Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης

Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης
1. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 5 του Ν.Δ.4202/61

Ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης των διαδοχικά ασφαλισμένων δεν γίνεται με το ίδιο τρόπο. Ετσι σε μια κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ/τος 4202/61 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1405/83, όπου το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του απονέμοντα οργανισμού για ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης και σε μία άλλη κατηγορία ασφαλισμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/90 και όπου το ποσό υπολογίζεται αθροιστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία όλων των οργανισμών στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης εφαρμόζεται:

• α. Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78, είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων οργανισμών που ασφάλιζαν μισθωτούς, π.χ. ΙΚΑ - ΤΑΠ-ΟΤΕ

• β. Σε ασφαλισμένους, οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο οργανισμών, που ασφαλίζουν αυτοτελώς απασχολουμένους π.χ. ΤΕΒΕ - ΤΑΕ

• γ. Σε ασφαλισμένους , οι οποίοι μέχρι και την 31.12.78 είχαν ασφαλισθεί σε έναν φορέα μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 1.1.79 σε άλλο φορέα μισθωτών, παρέμειναν όμως στον ίδιο εργοδότη (παρ. 3 του αρ. 18 του Ν.2079/92)

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο οργανισμός που απονέμει τη σύνταξη θεωρεί ότι, ο χρόνος ασφάλισης σ' αυτόν και στους άλλους οργανισμούς, διανύθηκε στην ασφάλισή του, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία του και το καταβάλλει ολόκληρο στον δικαιούχο μαζί με τις προσαυξήσεις (για οικογενειακά βάρη, απόλυτη αναπηρία κ.λπ)

2. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με το καθεστώς του άρθρου 11 του ν.1405/83

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1405/83 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/90 αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 1.1.79 και εφαρμόζονται.

• α. στους ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί διαδοχικά από την αφάλιση φορέα που ασφαλίζει μισθωτούς στην ασφάλιση φορέα που ασφαλίζει αυτοτελώς απασχολουμένους και αντίστροφα

• β. στους ασφαλισμένους που για πρώτη φορά από 1.1.79 και μετά ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης και

• γ. σε ασφαλισμένους που ασφαλίσθηκαν πριν την 1.1.79 σε φορέα ασφάλισης μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά την 24.12.97 και εφεξής σε άλλο φορέα μισθωτών έστω και αν παρέμειναν στον ίδιο εργοδότη.

Με τις ανωτέρω διατάξεις

Το ποσό της σύνταξης είναι το άθροισμα του ποσού της σύνταξης που προσδιορίζεται από τον απονέμοντα και τον συμμετέχοντα. Για να εξαχθεί το συνολικό ποσό σύνταξης γίνονται τρεις διαφορετικοί υπολογισμοί.

Ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε οργανισμού.

Ο δεύτερος υπολογισμός με βάση το κατώτατο όριο σύνταξης του κάθε οργανισμού και το συνολικό χρόνο ασφάλισης και ο τρίτος με βάση το χρόνο που πραγματοποιήθηκε μόνο στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού, εφόσον με το χρόνο αυτό θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Από τους υπολογισμούς αυτούς προκύπτουν τρία διαφορετικά ποσά σύνταξης. Το ποσό που θα είναι μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα του ποσού της σύνταξης του δικαιούχου.

Μετά τους υπολογισμούς ο απονέμων χορηγεί το συνολικό ποσό σύνταξης στο συνταξιούχο, ο οποίος από την ημερομηνία καταβολής της σύνταξής του, θεωρείται οριστικά συνταξιούχος του.

Αν το συνολικό ποσό σύνταξης, είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του απονέμοντα, του χορηγείται το κατώτατο όριο αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15. Ν.1902/90

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

________________________________________

1η Κατάταξη

Προσδιορισμός του τμήματος σύνταξης που κατά την νομοθεσία του καθένα Οργανισμού, αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου και αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του.

