Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνων

διατροφη συζυγου και τεκνων
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (παιδιών)


Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία , έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του , εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για την διατροφή του .Αρκεί λοιπόν τα εισοδήματα του ανηλίκου παιδιού από την περιουσία του ή το προϊόν εργασίας του να μην επαρκεί για να δικαιούται διατροφής χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως να εκποιήσει την περιουσία του. Ο υπόχρεος προς διατροφή γονέας δεν μπορεί να προβάλει τον ισχυρισμό ότι δεν μπορεί να δώσει διατροφή, επειδή, ενόψει των δικών του υποχρεώσεων θα κινδύνευε η δική του διατροφή, παρά μόνο στις εξής περιπτώσεις : Όταν το ανήλικο παιδί μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υπόχρεου ή όταν μπορεί το ανήλικο να διατραφεί από τα εισοδήματά του και την περιουσία του Τότε μόνο ο υπόχρεος προς διατροφή γονέας μπορεί να προβάλει αυτό τον ισχυρισμό (ότι δεν μπορεί να δώσει διατροφή) ενώ θα πρέπει και να αποδείξει α) το ενεργητικό της περιουσίας του (το εισόδημα του από την εργασία του, την κάθε είδους περιουσία του απ’ οπουδήποτε αυτή προέρχεται , την ικανότητα του προς εργασία) β) τις λοιπές υποχρεώσεις του . Σ' αυτές περιλαμβάνονται τυχόν υποχρεώσεις διατροφής τρίτων προσώπων οι οποίες προηγούνται ή συμπορεύονται με την υποχρέωση διατροφής προς το παιδί του καθώς και κάθε άλλου είδους υποχρεώσεις του γ) την διακινδύνευση της διατροφής του. Θα πρέπει δηλαδή να αποδείξει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι τέτοια που αν αυτός υποχρεωνόταν να καταβάλει διατροφή θα υπήρχε άμεσος κίνδυνος να μην μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του .
Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του παιδιού όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του (την ηλικία του την υγεία του, τις ικανότητές του κ.λ.π.) και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για την συντήρηση, την ανατροφή, την επαγγελματική και εν γένει εκπαίδευση του.
Το ύψος της διατροφής μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του, το κόστος ζωής και παύει, αυξάνεται ή μειώνεται από το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση που μεταβληθούν οι όροι της διατροφής.
Η υποχρέωση διατροφής παύει με τον θάνατο του δικαιούχου ή του υποχρέου, ενώ παραίτηση από διατροφή για το μέλλον δεν ισχύει . 
Τις αξιώσεις διατροφής που έχει το παιδί κατά του γονέα ο οποίος δεν έχει τη επιμέλεια του, τις ασκεί ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού .
Στο συναινετικό διαζύγιο , οι γονείς καθορίζουν με το ιδιωτικό συμφωνητικό που προσκομίζουν στο δικαστήριο ποιος από τους δύο θα έχει την επιμέλεια του παιδιού, το ύψος της διατροφής του (η οποία αναπροσαρμόζεται ), και την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα 
Εφόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, μπορεί να επιδικασθεί προσωρινή διατροφή με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . 
Επίσης κατά το άρθρο 358 του Π.Κ. η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους .Συγκεκριμένα σε περίπτωση που κάποιος έχει υποχρέωση διατροφής (στην προκειμένη περίπτωση ο γονέας ) που του την έχει επιβάλει ο νόμος και την έχει αναγνωρίσει , έστω και προσωρινά το δικαστήριο , με τέτοιο τρόπο ώστε ο δικαιούχος (στην προκειμένη περίπτωση το παιδί) να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια , τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος .

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

1) Πριν το διαζύγιο
Σύμφωνα με το άρθρο 1391 του ΑΚ σε περίπτωση που ο σύζυγος διέκοψε για εύλογη αιτία την έγγαμη συμβίωση οφείλει να καταβάλει στον άλλο σύζυγο διατροφή, η οποία προκαταβάλλεται κάθε μήνα. 

