Ειρ. Αθηνών 7-10-2015

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κ……….. Ε………….

Ειρηνοδίκης

Αφού διαπίστωσε ότι απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 7 παρ. 2-4 του Ν. 3869/2010.

 

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα προσωρινής διαταγής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση  οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 8021/2014 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας Π…………. Κ……………….,

με την υποχρέωση καταβολής ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ μηνιαίως, που θα καταβάλλεται από 1/11/2015 εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρ. 10 Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει του πιστωτές του σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων του (ιδίως αυξητικής) και της προσωπικής και περιουσιακής του κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αυτής, διαφορετικά κινδυνεύει με έκπτωση, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε από τους πιστωτές του, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι παρέβη την υποχρέωσή του αυτή.

Αθήνα, 7/10/2015

 

 

scroll back to top