Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

ika autoforo
Το ΙΚΑ, με την υπ. αριθμ. 9/04.02.2013 εγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις για την ποινική ευθύνη των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα και για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, σε περίπτωση μη καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α’ 136/07.08.1967) θεσπίζεται ποινική ευθύνη εκ της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), εφόσον το συνολικό ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργοδοτικών εισφορών και τις 10.000 ευρώ, στην περίπτωση των εργατικών. Πρόκειται μάλιστα για ιδιώνυμο έγκλημα, το οποίο τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος και διώκεται αυτεπαγγέλτως. Επίσης, είναι γνήσιο έγκλημα τελούμενο δια παραλείψεως. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ανωτέρω Αναγκαστικού Νόμου θεσπίζεται ως διαρκές το αδίκημα της οφειλής ασφαλιστικών εισφορών άνω των 150.000 ευρώ, με χρόνο τελέσεως του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός κατά τον οποίο οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι την συμπλήρωση χρόνου αντιστοίχου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής (πενταετής λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού), δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 20 μηνών.

Στην προκειμένη περίπτωση , το αυτόφωρο μετατρέπεται σε συνεχές. Τέλος, σημειώνεται  ότι τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του Ν. 4038/2012 – Μνημόνιο II (ΦΕΚ Α’ 14/02.02.2012), με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στα επίμαχα θέματα είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές και η παραγραφή τους συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.

scroll back to top