Για να δικαιούται κάποιος λοιπόν από τους συζύγους προσωρινή διατροφή θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις : 

Α) Ύπαρξη υποχρέωσης διατροφής κατά την διάρκεια του γάμου και 
Β) Διακοπή της συμβίωσης για εύλογη αιτία από τον άλλο σύζυγο. Ως εύλογη αιτία θεωρείται κάθε γεγονός που οδήγησε στον κλονισμό της έγγαμου σχέσης Για τον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης διατροφής λαμβάνονται υπόψη α) η οικονομική κατάσταση κάθε συζύγου όπως τα περιουσιακά του στοιχεία, ο μισθός του κ.λ.π. β) Οι οικογενειακές ανάγκες (ενοίκιο, ρουχισμός, διατροφή, λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κοινόχρηστα κ.λ.π.) Οι οικογενειακές ανάγκες συσχετίζονται άμεσα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής , δηλαδή ο κάθε σύζυγος θα πρέπει να ζει στο ίδιο βιοτικό επίπεδο που ζούσε πριν την διακοπή της έγγαμου συμβίωσης (αφού ληφθούν υπόψη και η ηλικία , η υγεία κ.λ.π.)

Η διατροφή παύει , ελαττώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με τις περιστάσεις (π.χ. αν αλλάξει η οικονομική κατάσταση ενός εκ των συζύγων ή αν υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα )

2) Διατροφή μετά το διαζύγιο
Το ισχύον δίκαιο δεν εξαρτά την υποχρέωση διατροφής από την υπαιτιότητα του πρώην συζύγου ως προς τον κλονισμό του γάμου αλλά από την δυνατότητα του ή όχι να εξασφαλίσει ο ίδιος την διατροφή του από την περιουσία του και τα εισοδήματα του . 
Έτσι ο πρώην σύζυγος που δεν μπορεί να εξασφαλίσει την διατροφή του από την δική του περιουσία και το εισόδημα του δικαιούται διατροφής εφόσον :

α) Αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων οι οποίες προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις (β και γ) ο σύζυγος βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί ή να αρχίσει ή να συνεχίσει στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος ώστε να εξασφαλίζει από αυτό την διατροφή του. Όταν πάψει η ανικανότητα προς εργασία παύει και το δικαίωμα διατροφής 

β) αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού και γι’ αυτό τον λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος. Σ’ αυτή την περίπτωση το διάστημα χορήγησης διατροφής δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου

γ) αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση. Ομοίως και εδώ το διάστημα χορήγησης διατροφής δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία χρόνια από την έκδοση του διαζυγίου και 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας . Εδώ πρόκειται για περιπτώσεις που δεν μπορούν να υπαχθούν σε μια από τις ως άνω αναφερόμενες και ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον δικαστή να επιδικάσει διατροφή στον σύζυγο εφ’ όσον κατά την κρίση του, αυτό είναι δίκαιο. 
Ο υπόχρεος προς διατροφή θα πρέπει να είναι εύπορος, δηλαδή να μπορεί να καταβάλει διατροφή ενόψει των υποχρεώσεών του χωρίς να κινδυνεύει η δική του διατροφή .

Ο υπολογισμός της διατροφής γίνεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου που προκύπτουν μετά το διαζύγιο και περιλαμβάνει τα αναγκαία για την συντήρηση του , την διατροφή του και την εκπαίδευση του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η διατροφή μπορεί να αποκλεισθεί ή περιορισθεί εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι . Ενδεικτικά από τον νόμο αναφέρονται οι εξής :

α) Αν ο γάμος είχε μικρή χρονική διάρκεια . Για τον όρο «μικρή διάρκεια» έχουν διατυπωθεί πολλές διαφορετικές νομικές απόψεις. 

β) ο δικαιούχος είναι ο υπαίτιος του διαζυγίου. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ναι μεν, η υπαιτιότητα του συζύγου όπως προαναφέρθηκε δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη επιδίκαση διατροφής, όμως μπορεί να αποτελέσει δυνητικά, λόγο αποκλεισμού ή περιορισμού της διατροφής και 

γ) εάν ο δικαιούχος διατροφής προκάλεσε εκούσια (εσκεμμένα) την απορία του.

