Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης

Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης
1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61

Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ/τος 4202/61 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1405/83, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού για ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης και σε μία άλλη κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/90 και όπου το ποσό υπολογίζεται αθροιστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των οργανισμών στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης εφαρμόζεται:

• α. Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78, είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων οργανισμών που ασφάλιζαν μισθωτούς, π.χ. ΙΚΑ - ΤΑΠ-ΟΤΕ

• β. Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο οργανισμών, που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολουμένους π.χ. ΤΕΒΕ - ΤΑΕ

• γ. Σε ασφαλισμένους , οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν ασφαλισθεί σε έναν φορέα μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 1.1.79 σε άλλο φορέα μισθωτών, παρέμειναν όμως στον ίδιο εργοδότη (παρ. 3 του αρ. 18 του Ν.2079/92)

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη θεωρεί ότι, ο χρόνος ασφάλισης σ' αυτόν και στους άλλους οργανισμούς, διανύθηκε στην ασφάλισή του, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του και το καταβάλλει ολόκληρο στον δικαιούχο μαζί με τις προσαυξήσεις (για οικογενειακά βάρη, απόλυτη αναπηρία κ.λπ)

2. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 11 του ν.1405/83

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/90 αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 1.1.79 και εφαρμόζονται.

• α. στους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί διαδοχικά από την αφάλιση φορέα που ασφαλίζει μισθωτούς στην ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολουμένους και αντίστροφα

• β. στους ασφαλισμένους που για πρώτη φορά από 1.1.79 και μετά ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης και

• γ. σε ασφαλισμένους που ασφαλίσθηκαν πριν την 1.1.79 σε φορέα ασφάλισης μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 24.12.97 και εφεξής σε άλλο φορέα μισθωτών έστω και αν παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη.

Με τις ανωτέρω διατάξεις

Το ποσό της σύνταξης είναι το άθροισμα του ποσού της σύνταξης που προσδιορίζεται από τον απονέμοντα και τον συμμετέχοντα. Για να εξαχθεί το συνολικό ποσό σύνταξης γίνονται τρεις διαφορετικοί υπολογισμοί.

Ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε οργανισμού.

Ο δεύτερος υπολογισμός με βάση το κατώτατο όριο σύνταξης του κάθε οργανισμού και το συνολικό χρόνο ασφάλισης και ο τρίτος με βάση το χρόνο που πραγματοποιήθηκε μόνο στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού, εφόσον με το χρόνο αυτό θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Από τους υπολογισμούς αυτούς προκύπτουν τρία διαφορετικά ποσά σύνταξης. Το ποσό που θα είναι μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα του ποσού της σύνταξης του δικαιούχου.

Μετά τους υπολογισμούς ο απονέμων χορηγεί το συνολικό ποσό σύνταξης στο συνταξιούχο, ο οποίος από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξής του, θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του.

Αν το συνολικό ποσό σύνταξης, είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του απονέμοντα, του χορηγείται το κατώτατο όριο αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15. Ν.1902/90

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

________________________________________

1η Κατάταξη

Προσδιορισμός του τμήματος σύνταξης που κατά την νομοθεσία του καθένα Οργανισμού, αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου και αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του.

Ημέρες ασφάλισης

διανύθηκαν στην ασφάλιση

του κάθε οργανισμού  Χ         Ποσό που κατά την νομοθεσία

του κάθε οργανισμού αντιστοιχεί

στο σύνολο του χρόνου

________________________________________

Συνολικός χρόνος που διανύθηκε σε όλους του οργανισμούς

2η Κατάταξη

Προσδιορισμός τμήματος κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Ημέρες ασφάλισης

που πραγματοποιήθηκαν

στην ασφάλιση του Οργανισμού        Χ         Ποσό κατωτάτου ορίου

σύνταξης

________________________________________

Συνολικός χρόνος ασφάλισης

3η Κατάταξη

Προσδιορισμός σύνταξης, εφόσον με τον χρόνο που έχει ασφαλισθεί στον Οργανισμό, θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς, το ποσό που θα είναι το μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα σύνταξης του δικαιούχου.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Ο ενδιαφερόμενος Χ ασφαλίστηκε:

Στον Α' Οργανισμό για 1700 ημέρες εργασίας

Στον Β΄Οργανισμό για 4.300 ημέρες εργασίας

Στον Γ' Οργανισμό για 3000 ημέρες εργασίας

Σύνολο 9000 ΗΕ ή 30 έτη

1η Κατάταξη

Εστω ότι ο Α' Οργανισμός με 9000 ΗΕ χορηγεί 82000 δρχ.

Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον Οργανισμό αυτό ανέρχεται σε 15.489 δρχ.

1700 ημ. εργασίας Χ 82000 δρχ.

----------------------------------- = 15.489

9000

Εστω ότι ο Β' Οργανισμός, με 9000 ΗΕ χορηγεί 68.000 δρχ. το τμήμα σύνταξής του ανέρχεται σε 32.448 δρχ.

4.300 ημ. εργασίας Χ 68.000

------------------------------- = 32.488

9000

Εστω ότι ο Γ' οργανισμός με 9000 ΗΕ χορηγεί 70.000 δρχ. Το τμήμα σύνταξής του ανέρχεται σε 23.333.

