ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Η διαδικασία της συνδιαλλαγής που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) αφορά εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες), που τελούν σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία (έλλειψη κερδοφορίας, ευρύς βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός, διακοπή τραπεζικών συναλλαγών, επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλές εμπράγματες ασφάλειες, δυσαναλογία εσόδων και λειτουργικών εξόδων, μείωση παραγγελιών, προβληματικές σχέσεις με προμηθευτές, προβλήματα και διεκδικήσεις προσωπικού μη αντιμετωπίσιμες κ.λπ.), παρούσα ή προβλέψιμη, χωρίς όμως να βρίσκονται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών τους.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99:

Κύρια κριτήρια υπαγωγής μιας επιχείρησης στην ανωτέρω διαδικασία συνιστούν η δυσχερής οικονομική της κατάσταση, το μέγεθος και η κοινωνική της σημασία από άποψη απασχόλησης, στη δε αίτηση υπαγωγής της θα πρέπει να περιγράφονται, πέραν των ανωτέρω, τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής της, καθώς και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής.

Για την απόδειξη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, καθώς και της δυνατότητας διάσωσης της επιχείρησης ορίζεται από το δικαστήριο εμπειρογνώμονας, ο οποίος συλλέγει όλα τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία, αμείβεται από την επιχείρηση και υποχρεούται να υποβάλει την έκθεσή του εντός είκοσι (20) ημερών από τον διορισμό του.

Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον πιθανολογεί το βάσιμο της αίτησης και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης συνδιαλλαγής, αποφασίζει το άνοιγμά της, ορίζοντας μεσολαβητή, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, δυνάμενης πάντως να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα.

Ο μεσολαβητής έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών της, που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ’ αυτής, με σκοπό την άρση των οικονομικών δυσκολιών της, τη συνέχιση της δραστηριότητάς της και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση της επιχείρησης, ιδίως με μείωση των απαιτήσεων, παράταση του ληξιπρόθεσμου αυτών, αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μετοχοποίηση των απαιτήσεων, εκποίηση της επιχείρησης ή κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να συμμετέχει και το Δημόσιο (π.χ. ΔΟΥ), τα ΝΠΔΔ (π.χ. δήμοι, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα (π.χ. ΔΕΗ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η διαδικασία της συνδιαλλαγής τερματίζεται με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου. Αντίθετα, εάν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της.

Η συμφωνία πάντως δεν επικυρώνεται εάν α) η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της, β) οι όροι της δεν εξασφαλίζουν τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, γ) θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία και δ) η διάρκεια ισχύος της ξεπερνά τα δύο (2) έτη από την επικύρωσή της.

Με την επικύρωση της συμφωνίας και κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστέλλονται προσωρινά τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) κατά της επιχείρησης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη σύναψή της. Η ίδια αναστολή αφορά και τους εγγυητές και τους συνοφειλέτες εις ολόκληρον. Επίσης αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου (π.χ. συντηρητική κατάσχεση) κατά επιχείρησης, εκτός αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης.

Περαιτέρω αίρεται αυτοδικαίως, για την ίδια διάρκεια, η απαγόρευση έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στην επιχείρηση πριν από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής και αναστέλλεται, για περίοδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης που επικύρωσε τη συμφωνία, η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης της πτώχευσης.

Η συμφωνία πάντως μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση είτε κατ’ αίτηση πιστωτή, που την υπέγραψε, λόγω παραβίασης οποιουδήποτε όρου της είτε έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή, που δεν την υπέγραψε, εάν από όλες τις περιστάσεις, ιδίως εν όψει των ληφθέντων μέτρων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, προκύπτει πρόδηλη αδυναμία βιώσιμης συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Επίσης, η συμφωνία λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση λήξης της διάρκειας ισχύος της, κήρυξης της επιχείρησης σε πτώχευση ή υπαγωγής της σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας της.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Συμπερασματικά, η διαδικασία της συνδιαλλαγής, λόγω της απλότητας και της ταχύτητάς της, μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης επιχειρήσεων τελούντων σε προσωρινή οικονομική αδυναμία, καθόσον διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής τους λειτουργίας και την προστασία της περιουσίας τους από το τραπεζικό σύστημα και τους πιστωτές τους