Το δικαίωμα διατροφής παύει στις εξής περιπτώσεις :
Α) Ο δικαιούχος ξαναπαντρευτεί. (Αν λυθεί και ο νέος γάμος (με θάνατο ή διαζύγιο) δεν αναβιώνει το δικαίωμα διατροφής ) 
Β) Ο δικαιούχος συζεί μόνιμα με κάποιον άλλο (συμβίωση χωρίς γάμο)
Γ) Ο δικαιούχος πεθάνει (εκτός αν αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές κατά τον χρόνο θανάτου, οπότε η αξίωση διατροφής περιέρχεται στους κληρονόμους
Δ) Αν παραιτηθεί ο δικαιούχος του δικαιώματος διατροφής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
- Ληξιαρχική πράξη γάμου
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Έγγραφα που μπορούν ανάλογα ,να αποδείξουν ή να αποκρούσουν, τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην αγωγή διαζυγίου και τα οποία καθορίζει κατά περίπτωση ο δικηγόρος του κάθε διαδίκου (εκκαθαριστικά σημειώματα, μισθοδοσίες, αποδείξεις δαπανών κλπ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έχει κατατεθεί από το γραφείο μας μεγάλος αριθμός αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων, αλλά και αγωγών διαζυγίων κατ’ αντιδικία, αγωγών διατροφής κλπ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ! ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ! ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ!

ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ!

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ! ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ!

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2108655654 Ή ΣΤΟ 6948070226.


scroll back to top

Τελευταία άρθρα

  • 1
  • 2
  • 3
Mε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλ...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ O «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ» 1)Γενικά: Η σωματική και διανοητική κατάσταση ενός ενήλικου φυσικού προσώπου ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή να αναιρεί ολικά...
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο προκειμένου να περιληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και να επιτύχουν διαγραφ...
Νομοθεσία Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες των Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2...
Κατά το άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ, με τον τίτλο τεκμήριο καταγωγής από γάμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωσή του τεκμαίρε...
«Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ...
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη ...
Η διαδικασία για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, με βάση το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν παρέχει την συναίνεσή του γι’ αυτό, οπότε ο άλλος σύζυγος εκκιν...
Σύσταση ΙΚΕ   IKE – ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείτα...
Υπαγωγή στο άρθρο 99 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η διαδικασία της συνδιαλλαγής που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) αφορά εμπορικές...
Νομοσχέδιο-βόμβα για διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου Νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (...
 Συλλογή Καταχρηστικών Όρων (ΓΟΣ) για Άμυνα Δανειοληπτών Με την ΥΑ Ζ1-798/25.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008) είχε αποφασιστεί η απαγόρευση αναγραφής ορισμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), που είχαν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσει...
Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Το ΙΚΑ, με την υπ. αριθμ. 9/04.02.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις για την ποινική ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα και για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, σε περίπτωση μη καταβολ...
ΣτΕ: Επικύρωσε απόφαση του ΔΕΑ για αποζημίωση 200.000 ευρώ  σε συγγενείς αυτόχειρα Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφασή του, επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καθοριζόταν αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ σε συγγενείς αυτόχειρα.   Ειδικότερα, σύμφ...
Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγον...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Οι δικαστικές αποφάσεις, φέρνουν κι άλλους οφειλέτες στα ειρηνοδικεία Εκατοντάδες αιτήσεις είναι οι αιτήσεις για υπαγωγή δανείων στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο στόχος είναι η μείωση του ανεξόφλητου ποσού και, ήδη, οι αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις το...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Μετά τα Χανιά, και στην Πάτρα... Νέα απόφαση Ειρηνοδικείου, για Απόφαση-σταθμός από το  Ειρηνοδικείο της Πάτρας, το οποίο δικαίωσε δανειολήπτη με χρέος 121.000 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης τώρα καλείται να καταλάβει μόλις 12.000 και μάλιστα σε χρονικό διάστ...
Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχο...
Υπηρεσιες σχετικες με την πρόληψη της εγκληματικοτητας ανηλίκων ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της κατα...
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης 1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61 Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατη...
Αποζημίωση €900.000 από το Δημόσιο για ευθύνη σε τροχαίο Αποζημίωση - μαμούθ θα πρέπει να πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε τροχαίο στο οποίο χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά ο οδηγός ή συνεπιβάτες λόγω πρόσκρουσης του οχήματος σε παράνομη δια...
Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010) Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010). Mε την υπ' αριθ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία των «Yπηρεσιών Mιας Στάσης» για τη σύσ...
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (παιδιών) Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία , έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του , εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή...
Μείωση ενοικίων ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .               Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικο...
Διαδικασία ρύθμισης οφειλών Διαδικασία ένταξης βήμα – βήμα:   1ο ΒΗΜΑ: Συλλογή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών.   2ο ΒΗΜΑ: Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου και επίδοση με δικαστικό επιμελητή στους πιστωτές.   3ο ΒΗΜΑ: ...