3000 η. εργ. Χ 70.000

------------------------ = 23.333

9000

Με τα υποθετικά αυτά δεδομένα η σύνταξη του ασφαλισμένου ανέρχεται σε 71.310 δρχ. (15.489 + 32.488 +23.333).

Το τμήμα σύνταξης που προσδιορίζεται κατά τον προηγούμενο τρόπο "σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το τμήμα κατωτάτου ορίου σύνταξης του Οργανισμού...."

2η Κατάταξη

Τμήμα κατωτάτου ορίου

Επανερχόμενοι στο παράδειγμά μας, υποθέτουμε ότι:

Ο Α' οργανισμός έχει Κ.Ο 63.000 δρχ.

Ο Β' οργανισμός έχει Κ.Ο 36.000 δρχ.

Ο Γ΄οργανισμός έχει Κ.Ο 63000 δρχ.

Το Τμήμα του Κ.Ο που προκύπτει για καθένα απ' αυτούς είναι το εξής:

A' οργανισμός :              1700 X 63000 δρχ.

------------------------ = 11.900 δρχ.

9000

Β' οργανισμός:                 4300 Χ 36000

------------------------ = 17.200 δρχ.

9000

Γ΄οργανισμός:      3000 Χ 63000

------------------------ = 21.000 δρχ.

9000

Επειδή το τμήμα καθενός οργανισμού είναι μικρότερο από το τμήμα του α' υπολογισμού, καταβλητέα είναι η σύνταξη του α' υπολογισμού.

Αν, αντιθέτως, το ποσό που προκύπτει από τον δεύτερο υπολογισμό σε κάποιον από τους τρεις Οργανισμούς, ήταν ανώτερο του αντίστοιχουπρώτου θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο.

scroll back to top

Τελευταία άρθρα

  • 1
  • 2
  • 3
Mε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλ...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ O «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ» 1)Γενικά: Η σωματική και διανοητική κατάσταση ενός ενήλικου φυσικού προσώπου ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή να αναιρεί ολικά...
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο προκειμένου να περιληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και να επιτύχουν διαγραφ...
Νομοθεσία Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες των Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2...
Κατά το άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ, με τον τίτλο τεκμήριο καταγωγής από γάμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωσή του τεκμαίρε...
«Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ...
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη ...
Η διαδικασία για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, με βάση το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν παρέχει την συναίνεσή του γι’ αυτό, οπότε ο άλλος σύζυγος εκκιν...
Σύσταση ΙΚΕ   IKE – ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείτα...
Υπαγωγή στο άρθρο 99 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η διαδικασία της συνδιαλλαγής που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) αφορά εμπορικές...
Νομοσχέδιο-βόμβα για διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου Νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (...
 Συλλογή Καταχρηστικών Όρων (ΓΟΣ) για Άμυνα Δανειοληπτών Με την ΥΑ Ζ1-798/25.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008) είχε αποφασιστεί η απαγόρευση αναγραφής ορισμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), που είχαν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσει...
Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Το ΙΚΑ, με την υπ. αριθμ. 9/04.02.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις για την ποινική ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα και για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, σε περίπτωση μη καταβολ...
ΣτΕ: Επικύρωσε απόφαση του ΔΕΑ για αποζημίωση 200.000 ευρώ  σε συγγενείς αυτόχειρα Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφασή του, επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καθοριζόταν αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ σε συγγενείς αυτόχειρα.   Ειδικότερα, σύμφ...
Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγον...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Οι δικαστικές αποφάσεις, φέρνουν κι άλλους οφειλέτες στα ειρηνοδικεία Εκατοντάδες αιτήσεις είναι οι αιτήσεις για υπαγωγή δανείων στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο στόχος είναι η μείωση του ανεξόφλητου ποσού και, ήδη, οι αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις το...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Μετά τα Χανιά, και στην Πάτρα... Νέα απόφαση Ειρηνοδικείου, για Απόφαση-σταθμός από το  Ειρηνοδικείο της Πάτρας, το οποίο δικαίωσε δανειολήπτη με χρέος 121.000 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης τώρα καλείται να καταλάβει μόλις 12.000 και μάλιστα σε χρονικό διάστ...
Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχο...
Υπηρεσιες σχετικες με την πρόληψη της εγκληματικοτητας ανηλίκων ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της κατα...
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης 1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61 Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατη...
Αποζημίωση €900.000 από το Δημόσιο για ευθύνη σε τροχαίο Αποζημίωση - μαμούθ θα πρέπει να πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε τροχαίο στο οποίο χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά ο οδηγός ή συνεπιβάτες λόγω πρόσκρουσης του οχήματος σε παράνομη δια...
Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010) Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010). Mε την υπ' αριθ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία των «Yπηρεσιών Mιας Στάσης» για τη σύσ...
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (παιδιών) Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία , έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του , εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή...
Μείωση ενοικίων ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .               Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικο...
Διαδικασία ρύθμισης οφειλών Διαδικασία ένταξης βήμα – βήμα:   1ο ΒΗΜΑ: Συλλογή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών.   2ο ΒΗΜΑ: Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου και επίδοση με δικαστικό επιμελητή στους πιστωτές.   3ο ΒΗΜΑ: ...