Κατά συνέπεια, για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη διαδικασία του άρθρου 99, δεδομένης της δαπάνης που απαιτείται για τη διεξαγωγή της, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πέραν της δυσχερούς οικονομικής της κατάστασης, η δυνατότητα περαιτέρω επιχειρηματικής της δράσης, η πορεία του κλάδου, όπου δραστηριοποιείται, κατά τα επόμενα χρόνια, η αναλογία χρεών και πιθανών μελλοντικών της εσόδων, έτσι ώστε να καθίσταται πιθανή η οριστική τους αποπληρωμή ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα, η πιθανή δραστηριοποίησή της σε συγγενείς κλάδους κ.ά.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σα «βροχή» κατατίθενται οι αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

scroll back to top

Τελευταία άρθρα

  • 1
  • 2
  • 3
Mε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλ...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ O «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ» 1)Γενικά: Η σωματική και διανοητική κατάσταση ενός ενήλικου φυσικού προσώπου ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να κωλύει μόνιμα ή προσωρινά ή να αναιρεί ολικά...
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο προκειμένου να περιληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και να επιτύχουν διαγραφ...
Νομοθεσία Ν. 3869/2010, ΦΕΚ Α 130/3-8-2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες των Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170/5.8.2...
Κατά το άρθρο 1465 παρ. 1 ΑΚ, με τον τίτλο τεκμήριο καταγωγής από γάμο, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωσή του τεκμαίρε...
«Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ...
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1532 ΑΚ 1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη ...
Η διαδικασία για το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, με βάση το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζεται όταν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν παρέχει την συναίνεσή του γι’ αυτό, οπότε ο άλλος σύζυγος εκκιν...
Σύσταση ΙΚΕ   IKE – ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ίδρυση: Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείτα...
Υπαγωγή στο άρθρο 99 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η διαδικασία της συνδιαλλαγής που εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007) αφορά εμπορικές...
Νομοσχέδιο-βόμβα για διαταγές πληρωμής κατά του Δημοσίου Νομοσχέδιο που είναι ήδη έτοιμο από το υπουργείο Δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική απόφαση (...
 Συλλογή Καταχρηστικών Όρων (ΓΟΣ) για Άμυνα Δανειοληπτών Με την ΥΑ Ζ1-798/25.6.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008) είχε αποφασιστεί η απαγόρευση αναγραφής ορισμένων Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), που είχαν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσει...
Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Το ΙΚΑ, με την υπ. αριθμ. 9/04.02.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις για την ποινική ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα και για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, σε περίπτωση μη καταβολ...
ΣτΕ: Επικύρωσε απόφαση του ΔΕΑ για αποζημίωση 200.000 ευρώ  σε συγγενείς αυτόχειρα Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφασή του, επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καθοριζόταν αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ σε συγγενείς αυτόχειρα.   Ειδικότερα, σύμφ...
Νέος νόμος για τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση αδειών δόμησης Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος, με το οποίο προβλέπεται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών καθώς και η τροπολογία, με την οποία εισάγον...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Οι δικαστικές αποφάσεις, φέρνουν κι άλλους οφειλέτες στα ειρηνοδικεία Εκατοντάδες αιτήσεις είναι οι αιτήσεις για υπαγωγή δανείων στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο στόχος είναι η μείωση του ανεξόφλητου ποσού και, ήδη, οι αιτήσεις για υπαγωγή στις ρυθμίσεις το...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Μετά τα Χανιά, και στην Πάτρα... Νέα απόφαση Ειρηνοδικείου, για Απόφαση-σταθμός από το  Ειρηνοδικείο της Πάτρας, το οποίο δικαίωσε δανειολήπτη με χρέος 121.000 ευρώ. Ο εν λόγω δανειολήπτης τώρα καλείται να καταλάβει μόλις 12.000 και μάλιστα σε χρονικό διάστ...
Ποια είναι η διαδικασία και τα έξοδα για την κατοχύρωση εθνικού σήματος Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος, τα στάδια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 1) Γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει όμοιο ήδη κατοχυρωμένο σήμα σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές. Ο έλεγχο...
Υπηρεσιες σχετικες με την πρόληψη της εγκληματικοτητας ανηλίκων ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της κατα...
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης 1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61 Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατη...
Αποζημίωση €900.000 από το Δημόσιο για ευθύνη σε τροχαίο Αποζημίωση - μαμούθ θα πρέπει να πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε τροχαίο στο οποίο χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά ο οδηγός ή συνεπιβάτες λόγω πρόσκρουσης του οχήματος σε παράνομη δια...
Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010) Nέα διαδικασία σύστασης εταιρειών (N. 3853/2010). Mε την υπ' αριθ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία των «Yπηρεσιών Mιας Στάσης» για τη σύσ...
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ (παιδιών) Κατά το άρθρο 1486 εδ. β του Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, κι αν ακόμα έχει περιουσία , έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του , εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή...
Μείωση ενοικίων ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ .               Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 «κωδικο...
Διαδικασία ρύθμισης οφειλών Διαδικασία ένταξης βήμα – βήμα:   1ο ΒΗΜΑ: Συλλογή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών.   2ο ΒΗΜΑ: Σύνταξη και κατάθεση δικογράφου και επίδοση με δικαστικό επιμελητή στους πιστωτές.   3ο ΒΗΜΑ: ...