Επιμέλεια τέκνων


«Για την εξειδίκευση της αόριστης αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από το νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στο δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μη κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής οικονομικής κατάστασής τους. Στη δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητά του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου και οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς και αδελφούς του, καθώς και η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης των τέκνων χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, εκτός αν συντρέχει ειδικός λόγος. Για το σκοπό τούτο λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα, η πνευματική ανάπτυξη, η παιδαγωγική καταλληλότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων (ΑΠ 052/2007 ΕλλΔνη 50.1666). Αυτά δε ισχύουν ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, εκτός αν η συμπεριφορά του υπαιτίου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της συμπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητας του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται η τήρηση απ' αυτόν της ίδιας συμπεριφοράς» (βλ. ΑΠ 952/2007 ΕλλΔνη 50.1666, ΑΠ 1218/2006 ΕλλΔνη 47.1352, ΑΠ 1910/2005 ΕλλΔνη 47.440, ΑΠ 561/2003 ΕλλΔνη 45.1029  , ΕφΑθ. 4815)

 

 

«Για να διαπιστωθεί η συνδρομή του συμφέροντος αυτού λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία, όπως είναι η ηλικία το φύλο, τυχόν ειδικές ανάγκες του τέκνου ή προσωπικές ιδιότητες και ιδίως η ηθική κατάσταση, η μόρφωση και το περιβάλλον των γονέων. Στα κριτήρια, που πρέπει να λαμβάνονται συνθετικώς υπόψη από το δικαστήριο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του παιδιού ανήκουν οπωσδήποτε οι δεσμοί αυτού με τους γονείς και ο ελεύθερος χρόνος που μπορεί να διαθέτει ο κάθε γονέας για το παιδί του, σε συνδυασμό με την ποιότητα της επαφής που μπορεί να προσφέρει στον ανήλικο. Τέλος, στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να προσδιορισθεί το συμφέρον του τέκνου περιλαμβάνεται και η στάθμιση των πνευματικών και διαπαιδαγωγικών ικανοτήτων των γονέων και ο καθορισμός του ποιος από τους δύο γονείς διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, να διαβλέψει τις ικανότητες και τις προσωπικές κλίσεις του τέκνου και να τις ενισχύσει και κατευθύνει σωστά προς το συμφέρον του. Αντίθετα, δεν αποτελεί ουσιώδες και αποφασιστικό στοιχείο εκτιμήσεως του συμφέροντος του τέκνου για την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του σε έναν από τους γονείς η οικονομική ή επαγγελματική κατάστασή του (ούτε ειδικότερα το γεγονός ότι αυτός ασκεί ή επιδιώκει και προσδοκά ν` ασκήσει στο μέλλον ορισμένο επάγγελμα). Η απόφαση του δικαστηρίου που αναθέτει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου στον γονέα που κρίνεται ως ο πιο κατάλληλος για την καλύτερη διαπαιδαγώγηση του τέκνου πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξ αιτίας του φύλου, της φυλής, της θρησκείας, της εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως ή της γλώσσας» (βλ. Α.Π. 1358/1995 δημοσίευση Νόμος).

 

 

 

 

 

 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έχει κατατεθεί από το γραφείο μας μεγάλος αριθμός αιτήσεων συναινετικών διαζυγίων, αλλά και αγωγών διαζυγίων κατ’ αντιδικία, αγωγών διατροφής κλπ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ! ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ! ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ!

ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ!

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ! ΠΑΙΖΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ!

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2108655654 Ή ΣΤΟ 6948070226. scroll back to top