ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5140/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ........., την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την παρουσία γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουλίου 2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: H.T. και της Δ.Τ., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Γ. Ατσαβέ.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «             » και το διακριτικό τίτλο “.................”, εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ε.Δ..

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 2-3-2012 αίτησή ασφαλιστικών μέτρων, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό την 8η-3-2012 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3657/2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 4ης-4-2012 και μετά από αναβολή κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης.που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Για την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από το έκθεμα και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

Άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Στην αίτηση που κρίνεται ο αιτών ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 000407/2012 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών με την οποία διατάσσεται να καταβάλει το ποσό των 4.230,45 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων με βάση τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας από τις 16/4/2007 την οποία χρησιμοποίησε ο αιτών μέχρι τις 5-01-2011 που καταγγέλθηκε, γιατί άσκησε κατ’ αυτής και της καθ’ ης τράπεζας την από 2-3-2012 ανακοπή του, της οποίας οι λόγοι θα ευδοκιμήσουν ενώ αν εκτελεστεί η άνω Διαταγή Πληρωμής ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η αίτηση αρμόδια εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο κατά τα άρθρα 632 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ, εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 632 παρ.1 και 3, 623, 624 ΚΠολΔ. Επειδή δε η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της.

Από τα προσαγόμενα έγγραφα και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος στο ακροατήριο πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του τρίτου λόγου της ανακοπής, ήτοι η παράνομη προμήθεια της καθ’ ης από ανάληψη μετρητών, η οποία σύμφωνα με ρητή διάταξη της ΠΔ/ΤΕ του 1991, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1266/1982 και επαναλαμβάνεται και στις μεταγενέστερες ΠΔ/ΤΕ «απαγορεύει της είσπραξη προμήθειας στα δάνεια των οποίων το επιτόκιο ορίζεται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα». Σύμφωνα με την από 16/4/2007 σύμβαση προσωπικού – καταναλωτικού δανείου και πιστωτικής κάρτας ύψους 20.000 ευρώ, χορηγήθηκε στον αιτούντα το δάνειο αυτό με κυμαινόμενο επιτόκιο 7% καταβλητέο σε 120 μηνιαίες δόσεις με χορήγηση συγχρόνως πιστωτικής κάρτας και η καθ’ ης από την έναρξη της πίστωσης μέχρι το κλείσιμο του λογαριασμού εισέπρατε προμήθεια για την ανάληψη μετρητών όπως τούτο προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που προσκομίστηκε κα επισυνάπτεται στη Διαταγή Πληρωμής, με αποτέλεσμα στην προκειμένη σύμβαση ανοίγματος πίστωσης τα ποσά που εισπράττονταν να αλλοιώνουν το οφειλόμενο τελικό ποσό και η απαίτηση από τον άκυρο αυτό όρο του παραρτήματος της σύμβασης να μην είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη κατά το άρθρα 623 ΚΠολΔ, γιατί η είσπραξη των άνω προμηθειών αντιτίθεται στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994, γιατί δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή για το τι καλύπτει ο τόκος και τι η προμήθεια και διαταράσσει σημαντικά της ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών.

Επειδή δε ο αιτών, σε περίπτωση εκτέλεσης της άνω Διαταγής Πληρωμής, θα υποστεί σημαντική βλάβη, γιατί είναι άνεργος και αυτός και η σύζυγός του με δύο ανήλικα τέκνα, τα οποία απέκτησα μετά από ιατρικές προσπάθειες δαπανηρές και χρονοβόρες, ενώ από τη με αριθμό 4281/7-2-2001 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε.Τ. προκύπτει ότι ο αιτών διαθέτει το ¼ εξ αδιαιρέτου τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής επί των οδών....................89,20 τ.μ., α’ ορόφου 45,80 τ.μ. και β’ ορόφου 71,90 τ.μ., που υπερκαλύπτουν την απαίτηση της καθ’ ης από την άνω σύμβαση σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει η ανακοπή και δεν κινδυνεύει η απαίτησή της μέχρι το χρόνο τελεσιδικίας της ανακοπής που ορίστηκε να συζητηθεί στις 23-01-2013, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή να ανασταλεί η εκτέλεση της άνω Διαταγής Πληρωμής και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος του αιτούντος κατά το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με τη συμμετοχή των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό 000407/2012 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών μέχρις ότου τελεσιδικήσει η με αριθμό κατάθεσης 1546/5-3-2012 ανακοπή του αιτούντος κατά της καθ’ ης και της άνω Διαταγής Πληρωμής και

2ο φύλλο της µε αριθµό 5140/2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης που είναι 180 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση .

 

 

Αθήνα 25 Ιουλίου 2012


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

scroll back to top