Ημέρες ασφάλισης

διανύθηκαν στην ασφάλιση

του κάθε οργανισμού  Χ         Ποσό που κατά την νομοθεσία

του κάθε οργανισμού αντιστοιχεί

στο σύνολο του χρόνου

________________________________________

Συνολικός χρόνος που διανύθηκε σε όλους του οργανισμούς

2η Κατάταξη

Προσδιορισμός τμήματος κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Ημέρες ασφάλισης

που πραγματοποιήθηκαν

στην ασφάλιση του Οργανισμού        Χ         Ποσό κατωτάτου ορίου

σύνταξης

________________________________________

Συνολικός χρόνος ασφάλισης

3η Κατάταξη

Προσδιορισμός σύνταξης, εφόσον με τον χρόνο που έχει ασφαλισθεί στον Οργανισμό, θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Μετά τους ανωτέρω υπολογισμούς, το ποσό που θα είναι το μεγαλύτερο, θα αποτελεί και το τμήμα σύνταξης του δικαιούχου.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Ο ενδιαφερόμενος Χ ασφαλίστηκε:

Στον Α' Οργανισμό για 1700 ημέρες εργασίας

Στον Β΄Οργανισμό για 4.300 ημέρες εργασίας

Στον Γ' Οργανισμό για 3000 ημέρες εργασίας

Σύνολο 9000 ΗΕ ή 30 έτη

1η Κατάταξη

Εστω ότι ο Α' Οργανισμός με 9000 ΗΕ χορηγεί 82000 δρχ.

Το τμήμα σύνταξης που αναλογεί στον Οργανισμό αυτό ανέρχεται σε 15.489 δρχ.

1700 ημ. εργασίας Χ 82000 δρχ.

----------------------------------- = 15.489

9000

Εστω ότι ο Β' Οργανισμός, με 9000 ΗΕ χορηγεί 68.000 δρχ. το τμήμα σύνταξής του ανέρχεται σε 32.448 δρχ.

4.300 ημ. εργασίας Χ 68.000

------------------------------- = 32.488

9000

Εστω ότι ο Γ' οργανισμός με 9000 ΗΕ χορηγεί 70.000 δρχ. Το τμήμα σύνταξής του ανέρχεται σε 23.333.

3000 η. εργ. Χ 70.000

------------------------ = 23.333

9000

Με τα υποθετικά αυτά δεδομένα η σύνταξη του ασφαλισμένου ανέρχεται σε 71.310 δρχ. (15.489 + 32.488 +23.333).

Το τμήμα σύνταξης που προσδιορίζεται κατά τον προηγούμενο τρόπο "σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το τμήμα κατωτάτου ορίου σύνταξης του Οργανισμού...."

2η Κατάταξη

Τμήμα κατωτάτου ορίου

Επανερχόμενοι στο παράδειγμά μας, υποθέτουμε ότι:

Ο Α' οργανισμός έχει Κ.Ο 63.000 δρχ.

Ο Β' οργανισμός έχει Κ.Ο 36.000 δρχ.

Ο Γ΄οργανισμός έχει Κ.Ο 63000 δρχ.

Το Τμήμα του Κ.Ο που προκύπτει για καθένα απ' αυτούς είναι το εξής:

A' οργανισμός :              1700 X 63000 δρχ.

------------------------ = 11.900 δρχ.

9000

Β' οργανισμός:                 4300 Χ 36000

------------------------ = 17.200 δρχ.

9000

Γ΄οργανισμός:      3000 Χ 63000

------------------------ = 21.000 δρχ.

9000

Επειδή το τμήμα καθενός οργανισμού είναι μικρότερο από το τμήμα του α' υπολογισμού, καταβλητέα είναι η σύνταξη του α' υπολογισμού.

Αν, αντιθέτως, το ποσό που προκύπτει από τον δεύτερο υπολογισμό σε κάποιον από τους τρεις Οργανισμούς, ήταν ανώτερο του αντίστοιχουπρώτου θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο.

scroll back to top