρινομένη αίτηση (ανερχόμενες στο ποσό των 1.059€) είναι υπέρογκες, λαμβανομένου υπόψη ότι ο αϊτών δεν βαρύνεται με καταβολή ενοικίου, αλλά κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του α. 9 παρ.2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4161/2013, εφόσον με τις επί πενταετία καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών καθ’ων, προβάλλεται δε σχετικό αίτημα από τον αιτούντα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση (βλ. Αθ. Κρητικό ο.π. σελ. 148, αρ.16). Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της μοναδικής κατοικίας του αιτούντος για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας (του ποσοστού 50% της αντικειμενικής αξίας, καθώς ο αϊτών είναι συγκύριος κατά


ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου). Η αντικειμενική αξία του ως άνω διαμερίσματος με την υπ’αυτού αποθήκη, επιφάνειας τ.μ. 2,63 του ανέρχεται στο ποσό των 61.004,34 (=60.397,20+ 607,14) και το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επ’αυτών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 30.502,17 (=61.004,34 / 2), σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει για την αιτία αυτή το ποσό των 24.401,73 ευρώ (=30.502,17 X 80%) και κατά στρογγυλοποίηση το ποσό των 24.400 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, δυνάμει του α. 85 παρ. 8 του Ν. 3996/2011, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 2 του α. 9 του Ν. 3869/2010. Ο χρόνος δε καταβολής του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να οριστεί σε δώδεκα (12) χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των χρεών, της οικονομικής δυνατότητας και των λοιπών περιστάσεων του αιτούντος. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα ικανοποιηθεί προνομιακά, σύμφωνα ’με το νόμο, η εμπραγμάτως ασφαλισμένη πιστώτρια (α’ των καθ’ων). Ειδικότερα, η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αϊτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 169,44 ευρώ [24.400: (12 έτη) 140 μήνες] με προνομιακή ικανοποίηση της ως άνω ενέγγυας πιστώτριας, η καταβολή δε των δόσεων αυτών θα αρχίσει μετά τη λήξη της πενταετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση.

Συνακόλουθα, θα πρέπει να γίνει μερικά δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη αίτηση και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το α. 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010.

 

I

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


5° φύλλο της υπ’αρ 422/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Εκουσία Δικαιοδοσία)

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης των καθών η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες-καθ’ων, επί πενταετία, ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ τους, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης τη μοναδική κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα με την αποθήκη του επί της οδού Αλασάτων 20 στη Νέα Ερυθραία.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας του επί δώδεκα (12) έτη στις πιστώτριες Τράπεζες- καθών η αίτηση το συνολικό ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (24.400) ευρώ, το οποίο θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (169,44), με προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης πιστώτριας, σύμφωνα με το νόμο. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της πενταετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση αυτή, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, αναπροσαρμοσμένο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτοριτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στο Μαρούσι, στις                                                 χωρίς

να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Η ΕΙΡΗΝ ΟΔΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll back to top